House of Cards

 0    88 schede    aartek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wycofać się
inizia ad imparare
drop out
pościg, pościg
inizia ad imparare
pursuit, chase
zmanipulować, oszukać
Głosowanie zostało zmanipulowane.
inizia ad imparare
rig
The vote was rigged.
pranie mózgu
inizia ad imparare
brainwash
ciskać, rzucać (wymiotować - Am. E.)
inizia ad imparare
hurl
przejście w samolocie, kinie, pociagu
inizia ad imparare
aisle
larum, krzyki protestu
inizia ad imparare
outcry
obstrukcja parlamentarna
inizia ad imparare
filibuster
poczerwienieć, zarumienić się
Tony zarumienił się i popatrzył na nią.
inizia ad imparare
flush
Tony flushed and looked at her.
spuścić wodę w toalecie
inizia ad imparare
flush the toilet
świadomy
inizia ad imparare
conscious of
przesunać się
Przesunąłem się, aby lepiej widzieć.
inizia ad imparare
scoot over
I scooted over to get a better look as well.
urwis, ananas (o dziecku)
inizia ad imparare
rascal
sondowac, badać
inizia ad imparare
fathom
centrum uwagi
inizia ad imparare
spotlight
nikczemne przestępstwo
inizia ad imparare
despicable crime
pobłażać sobie
inizia ad imparare
indulge yourself
odwieść od jakiegoś pomysłu
inizia ad imparare
dissuade
dokoptować
inizia ad imparare
co-opt
zamieniać, wymieniać, podmieniać
inizia ad imparare
swap
szukac zapomnienia w czymś
inizia ad imparare
seek oblivion in
przypuszczać
inizia ad imparare
assume
chyba tak (spoken)
inizia ad imparare
I guess
nie chcę przerywać, ale
inizia ad imparare
i hate to interrupt
okop
inizia ad imparare
trench
bodziec, zacheta, motywacja
Zamiast premii pieniężnych, co raz więcej firm decyduje się na użycie elektronicznych gadżetów jako zachęty dla najlepszych pracowników.
inizia ad imparare
incentive
Instead of money bonuses, more and more companies decide to use electronic gadgets as incentives for the best workers.
przeciąg
inizia ad imparare
draft
szkic
inizia ad imparare
draft
obawa, troska
inizia ad imparare
concern
lubić kogoś
inizia ad imparare
be fond of somebody
objąć
inizia ad imparare
embrace
jama brzuszna, brzuch
inizia ad imparare
abdomen
przerwać (również ciążę)
inizia ad imparare
abort
1. jałmużna, zasiłek 2. kopia do rozdania
inizia ad imparare
handout
rozdarty
inizia ad imparare
torn
1. zakłócenie spokoju 2. nieuwaga
inizia ad imparare
distraction
zanurzać
inizia ad imparare
immerse
pokusa
inizia ad imparare
temptation
wypierać się, wyrzec się
inizia ad imparare
disown
odrzucać
Ona odrzuciła moje zaproszenie.
inizia ad imparare
turn down
She turned down my invitation.
krzywoprzysięstwo
inizia ad imparare
perjury
rynek groszowy
inizia ad imparare
penny stocks
spierdoliłeś to
inizia ad imparare
you've fucked it up
trzymać kogoś w nieświadomości
inizia ad imparare
keep someone in the dark
ostrożność
inizia ad imparare
wariness
atak furii
inizia ad imparare
conniption
relacja
Wyborom poświęcono bardzo dużo relacji w mediach.
inizia ad imparare
coverage
The elections received extensive coverage in the media.
zapewniać
inizia ad imparare
assert
zabezpieczenie, ubezpieczenie, polisa
Około 34 miliony Amerykanów nie ma wcale ubezpieczenia zdrowotnego.
inizia ad imparare
coverage
Some 34 million Americans have no health coverage at all.
przekonujące pomysły
inizia ad imparare
persuasive ideas
zastraszyć
inizia ad imparare
intimidate
nieuprzejmy
inizia ad imparare
unkind
rozmaz
inizia ad imparare
smear
rozmazać sie (makijaż), usmarowć się
Rozmazał jej się makijaż.
inizia ad imparare
to smear
Her makeup got smeared.
smar
inizia ad imparare
grease
w sprzeczności z
inizia ad imparare
at odds with
wzburzyć
inizia ad imparare
ruffle
spędzać czas z przyjaciółmi
inizia ad imparare
hang out with friends
zawstydzić, wprawić w zakłopotanie
inizia ad imparare
embarrass
swoboda decyzji
Masz swobodę decyzji.
inizia ad imparare
discretion
You have full discretion on this operation.
niezwykle ważne
inizia ad imparare
incredibly important
pragnienie
inizia ad imparare
desire
ulga
(Ona odetchnęła z ulgą.)
inizia ad imparare
relief
She let her breath out in relief.
jak na razie jest dobrze
inizia ad imparare
so far so good
roztrzepany, kokieteryjna (o kobiecie)
inizia ad imparare
skittish
stan gotowości
Ekipa policyjna była w stanie gotowości przez całą noc.
inizia ad imparare
standby
A police team were on standby all night.
zrobić balon z policzków
inizia ad imparare
puff up your cheeks
godność
inizia ad imparare
dignity
aż do, do czasu, do momentu
Nie możemy nic zrobić, aż oni podejmą decyzję.
inizia ad imparare
pending
Pending their decision, we can do nothing.
w toku, trwający (syn. ongoing)
inizia ad imparare
pending
łagodzić skutki kryzysu
inizia ad imparare
mitigate the effects of the crisis
celowo
Zrobiłeś to celowo!
inizia ad imparare
on purpose
You did that on purpose!
zamieszki
inizia ad imparare
riot
lizus
inizia ad imparare
kowtower
fantastyczny
inizia ad imparare
fabulous
zdziwić
inizia ad imparare
astonish
dzwonić bez przerwy
inizia ad imparare
be ringing off the hook
wygląd
inizia ad imparare
apperance
sztywny
inizia ad imparare
stiff
płótno
inizia ad imparare
canvas
do płótnieodwiedzać wyborców, prowadzić agitację wyborczą na jakimś terenie
inizia ad imparare
to canvas
potwierdzenie
Czy może mi pan przesłać potwierdzenie?
inizia ad imparare
confirmation
Could you send me the confirmation?
grzech
inizia ad imparare
the sin
zakup kontrolowany (akcja policji)
inizia ad imparare
sting operation
przestępca, zbrodniarz
inizia ad imparare
felon
pożytek
inizia ad imparare
avail
konwój, kolumna samochodów
inizia ad imparare
motorcade
złość
inizia ad imparare
spite

Devi essere accedere per pubblicare un commento.