czasowniki nieregulane naj. urzyw.

 0    112 schede    juliab2610
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
be [bi]! was [łoz] were [łer]! been [bin]
inizia ad imparare
być
bear [ber] bore [bor] born [born]
inizia ad imparare
znosić urodzić
beat [bit] beat [bit] beaten [bitn]
inizia ad imparare
bić uderzać
become [bikam] became [bikejm] become [bikam]
inizia ad imparare
stawać się
begin [bygin] began [bygen] begun [bygan]
inizia ad imparare
zaczynać
bite [bajt] bit [byt]! bitten [bytn] bit [byt]!
inizia ad imparare
gryźć
blow [bloł] blew [blu] blown [blołn]
inizia ad imparare
dmuchać wiać
break [brejk] broke [brołk] broken [brołken]
inizia ad imparare
łamać
bring [briń] brought [brot] brought [brot]
inizia ad imparare
przynosić
broadcast [brodkast] broadcast [brodkast] broadcast [brodkast]
inizia ad imparare
nadawać transmitować
build [byld] built [bylt] built [bylt]
inizia ad imparare
budować
burn [bern]! burnt [bernt] burned [bernt]!!! burnt [bernt] burned [bernt]!
inizia ad imparare
płonąć palić się
burst [berst] burst [berst] burst [berst]
inizia ad imparare
wybuchnąć
buy [baj] bought [bot] bought [bot]
inizia ad imparare
kupować
catch [kecz] caught [kot] caught [kot]
inizia ad imparare
łapać
choose [czułz] chose [czołz] chosen [czołzen]
inizia ad imparare
wybierać
come [kam] came [kejm] come [kam]
inizia ad imparare
przychodzić przybywać
cost [kost] cost [kost] cost [kost]
inizia ad imparare
kosztować
cut [kat] cut [kat] cut [kat]
inizia ad imparare
ciąć
deal [dil] dealt [delt] dealt [delt]
inizia ad imparare
zajmować się handlować
dig [dyg] dug [dag] dug [dag]
inizia ad imparare
kopać
do [du] did [dyd] done [dan]
inizia ad imparare
robić
draw [dro] drew [dru] drawn [dron]
inizia ad imparare
rysować ciągnąć
dream [drim]! dreamt[dramt] dreamed [drimd]!!! dreamt [dramt] dreamed[drimd]!
inizia ad imparare
Śnic marzyć
drink [drynk] drank [drenk] drunk [drank]
inizia ad imparare
pić
drive [drajw] drove [drołw] driven [drywn]
inizia ad imparare
jechać
eat [it] ate [ejt] eaten [itn]
inizia ad imparare
jeść
fall [fol] fell [fel] fallen [folen]
inizia ad imparare
upadać przewracać się
feed [fid] fed [fed] fed [fed]
inizia ad imparare
karmić
feel [fil] felt [felt] felt [felt]
inizia ad imparare
czuć
fight [fajt] fought [fot] fought [fot]
inizia ad imparare
walczyć
find [fajnd] found [faund] found [faund]
inizia ad imparare
znaleźć
fly [flaj] flew [flu] flown [flołn]
inizia ad imparare
lecieć
forbid [forbyd] forbade [forbejd] forbidden [forbydn]
inizia ad imparare
zakazać zabraniać
forget [forget] forgot [forgot] forgotten [forgotn]
inizia ad imparare
zapominać
forgive [forgyw] forgave [forgejw] forgiven [forgywn]
inizia ad imparare
wybaczać
freeze [friz] froze [frołz] frozen [frołzen]
inizia ad imparare
zamarznąć
get [get] got [got]! got [got] gotten [gotn]!
inizia ad imparare
dostać
give [gyw] gave [gejw] given [gywn]
inizia ad imparare
dawać
go [goł] went [łent] gone [gon]
inizia ad imparare
iść
grow [groł] grew [gru] grown [grołn]
inizia ad imparare
rosnąć uprawiać
hang [hen]! hung [han] hanged [hengd]!!! hung [han] hanged [hengd]!
inizia ad imparare
wieszać
have [hew] had [hed] had [hed]
inizia ad imparare
mieć
hear [hir] heard [herd] heard [herd]
inizia ad imparare
słyszeć
hide [hajd] hid [hyd]! hidden [hydn] hid [hyd]!
inizia ad imparare
chować
hit [hyt] hit [hyt] hit [hyt]
inizia ad imparare
uderzać
hold [hould] held [held] held [held]
inizia ad imparare
trzymać
hurt [hert] hurt [hert] hurt [hert]
inizia ad imparare
ranić kaleczyć
keep [kip] kept [kept] kept [kept]
inizia ad imparare
trzymać zatrzymać
know [noł] knew [nju] known [nołn]
inizia ad imparare
wiedzieć znać
lay [lej] laid [lejd] laid [lejd]
inizia ad imparare
trzymać
lead [lid] led [led] led [led]
inizia ad imparare
prowadzić
lean [lin]! leant [lent] leaned [lind]!!! leant [lent] leaned [lind]!
inizia ad imparare
opierać się
learn [lern]! learnt [lernt] learned [lernt]!!! learnt [lernt] learned [lernt]!
inizia ad imparare
uczyć się
leave [liw] left [left] left [left]
inizia ad imparare
opuszczać wyjeżdżać
lend [lend] lent [lent] lent [lent]
inizia ad imparare
pożyczać (komuś)
let [let] let [let] let [let]
inizia ad imparare
pozwalać
lie [laj] lay [lej] lain [lejn]
inizia ad imparare
leżeć
light [lajt]! lit [lyt] lighted [lajtyd]!!! lit [lyt] lighted [lajtyd]!
inizia ad imparare
zapalać świecić
lose [luz] lost [lost] lost [lost]
inizia ad imparare
gubić tracić
make [mejk] made [mejd] made [mejd]
inizia ad imparare
produkować
mean [min] meant [ment] meant [ment]
inizia ad imparare
znaczyć mieć na myśli
meet [mit] met [met] met [met]
inizia ad imparare
spotykać
pay [pej] paid [pejd] paid [pejd]
inizia ad imparare
płacić
put [put] put [put] put [put]
inizia ad imparare
kłaść
read [rid] read [red] read [red]
inizia ad imparare
czytać
ride [rajd] rode [rołd] ridden [rydn]
inizia ad imparare
jechać (rowerem)
ring [ryn] rang [ren] rung [ran]
inizia ad imparare
dzwonić
rise [rajz] rose [rołz] risen [ryzn]
inizia ad imparare
podnieść
run [ran] ran [ren] run [ran]
inizia ad imparare
biec
say [sej] said [sed] said [sed]
inizia ad imparare
mówić
see [si] saw [so] seen [sin]
inizia ad imparare
widzieć
sell [sel] sold [sołld] sold [sołld]
inizia ad imparare
sprzedawać
send [send] sent [sent] sent [sent]
inizia ad imparare
wysyłać
set [set] set [set] set [set]
inizia ad imparare
ustawiać
sew [soł] sewed [sołd]! sewn [sołn] sewed [sołd]!
inizia ad imparare
szyć
shake [szejk] shook [szuk] shaken [szejken]
inizia ad imparare
trząść
shine [szajn] shone [szon] shone [szon]
inizia ad imparare
świecić błyszczeć
shoot [szułt] shot [szot] shot [szot]
inizia ad imparare
strzelać
show [szoł] showed [szołd]! shown [szołn] showed [szołd]!
inizia ad imparare
pokazywać
shut [szat] shut [szat] shut [szat]
inizia ad imparare
zamykać
sing [syń] sang [sen] sung [san]
inizia ad imparare
śpiewać
sit [syt] sat [sat] sat [sat]
inizia ad imparare
siedzieć
sleep [slip] slept [slept] slept [slept]
inizia ad imparare
spać
smell [smel]! smelt [smelt] smelled [smelt]!!! smelt [smelt] smelled [smelt]!
inizia ad imparare
wąchać pachnieć
speak [spik] spoke [społk] spoken [społken]
inizia ad imparare
mówić
speed [spid]! sped [sped] speeded [spidyd]!!! sped [sped] speeded [spidyd]!
inizia ad imparare
pędzić spieszyć
spell [spel]! spelt [spelt] spelled [spelt]!!! spelt [spelt] spelled [spelt]!
inizia ad imparare
literować
spend [spend] spent [spent] spent [spent]
inizia ad imparare
wydawać spędzać
spill [spyl]! spilt [spylt] spilled [spylt]!!! spilt [spylt] spilled [spylt]!
inizia ad imparare
rozlewać rozsypać
spoil [spoyl]! spoilt [spoylt] spoiled [spoylt]!!! spoilt [spoylt] spoiled [spoylt]!
inizia ad imparare
psuć
spread [spred] spread [spred] spread [spred]
inizia ad imparare
szerzyć roznosić
stand [stend] stood [stud] stood [stud]
inizia ad imparare
stać
steal [stil] stole [stołl] stolen [stołln]
inizia ad imparare
kraść
stick [stick] stuck [stak] stuck [stak]
inizia ad imparare
wetknąć utknąć
sting [styn] stung [stan] stung [stan]
inizia ad imparare
ukłuć iużądlić
strew [stru] strewed [strud]! strewn [strun] strewed [strud]
inizia ad imparare
rozrzucać
strike [strajk] struck [strak] struck [strak]
inizia ad imparare
uderzać strajkować
swear [słer] swore [słor] sworn [słorn]
inizia ad imparare
przysięgać przeklinać
sweep [słip] swept [słept] swept [słept]
inizia ad imparare
zamiatać
swim [słym] swam [słem] swum [słam]
inizia ad imparare
pływać
take [tejk] took [tuk] taken [tejken]
inizia ad imparare
brać
teach [ticz] taught [tot] taught [tot]
inizia ad imparare
nauczać
tear [tir] tore [tor] torn [torn]
inizia ad imparare
drzeć rwać
tell [tel] told [tołld] told [tołld]
inizia ad imparare
opowiadać
think [fynk] thought [fot] thought [fot]
inizia ad imparare
myśleć
throw [froł] threw [fru] thrown [frołn]
inizia ad imparare
rzucać
understand [anderstend] understood [anderstud] understood [anderstud]
inizia ad imparare
rozumieć
wake [łejk]! woke [łołk] waked [łejkt]!!! woken [łołken] waked [łejkt]!
inizia ad imparare
budzić
wear [łer] wore [łor] worn [łorn]
inizia ad imparare
nosić (na sobie) ubierać
win [łyn] won [łan] won [łan]
inizia ad imparare
wygrywać
write [rajt] wrote [rołt] written [rytn]
inizia ad imparare
pisać

Devi essere accedere per pubblicare un commento.