Freedom of speech

 0    71 schede    Silbena
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
liberalny lewicowiec
inizia ad imparare
libertarian
ograniczać
2; np. prawa, wolność słowa
Te przepisy poważnie ograniczają prawa mniejszości żyjących w tym państwie.
inizia ad imparare
restrict/limit
These regulations seriously restrict the rights of the minorities living in this country.
podburzać
inizia ad imparare
incite
podważać
2; autorytet, reputację
Nie podważaj moich poleceń.
inizia ad imparare
challenge/undermine
Don't challenge my orders.
obraźliwy
Causing someone to feel resentful, upset, or annoyed.
obraźliwy język
inizia ad imparare
offensive
offensive language
ordynarny
inizia ad imparare
offensive
odrażający
(Of a sight or smell) disgusting; repulsive.
odrażający zapach
inizia ad imparare
offensive
an offensive odour
cenzor
inizia ad imparare
censor
cenzurować
inizia ad imparare
censor
pretekst
inizia ad imparare
excuse
wymówka
2
inizia ad imparare
excuse/story
prawowity
inizia ad imparare
legitimate
zgodny z prawem
inizia ad imparare
legitimate
dusić
Make (someone) unable to breathe properly; suffocate.
inizia ad imparare
stifle
zatem
inizia ad imparare
therefore
anonimowy
Anonimowa osoba zadzwoniła na policję i powiedziała, gdzie znajdują się skradzione rzeczy.
inizia ad imparare
anonymous
An anonymous caller phoned the police and told them where the stolen goods could be found.
wolontariusz
Wolontariusze są proszeni o skontaktowanie się z recepcją.
inizia ad imparare
volunteer
The volunteers are asked to contact the reception desk.
skrywać
przedmiot, pieniądze
Pieniądze były tak sprytnie ukryte, że policja nie mogła ich znaleźć.
inizia ad imparare
concel
The money was so cleverly concealed that the police couldn't find it.
rzucić się do ucieczki
2
Rzucił się do ucieczki, kiedy zobaczył policję.
inizia ad imparare
bolt/get away
He bolted when he saw the police.
cenzura
Wprowadzono cenzurę, by zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek.
inizia ad imparare
censorship
Censorship was imposed to stop rumours being spread.
najeżdżać
np. na kraj
Jako że nasza armia nie jest zbyt silna, musimy po prostu mieć nadzieję, że żaden inny kraj nas nie najedzie.
inizia ad imparare
invade
We just have to hope that no other country invades us, because our army is not very strong.
wtargnięcie
2
Oczywiście sprzeciwiałem się ich wtargnięciu na nasze codzienne zebranie, ale nalegali.
inizia ad imparare
intrusion/invasion
I, of course, opposed their intrusion on our daily meeting, but they insisted.
wyjeżdżać na wakacje
phrasal verb
Wyjedź ze mną na wakacje w sierpniu!
inizia ad imparare
get away
Get away with me this August!
poufny
Wszystkie dokumenty są poufne.
inizia ad imparare
confidential
All the documents are confidential.
celowo/umyślnie/rozmyślnie
Consciously and intentionally; on purpose.
inizia ad imparare
deliberately
niespiesznie/powoli i wyraźnie (mówić)
In a careful and unhurried way.
inizia ad imparare
deliberately
system gospodarczy
A system by which a society or other structure is organized with regard to its economy; the sum of the economic institutions and arrangements of a society.
inizia ad imparare
economic system
wstrętny/odrażający
Inspiring disgust and loathing; repugnant.
Rasizm był odrażający dla nas wszystkich.
inizia ad imparare
abhorrent
Racism was abhorrent to us all.
potworny
Causing or likely to cause horror; shocking.
potworna masakra
inizia ad imparare
horrible
a horrible massacre
odpychający
Arousing intense distaste or disgust.
odpychający zapach
inizia ad imparare
repulsive
a repulsive smell
tłumić (uczucia/reakcję)
Restrain (a reaction) or stop oneself acting on (an emotion)
Powstrzymała chichot.
inizia ad imparare
stifle
She stifled a giggle.
wtrącać się w (czyjeś życie)
Put oneself deliberately into a place or situation where one is unwelcome or uninvited.
Nie ma prawa wtrącać się w ich życie.
inizia ad imparare
intrude into (sb's life)
He had no right to intrude into their lives.
naruszać czyjąś prywatność
inizia ad imparare
invade sb's privacy
raport
Potrzebujemy tego sprawozdania na jutro.
inizia ad imparare
report
We need this report for tomorrow.
sprawoznanie
inizia ad imparare
report
walczyć o
Make great efforts to achieve or obtain something.
Ruchy narodowe walczyły o niepodległość.
inizia ad imparare
strive for
National movements were striving for independence.
cofać (pojazdem)
2; (Of vehicles) form into a queue due to congestion.
inizia ad imparare
back up/reverse
nadużywać
Use (something) to bad effect or for a bad purpose; misuse.
Sędzia nadużywał swojej władzy, nakładając grzywny.
inizia ad imparare
abuse
The judge abused his power by imposing the fines.
nadużycie
The improper use of something.
nadużycie alkoholu
inizia ad imparare
abuse
alcohol abuse
zniewaga
Insulting and offensive language.
inizia ad imparare
abuse
wykorzystywać
Treat with cruelty or violence, especially regularly or repeatedly.
Jeźdźcy, który wykorzystywali swoje konie, powinni być ścigani.
inizia ad imparare
abuse
Riders who abuse their horses should be prosecuted.
wykorzystywanie
Cruel and violent treatment of a person or animal.
podbite oko i inne oznaki fizycznego wykorzystania
inizia ad imparare
abuse
a black eye and other signs of physical abuse
oskarżać kogoś o (formalnie)
Formally accuse (someone) of something, especially an offence under law.
Zostali oskarżani o napaść.
inizia ad imparare
charge sb with
They were charged with assault.
skinać głową
inizia ad imparare
nod
uznać coś za
Regard or consider in a specified way.
Wydarzenie zostało uznane za wielki sukces.
inizia ad imparare
deem
The event was deemed a great success.
znający się na rzeczy/obeznany z
Intelligent and well informed.
inizia ad imparare
knowledgable in
opłata za przejazd
The money paid for a journey on public transport.
Aby jechać autobusem, musisz uiścić opłatę za przejazd.
inizia ad imparare
fare
You need to pay a fare in order to be able to travel by bus.
pasażer taksówki
A passenger paying to travel in a taxi.
inizia ad imparare
fare
strawa/pożywienie/jedzenie
A range of food of a particular type.
tradycyjne szkockie pożywienie
inizia ad imparare
fare
traditional Scottish fare
dostępny (np. na sprzedaż)
Available for.; phrasal verb
inizia ad imparare
up for
rozważany
Being considered for.; phrasal verb
Powiedział, że jestem rozważany na posadę jego asystenta.
inizia ad imparare
up for
He said I'm up for the post of his assistant.
ptasi móżdżek
2
inizia ad imparare
airhead/pinhead
wyrażać swoje zdanie
2
inizia ad imparare
express/voice one's opinion
wypowiedzieć swoje zdanie o
Pozwól mu wypowiedzieć jego zdanie.
inizia ad imparare
have one's say about
Let him have his say.
wyrównać
2
Znów obcięła włosy, żeby wyrównać końcówki.
inizia ad imparare
even/even up
She cut the hair again to even up the ends.
płaski/równy
2
On miał zadziwiająco białe i równe zęby.
inizia ad imparare
level/even
He had amazingly white and even teeth.
uwarunkowany
inizia ad imparare
conditioned
odruch warunkowy
2
An automatic response established by training to an ordinarily neutral stimulus.
inizia ad imparare
conditioned reflex/response
zawładnąć/przejąć
Assume control of something.; phrasal verb
Brytyjskie oddziały przejęły niemieckie okopy.
inizia ad imparare
take over
British troops had taken over the German trenches.
zastąpić coś czymś
Zastąpiłem śmietanę jogurtem i czuję się dużo lepiej.
inizia ad imparare
replace (sth) with (sth)
I replaced cream with yoghurt in my diet and I feel much better now.
zaniepokojony/zmartwiony
inizia ad imparare
bothered
silić się/starać się
Take the trouble to do something.
inizia ad imparare
bother
przeszkadzać/martwić się/przejmować się/przejmować się
(Of a circumstance or event) worry, disturb, or upset (someone).
Nie musisz się o mnie martwić. Jestem dużym chłopcem.
inizia ad imparare
bother
You don't have to bother about me. I'm a big boy.
fundusz
Założyłem ten fundusz, by pomóc w ochronie środowiska.
inizia ad imparare
fund
I established this fund to help protect the environment.
ufundować
Ich rodzina ufundowała pomnik.
inizia ad imparare
fund
Their family funded the monument.
fundacja
2
inizia ad imparare
foundation/fund
wielkiej wagi
miejska branża turystyczna wielkiej wagi
inizia ad imparare
all-important
bieg masowy
inizia ad imparare
fun run
kierunek studiów
4
inizia ad imparare
field of study/degree course/major/study
Pośpiesz się!
2; Said when encouraging someone or telling them to hurry up.
To nasz facet, Watson! Pośpiesz się!
inizia ad imparare
Hurry up!/Come along!
That's our man, Watson! Come along!
ufundować/założyć
instytucję, organizację
Instytucja została założona w 1901 roku.
inizia ad imparare
found
The institution was founded in 1901.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.