Cechy charakteru z przykładami

 0    68 schede    monikalim0
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szczery
Chcesz, bym był z tobą absolutnie szczery?
inizia ad imparare
1. honest 2. sincere
Do you want me to be absolutely honest with you?
okropny
A ja byłam okropna dla ciebie.
inizia ad imparare
awful
And I was awful to you.
o złym usposobieniu
Jesteś tłustym, nadętym... wstrętnym starym babsztylem.
inizia ad imparare
bad-tempered
You're just a fat, pompous, bad-tempered old ty... tyrant.
zrównoważony
Czasem myślę o bardziej zrównoważonym życiu.
inizia ad imparare
balanced
Well, sometimes I think about a more balanced life, is all.
opanowany
Musisz zostać opanowana i nie reagować.
inizia ad imparare
calm
Right now you need to stay calm and not react.
beztroski
Norman był takim beztroskim człowiekiem. Nigdy niczym się nie przejmował i zawsze był zrelaksowany.
inizia ad imparare
carefree
Norman was such a carefree man. He never worried about anything and was always relaxed.
nieostrożny
Nie nasza wina, że była nieostrożna.
inizia ad imparare
careless
Not our fault she was careless
mądry
Myślę, że był zabawny i bardzo mądry.
inizia ad imparare
clever
I thought it was funny and very clever.
odwaga
Kiedy stawiamy czoła największemu lękowi, wyłania się nasza prawdziwa odwaga.
inizia ad imparare
courage
When we face our deepest fears, our true courage comes out.
zwariowany
Czy cały świat zwariował!?
inizia ad imparare
crazy
Has the whole world gone crazy!?
ciekawość
Małe dzieci są pełne ciekawości. Pytają dosłownie o wszystko.
inizia ad imparare
curiosity
Little children are filled with curiosity. They ask questions about literally everything.
ciekawy/ciekawski/wścibski
On zrobił się ciekawy i poszedł za nią.
inizia ad imparare
curious
He got curious and followed her.
zdecydowany
Jestem zdeterminowany, by udowodnić, że się mylił.
inizia ad imparare
determined
I'm determined to prove him wrong.
nieciekawy/nudny
A tak w ogóle to musiała być faktycznie nudna.
inizia ad imparare
dull
Anyhow, she really sounds dull.
entuzjastyczny
Na początku był bardzo entuzjastyczny.
inizia ad imparare
enthusiastic
At the beginning he was really enthusiastic.
sprawiedliwy
To jest po prostu nie fair.
inizia ad imparare
fair
It's just so not fair.
sfrustrowany
Nie wiesz, jak to jest czuć się całkowicie sfrustrowany.
inizia ad imparare
frustrated
You don't know what it's like to feel completely frustrated.
hojność/szczodrość
Hojność twoich rodziców sprawia, że czuję się niezręcznie.
inizia ad imparare
generosity
Your parents' generosity just makes me a little uncomfortable,
delikatny
Wiesz, zawsze miałem nadzieję, że ktoś delikatny i troskliwy mógłby nadejść.
inizia ad imparare
gentle
You know, I always hoped somebody gentle and caring might come along.
zdolny
Dzięki temu jesteś najbardziej utalentowanym chirurgiem w tym mieście.
inizia ad imparare
gifted
That is why you are the most gifted young surgeon in this city.
niezdecydowany
Byłem trochę niezdecydowany, aby coś powiedzieć.
inizia ad imparare
hesitant
Well, I was a little hesitant to say anything.
pokorny
Stoję tutaj teraz odmieniony, jako pokorny człowiek.
inizia ad imparare
humble
I stand here right now as a changed, humble man.
histeryczny
Nie mogę z tobą rozmawiać kiedy histeryzujesz.
inizia ad imparare
hysterical
I can't talk to you when you're being hysterical.
niecierpliwość
Czekaliśmy na ciebie, Carlo, z wielką niecierpliwością.
inizia ad imparare
impatience
We've been waiting for you, Carlo, with great impatience.
niedoświadczony
Nie, ja rozumiem, że jesteś młoda i niedoświadczona.
inizia ad imparare
inexperienced
No, no, I understand that you're young and inexperienced.
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
inizia ad imparare
innocent
The defendant pleaded innocent.
niepewny
Myślę, że jest niepewna i bardzo podatna na wypływy innych.
inizia ad imparare
insecure
I think she's insecure and probably very impressionable.
radosny
Każdy ma radosne i bolesne wspomnienia.
inizia ad imparare
joyful
Everyone has joyful and painful memories.
lenistwo
Miewali dni pomyłek, lenistwa i bezczynności.
inizia ad imparare
laziness
There were days of mistakes and laziness and infighting.
sympatyczny
Najbardziej sympatyczny szeryf w tej okolicy.
inizia ad imparare
likeable
The most likeable sheriff of this region.
pełen życia
Lecz odkąd przyjechała, dom stał się pełen życia.
inizia ad imparare
lively
But the house is much more lively since she came.
materialista
Kiedy wyszłam za Steve'a, był chciwą materialistyczną świnią...
inizia ad imparare
a materialist
I mean, when I first married Steve he was a greedy, materialistic pig.
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
inizia ad imparare
mature
Adam is very mature and responsible.
skąpy
Nie bądź taki skąpy i podziel się ze mną
inizia ad imparare
mean
Don't be that mean why not share it?
milutki/ładny
Ten miły facet, Richard, zaprosił mnie.
inizia ad imparare
nice
That nice man Richard invited me.
bierny
Średniowieczna dziewica jest archetypem biernej kobiety.
inizia ad imparare
passive
The medieval damsel is our archetype of the passive female.
wytrwały
Jestem wytrwały, jeśli na czymś mi zależy.
inizia ad imparare
persistent
I am persistent when something matters.
osobowość
Widzę że jego osobowość się nic nie zmieniła.
inizia ad imparare
personality
His personality has not changed anything.
pesymizm
Obecnie wiele osób wybiera najprostszą drogę - popadnięcie w pesymizm.
inizia ad imparare
pessimism
Many people are now taking the easy way out - by giving in to pessimism.
psotny/figlarny
Przychodzić i odchodzić bez śladu, jak figlarny wiatr.
inizia ad imparare
playful
Come and go without a trace, like a playful wind.
przyjemny
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
inizia ad imparare
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
inizia ad imparare
quiet
Why are you always so quiet?
egoistyczny
Jestem tu tylko dlatego, że on jest taki samolubny i bezmyślny.
inizia ad imparare
selfish
I'm only here because he's so selfish and thoughtless.
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
inizia ad imparare
sensible
I thought her idea was very sensible.
poważny
Przestań być taki poważny i uśmiechnij się!
inizia ad imparare
serious
Stop being so serious and smile!
niemądry
Rohit, ty głupiutki, głupiutki chłopcze.
inizia ad imparare
silly
Rohit, you silly silly boy.
bystry
Jego tata też w sumie był całkiem bystry.
inizia ad imparare
smart
His father was actually pretty smart, too.
surowy
Może jest surowy, ale próbuje ci pomóc.
inizia ad imparare
strict
He may seem strict, but he's just trying to help you.
głupi
Nie bądź głupi.
inizia ad imparare
stupid
Don't be stupid.
odnoszący sukcesy
Musiałem wrócić jako człowiek sukcesu, z pieniędzmi w kieszeni.
inizia ad imparare
successful
I had to return as a succesful man, with money in my pocket.
podejrzany/podejrzliwy
Jeśli ktoś podejrzany wejdzie, wyślij sms-a
inizia ad imparare
suspicious
Keep anyone suspicious starts to go in, text me.
taktowny
Gdy krytykujesz, jesteś bezpośredni czy taktowny?
inizia ad imparare
tactful
When you deliver critism, are you direct or tactful?
mieć wiele wspólnego
Jak widać, mamy wiele wspólnego.
inizia ad imparare
to have a lot in common
It sounds like we have a lot in common.
chodzić z głową w chmurach
Wy jesteście jak dzieci, chodzicie z głowami w chmurach.
inizia ad imparare
to have one's head in the clouds
You're like children - always walking around with your heads in the clouds.
niewierny
Twój eks był niewierny, ale oni wszyscy tacy nie są.
inizia ad imparare
unfaithful
Your ex was unfaithful, but they're not all that way.
nieporządny
Ledwo się trzymasz na nogach, jesteś niechlujny, śmierdzisz potem i alkoholem.
inizia ad imparare
untidy
You're unsteady, untidy, rank with the sweat and spirits.
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
inizia ad imparare
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
inizia ad imparare
boring
I hate school, it's boring!
pogodny
Miałem ciężką podróż i liczyłem na pogodny, jasny dom z ciepłym łóżkiem.
inizia ad imparare
cheerful
I had a long, hard trip and was looking forward to a cheerful, bright house... a warm bed.
energiczny
Nie wiem, czemu piesku jesteś dzisiaj taki energiczny, ale przygotuj się na zmęczenie!
inizia ad imparare
energetic
I don't know why you're so energetic today but prepare to be worn out.
ekstrawertyk
On jest ekstrawertykiem. Uwielbia występować dla dużej publiczności.
inizia ad imparare
an extrovert
He's an extrovert. He loves performing for large audiences.
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
inizia ad imparare
funny
The play was very funny.
pracowity
Nie wiedziałem, że jesteś taki pracowity.
inizia ad imparare
hard-working
I never knew you were so hard-working.
cierpliwość
inizia ad imparare
patience
pesymista
Jestem pesymistką, a on optymistą, przeciwieństwa się przyciągają.
inizia ad imparare
a pessimist
I'm a pessimist and he's an optimist and opposites attract.
niegrzeczny
Powiedzieliście, że byłam niegrzeczna i niepomocna.
inizia ad imparare
rude
Saying that I've been rude and unhelpful.
niemiły
Mogę sprawić, że twoje życie będzie bardzo nieprzyjemne.
inizia ad imparare
unpleasant
I can make your life extremely unpleasant.
bezwartościowy
Uważamy, że cała kolekcja jest bezwartościowa.
inizia ad imparare
worthless
We believe this collection is worthless.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.