Funkcje bank

 0    55 schede    dominikawabich
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie widzę żadnego problemu w
inizia ad imparare
I don`t see any problem with
Właściwie nie mam jednoznacznej opinii na temat...
inizia ad imparare
I don`t really have any strong opinions about...
Tak przypuszczam
inizia ad imparare
I suppose so
Obawiam się, że nie mogę się z tobą zgodzić
inizia ad imparare
I'm afraid I can not agree with you
Nie jestem tego pewny
inizia ad imparare
I'm not sure about that
Może być w tym trochę prawdy, ale
inizia ad imparare
There might be some truth in that, but
Chyba żartujesz
inizia ad imparare
You must be joking
Obawiam się, że nie mogę
inizia ad imparare
I'm afraid that I ca`t
Czy chciałbyś
inizia ad imparare
Would you like to (do sth)
Tak, bardzo bym chciała
inizia ad imparare
Yes, I`d love to
Brzmi nieźle
inizia ad imparare
Sounds good to me.
Masz ochotę (napić się czegoś)?
inizia ad imparare
Fancy (a drink)?
Czy mam ci pomóc?
inizia ad imparare
Shall I help you to (do sth)?
Czy byłoby w porządku, gdybym...?
inizia ad imparare
Would it be okay if i ...?
Jak uważasz, co powinieniem zorobić?
inizia ad imparare
What do you think i should do?
Przepraszam jak dostać się do...?
inizia ad imparare
Excuse me. How do i get to ...?
Ona być może jest... lub...
inizia ad imparare
She could be ... or...
Możesz mi wskazać drogę do...?
inizia ad imparare
Can you tell me the way to ...?
mogę na słowo?
inizia ad imparare
Can I have the word?
Czy mogę z tobą chwilę porozmawiać
inizia ad imparare
Can I talk to you for a moment?
Chciałabym dowiedzieć się...
inizia ad imparare
I'd like to know... please
Jest to coś w rodzaju (łóżka), na którym możesz (siedzieć)
inizia ad imparare
It`s a kind of (bed) that you can (sit)
Podsumowując...
inizia ad imparare
To sum up...
A więc sporowadza się to do...
inizia ad imparare
So what it comes down to is
Chodzi mi o to...
inizia ad imparare
The point i`m trying to make is...
Innymi słowy
inizia ad imparare
In other words
Jakby to ująć?
inizia ad imparare
How shall I put it?
Będę musiał się nad tym zastanowić
inizia ad imparare
I will have to think about it
Cóż, niech pomyślę...
inizia ad imparare
Well, let me think...
Niech zobaczę
inizia ad imparare
Let me see
Wydają się być zakochani
inizia ad imparare
They seem to be in love
chyba są rodzeństwem
inizia ad imparare
i guess they could be brother and sister
Prawdą jest również to, że
inizia ad imparare
It is also true that
a na dodatek
inizia ad imparare
and on top of that
Cóż, chodzi o to, że
inizia ad imparare
Well, the thinks is that
głównym powodem jest to, że
inizia ad imparare
The main reason is that
inną sprawą jest to, że
inizia ad imparare
Another thing is that
Przede wszystim
inizia ad imparare
First of all
Zacznę od tego, że ja...
inizia ad imparare
to start with (the fact that I ...)
Jest to pudełko wykonane z drewna, w którym trzyma się...
inizia ad imparare
It is a box made of wood where somebody keeps...
Rzadko kto
inizia ad imparare
Hardly any
Jedna czwarta
inizia ad imparare
A Quarter of
Prawie jedna trzecia
inizia ad imparare
Nearly a third of
Mniej niż połowa
inizia ad imparare
Less than half of...
Prawie połowa
inizia ad imparare
Nearly half of
Na górze/na dole są
inizia ad imparare
At the top / bottom there are
Wydaje się być wesoła
inizia ad imparare
She appears to be happy
Zbiegły się w praniu
inizia ad imparare
it has shrunk in the wash
Nie pasuje to na mnie
inizia ad imparare
It doesn`t fit me very well.
Ile to razem wynosi?
inizia ad imparare
How much will that be?
Ma pani coś w kolorze czarnym?
inizia ad imparare
Do you have anything in black?
Proszę kawę
inizia ad imparare
i`d like a coffee, please
Idź aż dojdziesz do
inizia ad imparare
Keep going until you get to
Przejdź koło
inizia ad imparare
go past (the post office)
Nie orientujesz się...?
inizia ad imparare
And you wouldn`t know ... would you?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.