Fonetyka -ed

 0    96 schede    amemikos
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oklaskiwać
inizia ad imparare
applaud, applauded
doceniać
inizia ad imparare
appreciate, appreciated
aresztować
inizia ad imparare
arrest, arrested
kolekcjonować, zbierać
inizia ad imparare
collect, collected
komunikować
inizia ad imparare
communicate, communicated
uzupełniać
inizia ad imparare
complete, completed
koncentrować, skupiać się + na
inizia ad imparare
concentrate, concentrated + on
łączyć się, połączyć się
inizia ad imparare
connect, connected
składać się + z
inizia ad imparare
consist, consisted + of
poprawiać
inizia ad imparare
correct, corrected
liczyć + na
Ja liczyłam na ciebie.
inizia ad imparare
count, counted + on
I counted on you.
zależeć + od
Odpowiedź zależy od humoru mojego szefa.
inizia ad imparare
depend, depended + on
The answer depends on my manager’s mood.
wykrywać
inizia ad imparare
detect, detected
podzielić
inizia ad imparare
divide, divided
skończyć
inizia ad imparare
end, ended
istnieć
inizia ad imparare
exist, existed
oczekiwać
Oczekiwać czegoś od kogoś. Czy ty oczekujesz przeprosin od niego?
inizia ad imparare
expect, expected
Expect something from somebody. Do you expect an apology from him?
Oczekiwać, że ktoś coś zrobi. Czy ty oczekujesz od niego, że on cię przeprosi?
inizia ad imparare
Expect somebody to do something. Do you expect him to apologize (to you).
Czy ty oczekujesz, że będę gotowała codziennie?
inizia ad imparare
Do you expect me to cook everyday?
złożyć, składać
inizia ad imparare
fold, folded
zawierać
inizia ad imparare
include, included
interesować się
inizia ad imparare
interested in, interested in
Ja interesuję się...
inizia ad imparare
I am interested in...
Ja interesowałam się...
inizia ad imparare
I was interested in the...
przeszkadzać, przerywać
inizia ad imparare
interrupt, interrupted
wynaleźć, wymyślać
inizia ad imparare
invent, invented
zapowiedzieć, ogłosić + że
inizia ad imparare
announce, announced + that
pytać, prosić + o coś
inizia ad imparare
ask, asked + for
piec
inizia ad imparare
bake, baked
równoważyć, balansować
inizia ad imparare
balance, balanced
czyścić szczotką, szczotkować
inizia ad imparare
brush, brushed
tańczyć + z
inizia ad imparare
dance, danced + with
rozwijać się, opracowywać
inizia ad imparare
develop, developed
ubierać się
inizia ad imparare
dress, dressed
upuścić, spaść
inizia ad imparare
drop, dropped
wysyłać fax
inizia ad imparare
fax, faxed
naprawić
inizia ad imparare
fix, fixed
mieć nadzieję + że ktoś coś zrobi / coś zrobił
Mam nadzieję, że ty mi pomożesz.
inizia ad imparare
hope, hoped that somebody will do something / would do something
I hope that you will help me.
Ja miałam nadzieję, że ty mi pomożesz (odnosimy się do przeszłości).
inizia ad imparare
I hoped that you would help me.
wycisnąć, odcisnąć, robić wrażenie, działać
inizia ad imparare
impress, impressed
wzrastać, powiększać
inizia ad imparare
increase, increased
wpływać (na kogoś, na coś)
inizia ad imparare
influence, influenced
przedstawiać, wprowadzać, zapoznawać
inizia ad imparare
introduce, introduced
lubić
inizia ad imparare
like, liked
zamykać
inizia ad imparare
lock, locked
przegapić, tęsknić, spudłować, chybić, pominąć
inizia ad imparare
miss, missed
spakować, pakować
inizia ad imparare
pack, packed
parkować
inizia ad imparare
park, parked
przechodzić, mijać, zdać (egzamin)
inizia ad imparare
pass, passed
ćwiczyć, praktykować
inizia ad imparare
practice, practiced
produkować, wytwarzać
inizia ad imparare
produce, produced
obiecywać + komuś / że
Ona obiecała, że mi pomoże.
inizia ad imparare
promise, promised + somebody / that
She promised that she would help me.
Ja obiecuję, że ci pomogę.
inizia ad imparare
I promise that I will help you.
zmniejszać, redukować, pomniejszać, obniżać
inizia ad imparare
reduce, reduced
odprężyć się, relaksować się
inizia ad imparare
relax, relaxed
zastępować, wymienić, odłożyć na miejsce
inizia ad imparare
replace, replaced
poszukiwać, szukać, wyszukiwać
inizia ad imparare
search, searched
zatrzymywać się + czasownik z „-ing"
Dzieci przestały płakać.
inizia ad imparare
stop, stopped
The children stopped crying.
mówić, rozmawiać
inizia ad imparare
talk, talked
prać, myć
inizia ad imparare
wash, washed
oglądać, obserwować, przyglądać się
inizia ad imparare
watch, watched
pracować, działać, funkcjonować,
inizia ad imparare
work, worked
dotyczyć, martwić, niepokoić
inizia ad imparare
concern, concerned
pomylić, pomieszać
inizia ad imparare
confuse, confused
rozważyć, rozpatrywać, brać pod uwagę
inizia ad imparare
consider, considered
zawierać, składać się z
inizia ad imparare
contain, contained
kontynuować
inizia ad imparare
continue, continued
kopiować, przepisywać
inizia ad imparare
copy, copied
przykrywać, zakrywać, pokrywać
inizia ad imparare
cover, covered
uszkadzać, zniszczyć
inizia ad imparare
damage, damaged
dostarczać, doręczyć
inizia ad imparare
deliver, delivered
opisywać
inizia ad imparare
describe, described
zasługiwać (na coś)
inizia ad imparare
deserve, deserved
niszczyć, zniszczyć
inizia ad imparare
destroy, destroyed
nie zgadzać się, być innego zdania
inizia ad imparare
disagree, disagreed
zniknąć
inizia ad imparare
disappear, disappeared
odkrywać, odnajdywać, spostrzegać
inizia ad imparare
discover, discovered
opróżniać
inizia ad imparare
empty, emptied
lubić, czerpać przyjemność
inizia ad imparare
enjoy, enjoyed
wchodzić, wkroczyć, wejść
inizia ad imparare
enter, entered
badać, egzaminować
inizia ad imparare
examine, examined
usprawiedliwiać, wybaczać
inizia ad imparare
to be excuse, excused
ćwiczyć
inizia ad imparare
exercises, exercised
tłumaczyć, wyjaśnić
inizia ad imparare
explain, explained
segregować, układać
inizia ad imparare
file, filed
palić się, zwalniać z pracy, strzelać
inizia ad imparare
fire, fired
iść za, jechać za, podążać za (kimś)
inizia ad imparare
follow, followed
formować, zakładać, utworzyć
inizia ad imparare
form, formed
smażyć, usmażyć
inizia ad imparare
fry, fried
wydarzyć się, zdarzyć się
inizia ad imparare
happen, happened
spieszyć się
inizia ad imparare
hurry, hurried
identyfikować, rozpoznawać
inizia ad imparare
identify, identified
ignorować, lekceważyć, nie zważać, pomijać (np. fakty)
inizia ad imparare
ignore, ignored
wyobrażać sobie, przypuszczać
inizia ad imparare
imagine, imagined
poprawiać się, poprawiać, ulepszać
inizia ad imparare
improve, improved
informować, powiadamiać
inizia ad imparare
inform, informed

Devi essere accedere per pubblicare un commento.