Essential A-Z of business law

 0    415 schede    jedrzejjozwiak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dtzaniechać, zaprzestać
inizia ad imparare
abate
przestrzegać
inizia ad imparare
abide by
znieść
inizia ad imparare
abolish
powstrzymywać się
inizia ad imparare
abstain
zgoda, akceptacja
inizia ad imparare
acceptance
odpowiedzialny
inizia ad imparare
accountable
narastające odsetki
inizia ad imparare
accrual
siła wyższa
inizia ad imparare
act of God
odroczyć
inizia ad imparare
adjourn
dopuszczalne
inizia ad imparare
admissible
zarzucać, twierdzić
inizia ad imparare
allege
mieć zaległości w płatnościach
inizia ad imparare
arrears
uwierzytelnić
inizia ad imparare
attest
1) odszkodowanie 2) przyznać odszkodowanie
inizia ad imparare
award
zakaz
inizia ad imparare
ban
bankrut
inizia ad imparare
bankrupt
Palestra
inizia ad imparare
Bar
wczesniej, uprzednio
inizia ad imparare
beforehand
beneficjent, spadkobierca
inizia ad imparare
beneficiary
czarna lista
inizia ad imparare
blacklist
kupujący w dobrej wierze
inizia ad imparare
bona fide purchaser
pożyczyć od
inizia ad imparare
borrow from
czek bez pokrycia
inizia ad imparare
bounce cheque
marka
inizia ad imparare
brand
złamać
inizia ad imparare
breach
budżet
inizia ad imparare
budget
bank udzielający hipotek
inizia ad imparare
building society
ciężar dowodu
inizia ad imparare
burden of proof
zdolność
inizia ad imparare
capacity
kapitał
inizia ad imparare
capital
pełnomocnictwo
inizia ad imparare
carte blanche
niech kupujący się strzeże
inizia ad imparare
caveat emptor
świadczyć, poświadczyć
inizia ad imparare
certify
przewodniczący
inizia ad imparare
chairperson
instytucja charytatywna
inizia ad imparare
charity
1) cytować 2) pozwać kogoś do sądu
inizia ad imparare
cite
pozew, roszczenie
inizia ad imparare
claim
zmusić
inizia ad imparare
compel
zwołać spotkanie
inizia ad imparare
to call a meeting
umowa, zobowiązanie
inizia ad imparare
covenant
pokrywać, zabezpieczyć
inizia ad imparare
cover
kredyt
inizia ad imparare
credit
odszkodowanie
inizia ad imparare
damages
baza danych
inizia ad imparare
database
obligacja
inizia ad imparare
debenture
uważać, uznawać
inizia ad imparare
deem
znieslawienie
inizia ad imparare
defamation
niedotrzymanie, niewywiązanie się z
inizia ad imparare
default
oszukać
inizia ad imparare
defraud
zatrzymać, przetrzymywać kogoś
inizia ad imparare
detain
represyjny, odstraszający
inizia ad imparare
deterrent
ujawnić
inizia ad imparare
disclose
wg uznania
inizia ad imparare
at the discretion of
niezdolny do wykonania
inizia ad imparare
disqualify
1) spisać 2) brudnopis
inizia ad imparare
draft
mieszkanie
inizia ad imparare
dwelling
asygnować, przeznaczyć
inizia ad imparare
earmark
zadatek, zaliczka
inizia ad imparare
earnest
upływać (czas)
inizia ad imparare
elapse
uprawiony, odpowiednia
inizia ad imparare
eligible
embargo
inizia ad imparare
embargo
przywłaszczyć, sprzeniewierzyć
inizia ad imparare
embezzle
emocjonalne krzywdy moralne
inizia ad imparare
emotional distress
załącznik
inizia ad imparare
enclosure
uprawnić do
inizia ad imparare
entitle to
zamiast Mr, tytuł grzeczniościowy
inizia ad imparare
esquire
unikać
inizia ad imparare
evade
eksmitować
inizia ad imparare
evict
nadmiar
inizia ad imparare
excess
wyraźnie
inizia ad imparare
expressly
czynnik
inizia ad imparare
factor
fałszywy
inizia ad imparare
fake
fałszować
inizia ad imparare
falsify, forge
wykonalne
inizia ad imparare
feasible
opłata, wynagrodzenie
inizia ad imparare
fee
powierniczy
inizia ad imparare
fiduciary
złożyć, przedłożyć
inizia ad imparare
file
grzywna
inizia ad imparare
fine
stały, wiążący, niezmienny
inizia ad imparare
firm
siła wyższa (nG)
inizia ad imparare
force majeure
przejąć majątek w ramach egzekucji przeciw dłużnikowi
inizia ad imparare
foreclose
francyza, koncesja
inizia ad imparare
franchise
fałszywy, nieuczciwy
inizia ad imparare
fraudulent
istotny, podstawowy
inizia ad imparare
fundamental
zakończyć coś, zatrzymać
inizia ad imparare
gag
zakaz ujawniania danych w prowadzonym postępowaniu
inizia ad imparare
gag order
dłużnik płaci wierzycielowi wierzyciela
inizia ad imparare
garnishee
młotek sędziego
inizia ad imparare
gavel
przelicytować, podbić ofertę
inizia ad imparare
gazump
unikać, ukrywać
inizia ad imparare
gloss over
przedsiębiorstwo rozwijające się
inizia ad imparare
going concern
dobra wiara
inizia ad imparare
good faith
dobra wola, wartość przedsiębiorstwa
inizia ad imparare
goodwill
zwłoka, ulga
inizia ad imparare
grace
napiwek, odprawa
inizia ad imparare
gratuity
skarga ze strony pracownika
inizia ad imparare
grievance
brutto
inizia ad imparare
gross
poręczyciel
inizia ad imparare
guarantor
wskazówki
inizia ad imparare
guidelines
notoryczny
inizia ad imparare
habitual
haker
inizia ad imparare
hacker
nękanie, napastowanie
inizia ad imparare
harassment
wysłuchać
inizia ad imparare
hear
dowód ze słyszenia
inizia ad imparare
hearsay evidence
spadkobierca
inizia ad imparare
heir
dziedziczny
inizia ad imparare
hereditary
system ratalny
inizia ad imparare
hire purchase
przekształcić
inizia ad imparare
hive off
mistyfikacja, oszustwo
inizia ad imparare
hoax
odbywać, orzekać
inizia ad imparare
hold
uhonorować
inizia ad imparare
honour
zakładnik
inizia ad imparare
hostage
przeszkoda
inizia ad imparare
hurdle
nielegalny
inizia ad imparare
illegal
bezstronny
inizia ad imparare
impartial
dawać do zrozumienia, domniemywać
inizia ad imparare
imply
konfiskować
inizia ad imparare
impound
bezkarność
inizia ad imparare
impunity
przy drzwiach zamkniętych
inizia ad imparare
in camera
zrekompensować, wynagrodzić
inizia ad imparare
indemnify
naruszenie praw
inizia ad imparare
infringe
dziedziczyć
inizia ad imparare
inherit
nakaz sądowy
inizia ad imparare
injunction
śledztwo
inizia ad imparare
inquest
niewypłacalny
inizia ad imparare
insolvent
niematerialne
inizia ad imparare
intangible
nieistotne
inizia ad imparare
irrelevant
łącznie i oddzielnie
inizia ad imparare
joint and several
wspólne przedsięwzięcie
inizia ad imparare
joint venture
wyrok, orzeczenie
inizia ad imparare
judgment
sądowy
inizia ad imparare
judicial
sądownictwo
inizia ad imparare
judiciary
jurysdykcja
inizia ad imparare
jurisdiction
przysięgły
inizia ad imparare
juror
uzasadniać, wytłumaczyć
inizia ad imparare
justify
młodociany
inizia ad imparare
juvenile
sąd samozwańczy
inizia ad imparare
kangaroo court
krewni
inizia ad imparare
kin
wiedza praktyczna, specjalistyczna
inizia ad imparare
know-how
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
gospodarz domu, właściciel
inizia ad imparare
landlord
upływać, wygasać (dot. czasu, terminów)
inizia ad imparare
lapse
ukryty
inizia ad imparare
latent
prać pieniądze
inizia ad imparare
launder money
laik
inizia ad imparare
layperson
przeciek
inizia ad imparare
leak
dzierżawić
inizia ad imparare
lease
zwolnienie, pozwolenie, zezwolenie
inizia ad imparare
leave
wynajmować
inizia ad imparare
let
zniesławienie pisemne
inizia ad imparare
libel
prawo zastawu
inizia ad imparare
lien
zamiast, w miejsce czegoś
inizia ad imparare
in lieu of
zlikwidować
inizia ad imparare
liquidate
suma ryczałtowa
inizia ad imparare
lump sum
główny, ważny
inizia ad imparare
major
błąd w sztuce
inizia ad imparare
malpractice
obowiązkowe
inizia ad imparare
mandatory
nakaz zamrożenia aktywów dla osoby chcącej wyjechać za granicę inaczej freezing order
inizia ad imparare
mareva injunction
marża
inizia ad imparare
margin
istotny
inizia ad imparare
material
mediacja
inizia ad imparare
mediate
towar
inizia ad imparare
merchandise
łączyć
inizia ad imparare
merge
fuzja
inizia ad imparare
merger
protokół
inizia ad imparare
minutes
mylnie, błędnie zrozumieć
inizia ad imparare
misinterpret
niewłaściwa nazwa
inizia ad imparare
misnomer
wprowadzić w błąd
inizia ad imparare
misrepresentation
wniosek
inizia ad imparare
motion
typ, rodzaj
inizia ad imparare
nature
zaniedbywać
inizia ad imparare
neglect
zaniedbanie
inizia ad imparare
negligence
negocjowalne`
inizia ad imparare
negotiable
netto
inizia ad imparare
net
bezstronny
inizia ad imparare
neutral
najbliżsi krewni
inizia ad imparare
next of kin
wartość nominalna
inizia ad imparare
nominal value
powiernik
inizia ad imparare
nominee
wypowiedzenie, ostrzeżenie
inizia ad imparare
notice
pomimo, jednak
inizia ad imparare
notwithstanding
nowacja
inizia ad imparare
novation
zakłócenie
inizia ad imparare
nuisance
nieważny, bez znaczenia
inizia ad imparare
null
przysięga
inizia ad imparare
oath
opinie incydentalne
inizia ad imparare
obiter dictum
obowiązkowo
inizia ad imparare
obligatory
zdezaktualizowany
inizia ad imparare
obsolete
zaniechanie, pominięcie
inizia ad imparare
omission
ciężar dowodu
inizia ad imparare
onus
otwarty
inizia ad imparare
open-ended
sprawny
inizia ad imparare
operative
wybór
inizia ad imparare
option
rzekomy, pozorny
inizia ad imparare
ostensible
spoza sądu
inizia ad imparare
out of court
z własnej kieszeni
inizia ad imparare
out of pocket
wydajność, produkcja
inizia ad imparare
output
zaległy, zaległość
inizia ad imparare
outstanding
równość
inizia ad imparare
parity
spółka
inizia ad imparare
partnership
strona
inizia ad imparare
party
przyjąć, zagłosować za
inizia ad imparare
pass
podszywanie się, podrabianie
inizia ad imparare
pass off
patent
inizia ad imparare
patent
pieniężny, finansowy
inizia ad imparare
pecuniary
krzywoprzysięstwo
inizia ad imparare
perjury
odnosić się do czegoś
inizia ad imparare
pertain
petycja
inizia ad imparare
petition
drobny, błahy
inizia ad imparare
petty
aktywa wchodzące w skład przedsiębiorstwa
inizia ad imparare
portfolio assets
pełnomocnitwo
inizia ad imparare
power of attorney
zapis, klauzula, zastrzeżenie
inizia ad imparare
provision
kwota
inizia ad imparare
quantum
kwartał
inizia ad imparare
quarter
kworum
inizia ad imparare
quorum
przydział, kontyngent, limit
inizia ad imparare
quota
ratyfikować, aprobować
inizia ad imparare
ratify
odpierać
inizia ad imparare
rebut
lekkomyślnie
inizia ad imparare
recklessly
uzgodnienie, pojednanie
inizia ad imparare
reconciliation
naprawiać, korygować
inizia ad imparare
rectify
zwolniony, redukcja miejsc pracy
inizia ad imparare
redundant
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
retire
dochód
inizia ad imparare
revenue
tantiemy
inizia ad imparare
royalties
wyrzucić, zwolnić
inizia ad imparare
sack
zaspokajać
inizia ad imparare
satisfy
pieczęć
inizia ad imparare
seal
występować po
inizia ad imparare
seek
udział
inizia ad imparare
share
zniesławienie ustne
inizia ad imparare
slander
cichy wspólnik
inizia ad imparare
sleeping partner
wypłacalny
inizia ad imparare
solvent
strajk
inizia ad imparare
strike
umowa o podwykonawstwo
inizia ad imparare
Subcontract
wezwanie do sądu
inizia ad imparare
subpoena
filia
inizia ad imparare
subsidiary
poniżej standardu
inizia ad imparare
substandard
pozwać kogoś
inizia ad imparare
sue sb
dorozumiały
inizia ad imparare
tacit
przejęcie
inizia ad imparare
takeover bid
podlegające potrąceniu podatkowemu
inizia ad imparare
tax deductible
luka podatkowa
inizia ad imparare
tax loophole
oferta przetargu
inizia ad imparare
tender offer
posiadanie, urzędowanie
inizia ad imparare
tenure
zeznawać
inizia ad imparare
testify
trzecia strona
inizia ad imparare
third party
osoba popełniająca delikt
inizia ad imparare
tortfeasor
śledzić, tropić
inizia ad imparare
trace
związki zawodowe
inizia ad imparare
trade unions
transakcja
inizia ad imparare
transaction
wtargnięcie
inizia ad imparare
trespass
trybunał
inizia ad imparare
tribunal
wykraczający poza kompetencje
inizia ad imparare
ultra vires
jednogłośnie
inizia ad imparare
unanimously
bezwarunkowy
inizia ad imparare
unconditional
niżej wspomniany
inizia ad imparare
undermentioned
podjąć się, zobowiązać
inizia ad imparare
undertake
bezprawny nacisk
inizia ad imparare
undue influence
niewykonalny, nieegzekwowalny
inizia ad imparare
unenforceable
jednoznaczny
inizia ad imparare
unequivocal
jednostronny
inizia ad imparare
unilateral
jednostronny
inizia ad imparare
unilateral
niesprawiedliwy
inizia ad imparare
unjust
odszkodowanie nieokreślone
inizia ad imparare
unliquidated damages
bezprecedensowy
inizia ad imparare
unprecedented
zachowanie nieprofesjonalne
inizia ad imparare
unprofessional conduct
niezabezpieczony
inizia ad imparare
unsecured
zrzeć się, zwolnić z obowiązku
inizia ad imparare
waive
gwarancja, zapis mniej ważny w umowie
inizia ad imparare
Warranty
zużycie w wyniku użytkowania
inizia ad imparare
wear and tear
żaden
inizia ad imparare
whatsoever
sprzedaż hurtowa
inizia ad imparare
Wholesale
testament
inizia ad imparare
last will
zwinąć interes, likwidacja firmy
inizia ad imparare
wind up
wycofać, wypłacać pieniądze
inizia ad imparare
withdraw
wstrzymywać
inizia ad imparare
withhold
bez charakteru wiążącego
inizia ad imparare
without prejudice
świadek, być świadkiem
inizia ad imparare
witness
nakaz stawienia się w sądzie
inizia ad imparare
writ
zy$k
inizia ad imparare
yield
strefa, obszar
inizia ad imparare
zone
wakat
inizia ad imparare
vacant
ważny
inizia ad imparare
valid
ocena, wycena
inizia ad imparare
valuation
VAT
inizia ad imparare
Value added tax
zmienić
inizia ad imparare
vary
nabywca
inizia ad imparare
vendee
dosłownie
inizia ad imparare
verbatim
nadawać prawo
inizia ad imparare
vest a right
badać, lustrować
inizia ad imparare
vet
funkcjonalny, wykonalny
inizia ad imparare
viable
to znaczy, "mianowicie"
inizia ad imparare
viz.
nieważny
inizia ad imparare
void
dobrowolnie, nieodpłatnie
inizia ad imparare
voluntary
gwarantować, ręczyć
inizia ad imparare
vouch for
narastać
inizia ad imparare
accrue
zaliczka
inizia ad imparare
advance
arbitraż
inizia ad imparare
arbitration
status spółki
inizia ad imparare
articles of association
przenieść własność, cedować
inizia ad imparare
assign
audytor, kontroler finansowy
inizia ad imparare
auditor
wiążący
inizia ad imparare
binding
zarząd
inizia ad imparare
board
formularz umowy, gotowy wzór
inizia ad imparare
boilerplate clause
kosztorys
inizia ad imparare
estimate
osoba zgłaszająca roszczenie
inizia ad imparare
claimant
pozew zbiorowy
inizia ad imparare
class action
procent składany, odsetek składany
inizia ad imparare
compound interest
zgadzać się
inizia ad imparare
concur
świadczenie, zapłata
inizia ad imparare
consideration
przeniesienie prawa własności
inizia ad imparare
conveyancing
prawa autorskie
inizia ad imparare
copyrights
wierzyciel
inizia ad imparare
creditor
dłużnik
inizia ad imparare
debtor
wadliwy, wybrakowany
inizia ad imparare
defective
określać warunki
inizia ad imparare
determine
szkodliwy
inizia ad imparare
detrimental
wywiązywać się ze zobowiązania
inizia ad imparare
discharge
dywidenda
inizia ad imparare
dividend
należny, należność, opłata
inizia ad imparare
due
służebność
inizia ad imparare
easement
obciążenie
inizia ad imparare
encumbrance
wykluczony
inizia ad imparare
excepted
klauzula wyłączenia, klauzula ekskluzji
inizia ad imparare
exclusion clause
podpisać umowę, wykonać zobowiązanie
inizia ad imparare
execute
nieuregulowany prawem, zwolnić się od zobowiązań
inizia ad imparare
exempt
sprzedanie wierzytelności
inizia ad imparare
factoring
ruchomy czas pracy
inizia ad imparare
flexitime
do przewidzenia
inizia ad imparare
foreseeable
grzywna, konfiskata
inizia ad imparare
forfeit
sądowy zakaz przeniesienia własności do innego kraju
inizia ad imparare
freezing order
udzielać, dostarczać
inizia ad imparare
furnish
towary
inizia ad imparare
goods
prawo miejscowe
inizia ad imparare
governing law
przyznawać, udzielać
inizia ad imparare
grant
podstawy
inizia ad imparare
grounds
gwarantować, poręczenie, gwarancja
inizia ad imparare
guarantee
poradzić sobie
inizia ad imparare
handle
centrala, siedziba
inizia ad imparare
headquarters
projekt, zarys umowy
inizia ad imparare
heads of agreement
rozprawa, przesłuchanie
inizia ad imparare
hearing
spółka holdingowa
inizia ad imparare
holding company
dział personalny, kadr
inizia ad imparare
Human Resources
prawa człowieka
inizia ad imparare
human rights
nakładać
inizia ad imparare
impose
dochód
inizia ad imparare
income
ponosić (koszty)
inizia ad imparare
incur
strona poszkodowana
inizia ad imparare
injured party
ustanawiać adwokata pełnomocnikiem
inizia ad imparare
instruct
własność intelektualna
inizia ad imparare
intellectual property
wydawać, publikować
inizia ad imparare
issue
wspólne konto
inizia ad imparare
joint account
współdzierżawa
inizia ad imparare
joint tenancy
wyrok zaoczny
inizia ad imparare
judgment in default
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
łapówka
inizia ad imparare
kickback
prawo nieruchomości
inizia ad imparare
land law
osobowość prawna
inizia ad imparare
legal personality
odpowiedzialność
inizia ad imparare
liability
pozwolenie, koncesja
inizia ad imparare
licence
strona w procesie
inizia ad imparare
litigant
pożyczka
inizia ad imparare
loan
urlop macierzyński
inizia ad imparare
maternity leave
prawo morza
inizia ad imparare
maritime law
umowa, statut spółki
inizia ad imparare
memorandum of association
łagodzić, zmniejszać szkody
inizia ad imparare
mitigate
hipoteka
inizia ad imparare
mortgage
wierzyciel hipoteczny
inizia ad imparare
mortgagee
dłużnik hipoteczny
inizia ad imparare
mortgagor
sieć, powiązania
inizia ad imparare
network
brak wygranej, brak zapłaty
inizia ad imparare
no win no fee
klauzula zakazu konkurencji
inizia ad imparare
non-competition clause
notariusz
inizia ad imparare
notary
oznajmić, ogłosić oficjalnie
inizia ad imparare
notify
odpowiedzialność lokatora
inizia ad imparare
occupier's liability
oferta
inizia ad imparare
offer
równoważyć
inizia ad imparare
offset
uciążliwy
inizia ad imparare
onerous
rozwiązanie sporu polubowne bez udziału sądu, bez rozprawy
inizia ad imparare
out-of-court settlement
wydatki bieżące na rzecz firmy z własnej kieszeni
inizia ad imparare
out-of-pocket expenses
zlecać drugiej firmie
inizia ad imparare
outsource
zadłużenie
inizia ad imparare
overdraft
nadgodziny
inizia ad imparare
overtime
obrażenia cielesne
inizia ad imparare
personal injury
powód
inizia ad imparare
plaintiff
precedens
inizia ad imparare
precedent
budynki, lokale
inizia ad imparare
premises
postępowanie
inizia ad imparare
proceedings
zgodnie z
inizia ad imparare
pursuant to
pokwitowanie
inizia ad imparare
receipt
zarządzenie przez syndyka masy upadłościowej
inizia ad imparare
receivership
preambuła, wstęp
inizia ad imparare
recitals
odzyskać
inizia ad imparare
recover
termin spłaty
inizia ad imparare
redemption date
zrefundować, zwracać koszty
inizia ad imparare
reimburse
środek, naprawić, zadośćuczynienie
inizia ad imparare
remedy
unieważnić, cofnąć
inizia ad imparare
revoke
pensja, wynagrodzenie
inizia ad imparare
salary
załącznik, wykaz do dokumentu
inizia ad imparare
schedule
doręczać
inizia ad imparare
serve
pisemny
inizia ad imparare
set forth
uregulować, osiągnąć porozumienie
inizia ad imparare
settle
nakaz spełnienia określonych zobowiązań umownych
inizia ad imparare
specific performance
ustawa
inizia ad imparare
statute
dzierżawca, najemca
inizia ad imparare
tenant
klauzula wypowiedzenia umowy
inizia ad imparare
termination clause
znak firmowy
inizia ad imparare
trademark
zarząd powierniczy
inizia ad imparare
trust
niespłacalny bankrut
inizia ad imparare
undischarged bankrupt
zwolnienie nieuzasadnione
inizia ad imparare
unfair dismissal
sprzedawca
inizia ad imparare
vendor
kapitał zainwestowany z ryzykiem
inizia ad imparare
venture capital
umowa ustna
inizia ad imparare
verbal agreement
weryfikować
inizia ad imparare
verify
umorzyć
inizia ad imparare
write off

Devi essere accedere per pubblicare un commento.