Ekonomiczne 1

 0    120 schede    arkadiuszderkacz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bilans
inizia ad imparare
balance sheet
wzrost gospodarczy - Rozwój Ekonomiczny
inizia ad imparare
economic growth - Economic Development
polityka gospodarcza
inizia ad imparare
Economic policy
udziałowiec
inizia ad imparare
stockholder
management
inizia ad imparare
Management
wzrost
inizia ad imparare
growth
akcyjny
inizia ad imparare
joint-stock
księgować
inizia ad imparare
book
spółka
inizia ad imparare
company
dzierżawa
inizia ad imparare
lease
fuzja
inizia ad imparare
fusion
zarządzać
inizia ad imparare
administer
elastyczny
inizia ad imparare
flexible
zawodowy
inizia ad imparare
professional
aktyw
inizia ad imparare
active
materialny
inizia ad imparare
tangible
nabytek
inizia ad imparare
acquisition
gospodarczy
inizia ad imparare
economic
tańszy
inizia ad imparare
cheaper
przemysłowy
inizia ad imparare
industrial
skandal
inizia ad imparare
a scandal
struktura
inizia ad imparare
structure
majątek
inizia ad imparare
assets
podlegać
inizia ad imparare
undergo
działalność
inizia ad imparare
activity
zarząd
inizia ad imparare
management
personel
inizia ad imparare
staff
technologia
inizia ad imparare
technology
środowisko
inizia ad imparare
environment
defekt
inizia ad imparare
defect
natchnąć
inizia ad imparare
inspire
porażka
inizia ad imparare
defeat
wykonawczy
inizia ad imparare
executive
wylać
inizia ad imparare
pour out
motywować
inizia ad imparare
to motivate
pomyślny
inizia ad imparare
successful
podwładna
inizia ad imparare
subordinate
taktyczny
inizia ad imparare
tactical
nadzorować
inizia ad imparare
oversee
ranga
inizia ad imparare
rank
taktyka
inizia ad imparare
tactics
lękać
inizia ad imparare
fear
klęska
inizia ad imparare
defeat
obawa
inizia ad imparare
anxiety
inspirujący
inizia ad imparare
inspiring
Poprawa
inizia ad imparare
Improvement
nowoczesny
inizia ad imparare
modern
wad
inizia ad imparare
defects
personel
inizia ad imparare
staff
zręczny
inizia ad imparare
skilled
wrażliwy
inizia ad imparare
sensitive
wykonawczy
inizia ad imparare
executive
pomyślny
inizia ad imparare
successful
nadzorować
inizia ad imparare
oversee
Poprawa
inizia ad imparare
Improvement
nowoczesny
inizia ad imparare
modern
personel
inizia ad imparare
staff
zręczny
inizia ad imparare
skilled
kopnąć
inizia ad imparare
Kick
wzrost
inizia ad imparare
to surge
udziałowiec
inizia ad imparare
stockholder
skandal
inizia ad imparare
a scandal
struktura
inizia ad imparare
structure
działalność
inizia ad imparare
activity
magazyn
inizia ad imparare
warehouse
stanowisko
inizia ad imparare
position
zatrudnić
inizia ad imparare
to contract
Przewidział
inizia ad imparare
foresaw
ilustrować
inizia ad imparare
illustrate
ostateczny termin
inizia ad imparare
deadline
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
inizia ad imparare
product
We want to change perceptions of our product.
projekt
Pracuję nad wieloma projektami.
inizia ad imparare
project
I'm working on many projects.
czynnik
inizia ad imparare
factor
dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.
inizia ad imparare
adapt
We should customize our services to clients' needs.
rozwinięty
inizia ad imparare
developed
strategia
inizia ad imparare
strategy
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
inizia ad imparare
recent
The recent events have changed my life.
pertraktować
inizia ad imparare
negotiate
finansowy
inizia ad imparare
financial
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
inizia ad imparare
senior
You should help this elderly lady carry her shopping.
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
inizia ad imparare
decision
Think twice before you make a decision.
techniczny
inizia ad imparare
technical
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
inizia ad imparare
achieve
Together we will achieve more.
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
inizia ad imparare
research
I conduct research on dieting.
klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
inizia ad imparare
client
The customers can try the clothes on in the fitting room.
przykład
inizia ad imparare
example
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
inizia ad imparare
object
My favourite subject has always been maths.
kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
inizia ad imparare
manage
I have driven many cars in my life.
proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
inizia ad imparare
process
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
inizia ad imparare
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
inizia ad imparare
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.
okazja / możliwość
inizia ad imparare
opportunity
obcisły
inizia ad imparare
tight
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
inizia ad imparare
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
podejmować
inizia ad imparare
take
polecenie
inizia ad imparare
order
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
inizia ad imparare
decision
Think twice before you make a decision.
wydawać
Czemu tak dużo pieniędzy wydajemy na jedzenie?
inizia ad imparare
to spend
Why do we spend so much money on food?
autorytatywny
inizia ad imparare
authoritative
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
inizia ad imparare
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
być wydajnym
inizia ad imparare
be efficient
być w stanie podejmować szybkie decyzje
inizia ad imparare
be able to make quick decisions
etat
inizia ad imparare
time
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
inizia ad imparare
recruitment
University recruitment starts in June.
biurowy
inizia ad imparare
of office
przepracować
inizia ad imparare
worked
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
inizia ad imparare
unemployed
Tom is currently unemployed.
nadgodzina
inizia ad imparare
overtime
minimalny
inizia ad imparare
minimum
doradca
inizia ad imparare
adviser
awans
inizia ad imparare
promotion
urlop
inizia ad imparare
1. vacation 2. holiday
Waga
inizia ad imparare
Weight
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
inizia ad imparare
to earn
I've earned some extra money this month.
nocny
inizia ad imparare
night
zawody
inizia ad imparare
professions
dzienny
inizia ad imparare
daily
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
inizia ad imparare
change
Shift work has been linked to obesity and depression.
pracownica
inizia ad imparare
worker
wykorzystać
Musimy w pełni wykorzystać tę sytuację.
inizia ad imparare
use
We have to take full advantage of this opportunity.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.