From the podcasts

 0    76 schede    kingamusic84
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czułam jakby budynek miał się rozpasc
inizia ad imparare
I felt like the place was falling apart
Stare poplamione dywany, pleśń na ścianach
inizia ad imparare
Old stained carpets, mould on the walls
nieszczęście
inizia ad imparare
nieszczęście in inglese
mishap
Myślę, że nasza reakcja powinna być ostatecznie pozytywna.
inizia ad imparare
I think our reaction should ultimately be a positive one.
Bądź profesjonalny za każdym razem.
inizia ad imparare
Stay professional at all times.
Lekcja musi iść dalej.
inizia ad imparare
The lesson must go on.
Nigdy nie zakładaj, że sprzęty (urządzenia) będą zawsze w porządku...
inizia ad imparare
Never assume that the facilities always will be right.
Aby pogorszyć rzeczy...
inizia ad imparare
To exacerbate things...
W moim doświadczeniu, w szkołach językowych ludzie po prostu całkowicie ignorować wiadomości (notki)
inizia ad imparare
In my experience, in language schools people just completely ignore notes
To było dość wcześnie w mojej karierze.
inizia ad imparare
This was pretty early in my career.
Podczas treningu byłem bardzo senny i nie mogłem się skoncentrować. W rezultacie, ja niczego się nie nauczyłem.
inizia ad imparare
During the training I was very sleepy and couldn’t concentrate. As a result, I learned nothing.
Był tam mały pokój z drzwiami szklanymi więc rodzice mogli obserwować wszystko co dzieje się w klasie
inizia ad imparare
There was a small room with a glass door so the parents could observe everything going on in the class
Nauczyłam się odciągac ich uwagę kartami
inizia ad imparare
I learned to distract them with cards
Ona ciągle mnie rozprasza.
inizia ad imparare
She keeps distracting me.
On rozproszyl uwagę dziecka telefonem.
inizia ad imparare
He distracted the baby with his phone.
Rodzice byli w siódmym niebie!
inizia ad imparare
The parents were over the moon!
Był niewiarygodny nadpobudliwy i agresywny.
inizia ad imparare
He was incredible hyper and aggressive.
Ja aktualnie myślę, że on miał problemy behawioralne
inizia ad imparare
I genuinely think he had behavioural issues
Był zbyt smutny moim wyjazdem.
inizia ad imparare
He was too upset about me leaving.
Byli uroczy, ale tylko wtedy, kiedy to był czas mojego wyjazdu!
inizia ad imparare
They were adorable, but only when it was time for me to leave!
pycha, arogancka duma
inizia ad imparare
hubris
Prawdopodobnie jest to klasa, która pamiętam za najtrudniejszą.
inizia ad imparare
This is probably the class that I remember being the most difficult.
To utknelo w mojej głowie
inizia ad imparare
This stuck in my mind
Czy możesz powiększyć ten obraz?
inizia ad imparare
Could you enlarge this picture?
Pycha pochodzi ze starożytnej mitologii greckiej.
inizia ad imparare
Hubris comes from ancient Greek mythology.
Oznacza gdy masz arogancko powiększone poczucie pewności siebie, co powoduje, aby uwierzyć, że nie może zawieść, ale wtedy zrobić.
inizia ad imparare
It means when you have an arrogantly enlarged sense of self-confidence which causes you to believe you can’t fail.
Więc co się stało? Słyszę twoje pytanie.
inizia ad imparare
So, what happened? I hear you ask.
przygotować kogoś emocjonalnie, psychicznie
inizia ad imparare
psych somebody up
wykonawcza
inizia ad imparare
executive
Czułam się całkiem zadowolony z siebie
inizia ad imparare
I felt pretty pleased with myself
bułka z masłem, latwizna
inizia ad imparare
walk in the park / a piece of cake
Po ciężkim tygodniu jaki właśnie miałem, to będzie bułka z masłem
inizia ad imparare
After the tough week I’ve just had, this will be a walk in the park
Pycha przed upadkiem
inizia ad imparare
Pride before a fall
Szereg czynników doprowadziło do bycia jednym z moich najtrudniejszych kursów.
inizia ad imparare
A number of factors led to this being one of my most difficult courses.
Część z nich była moja winą, niektóre z nich to wina moich studentów, a niektóre z czynników nie wynikały z mojej kontroli.
inizia ad imparare
Some of it was my fault, some of it the fault of my students, and some the fault of factors out of my control.
Oni nie byli w nastroju do wykonywania żadnej pracy.
inizia ad imparare
They were not in the mood to do any work.
To było ich ostatni tydzień przed wyjazdem do domu.
inizia ad imparare
It was their last week before going home.
Oni wiedzieli, że za dwa tygodnie będzie po wszystkim i że będą wracać do domu.
inizia ad imparare
They knew in two weeks it would all be over and they’d be going home.
Następnie, była nowa dziewczyna, która weszła w środku tej złej atmosfery.
inizia ad imparare
Then, there was the new girl who entered in the middle of this bad atmosphere.
Po godzinie zrozumiałem, że udało nam się osiągnąć prawie nic
inizia ad imparare
After an hour I realised that we had managed to achieve almost nothing
dzielący, stwarzający podziały
inizia ad imparare
divisive
Było to bardzo kontrowersyjny i stwarzający podziały.
inizia ad imparare
It was a very divisive and controversial topic.
Wszystko wydawało się iść źle.
inizia ad imparare
Everything seemed to be going wrong.
westchnienie
inizia ad imparare
sigh
Ktoś wzdycha głośno w nieodpowiednim momencie
inizia ad imparare
Someone sighs very loudly at an inappropriate moment
Czułem się jak głupiec.
inizia ad imparare
I felt like a fool.
To było jak uczenie się pod wodą.
inizia ad imparare
It was like teaching underwater.
Powietrze było grube
inizia ad imparare
The air was thick.
Odległość między mną a studentami wydawało ogromna (obszerna, rozległa).
inizia ad imparare
The distance between me and the students seemed vast.
Postanowiłem, że że muszę postawić na swoim.
inizia ad imparare
I decided I had to put my foot down.
Nigdy nie byłem dobry w byciu twardym.
inizia ad imparare
I was never good at being tough.
Mówi się trudno!
inizia ad imparare
That's tough!
strzelić gafę, chlapnąć, palnac coś, wyskoczyć z czymś
inizia ad imparare
put your foot in it / put your foot in your mouth
Chciałem wziąć sprawy w swoje ręce, a tylko skończyłem popełniając gafę.
inizia ad imparare
I wanted to put my foot down, and I just ended up putting my foot in my mouth.
Uważali moje działania za bardzo niewłaściwe.
inizia ad imparare
They considered my actions to be very inappropriate.
Byłem tak wkurzony w tym momencie...
inizia ad imparare
I was so pissed off at this point...
Zakończyłem dzień całkowicie rozbity
inizia ad imparare
I finished the day completely shattered
wtrzasniety, zdruzgotany
inizia ad imparare
shattered
Moje serce zamarło trochę
inizia ad imparare
My heart sank a little
Miała przywilej, ale nie szacunku dla innych.
inizia ad imparare
She had privilege, but no respect for others.
Bycie studentem jest przywilejem.
inizia ad imparare
Being a student is a privilege.
Wydawała się niezwykle osłoniętą i naiwną osobą.
inizia ad imparare
She seemed an incredibly sheltered and naive person.
pokora
inizia ad imparare
humility
Straciłem szacunek dla niej, i czułem że powinienem dać jej lekcję pokory.
inizia ad imparare
I lost respect for her, and felt like I should teach her a lesson in humility.
Zachodziłem w głowę gdzie położyłem klucze.
inizia ad imparare
I was scratching my head over where I have put my keys.
podrapać się w głowę, zachodzić w głowę
inizia ad imparare
scratch my head
Ja wciąż zachodze w głowę starając się zorientować, co się dzieje.
inizia ad imparare
I’m still scratching my head trying to work out what was going on.
Kozioł ofiarny (o sobie)
inizia ad imparare
spacegoat
Pora roku była czynnikiem. Było ciemno i zimno.
inizia ad imparare
Time of year was a factor. It was dark and cold.
Nke ubralam się bardzo elegancko.
inizia ad imparare
I didn’t dress very smartly.
Dziewczyny były bardzo szykowne i dobrze się prezentowały.
inizia ad imparare
The girls were very chic and well presented.
Powinienem ubrać garnitur w ten dzień
inizia ad imparare
I should have worn a suit on day
Rób dobre pierwsze wrażenie
inizia ad imparare
Make a good first impression
To właśnie mnie trochę zahartowalo.
inizia ad imparare
It just toughened me up a little more.
hartowanie, je ne wzmacniać, stawać się silniejszym
inizia ad imparare
toughen up
Głowa do góry!
inizia ad imparare
Keep your chins up!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.