cz. 1 ~100

 0    81 schede    angie.lski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Operacje układania kabla / rurociągu prowadzone przez ... (nazwa statku).
inizia ad imparare
Cable / pipeline operations by ... (vessel)
w pobliżu / wzdłuż linii łączącej ... (pozycje)
inizia ad imparare
in vicinity / along line joining...
od (data, godz.) do ... (data, godz).
inizia ad imparare
from (date and time) to (date and time)
Zachować bezpieczną odległość (na żądanie).
inizia ad imparare
Wide berth requested (if requested).
Kontakt na kanale ... UKF (na żądanie).
inizia ad imparare
Contact via VHF Channel...
Pomiary sejsmologiczne / prace hydrograficzne prowadzone przez...
inizia ad imparare
Sejsmic survey / hydrographic operations by ... (vessel)
Statek badawczy ... (nazwa) holuje ... (długość) kabel sejsmologiczny
inizia ad imparare
Survey vessel ... (name) towing ... (length) seismic cable
na akwenie wyznaczonym przez
inizia ad imparare
in area bounded by
Operacje niebezpieczne prowadzone przez ... (nazwa statku)
inizia ad imparare
Hazardous operations by ... (vessel)
Prądomierze / instrumenty hydrograficzne wystawiono na...
inizia ad imparare
Current meters / hydrographic instruments moored in ... (position).
Prace podwodne / pogłębiarskie prowadzone są przez statek ... (nazwa)
inizia ad imparare
Diving / dredging operations by vessel...
Trudno manewrujący zespół holowniczy w drodze z (port wyjścia) do (port przeznaczenia).
inizia ad imparare
Difficult tow from (port of departure) on ... (date) to ... (destination).
Zachować bezpieczną odległość.
inizia ad imparare
Wide berth requested.
Przeładunek (rodzaj ładunku) z burty na burtę na pozycji ... Zachować bezpieczną odległość.
inizia ad imparare
Transhipment of (kind of cargo) in position ... Wide berth requested.
Mam wyciek ropy / chemikaliów na pozycji ... Zachować bezpieczną odległość
inizia ad imparare
I am spilling oil / chemicals in position. Wide berth requested.
Mam / gazowiec LNG ma wyciek gazu na pozycji - nie przechodzić od nawietrznej.
inizia ad imparare
I am / LNG-tanker leaking gas in position... - do not pass to windward
Prace nad usuwaniem ropy prowadzone są w pobliżu MT ... na pozycji...
inizia ad imparare
Oil clearance operations near MT ... in position...
Platforma ... zgłoszono / ustawiono na pozycji
inizia ad imparare
Platform reported / established in position...
Platforma ... usunięto z...
inizia ad imparare
Platform removed from...
Rurociąg / platforma ... na pozycji ... ma wyciek ropy / gazu.
inizia ad imparare
Pipeline / platform in position... spilling oil / leaking gas.
Opuszczona platforma ... jest usuwana z...
inizia ad imparare
Derelict platform being removed from...
Śluza jest uszkodzona
inizia ad imparare
Lock is defective
Aby wejść do ... używaj śluzy
inizia ad imparare
For entering use lock
Śluza / most jest uszkodzony
inizia ad imparare
Lock / bridge ... is defective
Unikaj tego akwenu - Statki na nim nie mają możliwości obrotu.
inizia ad imparare
Avoid this area - no possibility for vessels to turn.
Ćwiczenia w strzelaniu artyleryjskim / odpalaniu rakiet / pocisków / torped / ładunków podwodnych prowadzone są na akwenie wyznaczonym przez ... (pozycje) od (data, godzina) do (data, godzina)
inizia ad imparare
Gunnery / rocket firing / Missile / torpedo / underwater ordnance exercises in area bounded by ... (positions) from (date and time) to ...(date and time).
Usuwanie min odbywa się...
inizia ad imparare
Mine clearing operations from ... to
Małe łodzie rybackie na akwenie wokół...
inizia ad imparare
Small fishing boats in area around...
Nawiguj zachowując ostrożność.
inizia ad imparare
Navigate with caution.
Czy przed moim dziobem są narzędzia połowu?
inizia ad imparare
Is fishing gear ahead of me?
Nie, nie ma narzędziu połowu przed twoim dziobem.
inizia ad imparare
No fishing gear ahead of you.
Tak, są narzędzia połowu z pławkami / bez pławek
inizia ad imparare
Yes, fishing gear with buoys / without buoys
Narzędzie połowu zaplątało się w moją śrubę.
inizia ad imparare
Fishing gear hes fouled my popellers
Zaczepiłeś o moje narzędzie połowu.
inizia ad imparare
You have caught my fishing gear.
Zalecam ci wybrać swoje narzędzie połowu.
inizia ad imparare
Advise you to recover your fishing gear.
Prowadzenie połowów na akwenie ... jest zabronione.
inizia ad imparare
Fishing in area ... prohibited.
Zlokalizowano wyciek ropy na pozycji ... rozciągający się.
inizia ad imparare
Located oil spill in position ... extending...
Zlokalizowano ślady ropy na twoim kilwaterze
inizia ad imparare
Located oil spill in your wake.
Mam przypadkowy wyciek ropy
inizia ad imparare
I have accidental spillage of oil.
Czy możesz powstrzymać wyciek?
inizia ad imparare
Can you stop spillage?
Tak, mogę powstrzymać wyciek.
inizia ad imparare
Yes, I can stop spillage.
Nie, nie mogę powstrzymać wycieku.
inizia ad imparare
No, I cannot stop spillage.
Jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna?
inizia ad imparare
What kind of assistance is required?
Potrzebuje pomocy przy usuwaniu zanieczyszczeń ropą.
inizia ad imparare
I require oil clearance assistance.
Potrzebuje zapór pływających / dyspergatorów ropy
inizia ad imparare
I require floating booms / oil dispersants
Pozostań w pobliżu zanieczyszczenia i współdziałaj z zespołem do walki z rozlewem.
inizia ad imparare
Stay in vicinity of pollution and co-operate with oil clearance team.
Zgłoszono (liczbę) beczek / bębnów / kontenerów ze znakami kodu IMDG dryfujących w pobliżu pozycji.
inizia ad imparare
... barrels / drums / containers with IMDG - Code marks reported adrift near position...
Zlokalizowano statek wyrzucający do wody chemikalia / odpady
inizia ad imparare
Located a vessel dumping chemicals / waste / ... in position...
Zlokalizowano statek spalający chemikalia / odpady
inizia ad imparare
Located a vessel incinerating chemicals / waste / ... in position...
Czy potrafisz zidentyfikować statek zanieczyszczający?
inizia ad imparare
Can you identify the polluter?
Tak, potrafię zidentyfikować statek zanieczyszczający - jest to MV...
inizia ad imparare
Yes, I can identify the polluter - polluter is MV...
Nie, nie potrafię zidentyfikować statku zanieczyszczającego
inizia ad imparare
No, I cannot identify the polluter.
Jaki jest kurs i prędkość statku zanieczyszczającego?
inizia ad imparare
What is course and speed of the polluter?
Kurs statku zanieczyszczającego ... stopni, prędkość ... węzłów
inizia ad imparare
Course of the polluter ... degrees, speed ... knots.
Statek zanieczyszczający opuścił miejsce zanieczyszczenia
inizia ad imparare
The polluter left the scene.
Uwaga przy drabince pilotowej.
inizia ad imparare
Stand by pilot ladder.
Zamocuj drabinkę pilotową na lewej / prawej burcie ... metrów nad wodą.
inizia ad imparare
Rig the pilot ladder on port side / starboard side x metres above water.
Drabinka pilotowa jest zamocowana na lewej / prawej burcie.
inizia ad imparare
The pilot ladder is rigged on port side / starboard side.
Musisz zamocować inną drabinkę pilotową.
inizia ad imparare
You must rig another pilot ladder.
Drabinka pilotowa nie jest bezpieczna
inizia ad imparare
The pilot ladder is unsafe.
Jakie usterki ma drabinka pilotowa?
inizia ad imparare
What is wrong with the pilot ladder?
Drabinka pilotowa ma połamane / luźne stopnie.
inizia ad imparare
The pilot ladder has broken /loose steps.
Zamocuj drabinkę pilotową x metrów do tyłu / do przodu
inizia ad imparare
Move the pilot ladder x metres aft / forward.
Zamocuj drabinkę pilotową z dala od otworu wylotowego.
inizia ad imparare
Move the pilot ladder clear of discharge.
Przygotuj kombinację trapu burtowego z drabinką pilotową.
inizia ad imparare
Rig the accommodation ladder in combination with the pilot ladder.
Zamocuj drabinkę pilotową obok podnośnika.
inizia ad imparare
Rig the pilot ladder alongside hoist.
Oświetl drabinkę pilotową.
inizia ad imparare
Put lights on at the pilot ladder.
Liny asekurujące są potrzebne / niepotrzebne.
inizia ad imparare
Man ropes are required / not required.
Miej przygotowaną rzutkę przy drabince pilotowej.
inizia ad imparare
Have a heaving line ready at the pilot ladder.
Skoryguj przechył statku.
inizia ad imparare
Correct the list of the vessel.
Osłoń mnie od wiatru twoją lewą / prawą burtą.
inizia ad imparare
Make a lee on your port side / starboard side.
Steruj ... stopni aby osłonić burtę od wiatru.
inizia ad imparare
Steer ... degrees to make a lee.
Utrzymuj falę z twojej lewej / prawej burty z rufy.
inizia ad imparare
Keep the sea on your port quarter / starboard quarter.
Utrzymuj prędkość ... węzłów przy przekazywaniu pilota.
inizia ad imparare
Make a boarding speed of ... knots.
Zatrzymaj silniki do chwili odejścia pilotówki.
inizia ad imparare
Stop engines until pilot boat is clear.
Wyłóż ster lewo/prawo na burtę.
inizia ad imparare
Put helm hard to port / starboard.
Zmień kurs na ... (kierunki kardynalne) - pilotówka nie może odbić
inizia ad imparare
Alter course to ... - the pilot boat canno clear the vessel.
Pracuj maszyną naprzód / wstecz.
inizia ad imparare
Put engine ahead / astern.
Wejście pilota na burtę jest niemożliwe.
inizia ad imparare
Embarkation is not possible.
Osprzęt pilotowy jest niezgodny z przepisami SOLAS.
inizia ad imparare
Boarding arrangements do not comply with SOLAS Regulations.
Statek nie jest przystosowany do użycia drabinki pilotowej.
inizia ad imparare
Vessel is not suited for the pilot ladder.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.