How The Economic Machine Works

 0    38 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
this has led to a lot of needless economic suffering
inizia ad imparare
Doprowadziło to do wielu niepotrzebnych cierpień ekonomicznych
I feel a deep sense of responsibility
inizia ad imparare
Czuję głębokie poczucie odpowiedzialności
It has helped me to anticipate and sidestep crisis
inizia ad imparare
To pomogło mi przewidzieć i ominąć kryzys
It works in a simple, mechanical way
inizia ad imparare
To działa w prosty, mechaniczny sposób
An economiy is simply the sum of transactions
inizia ad imparare
Economiy jest po prostu sumą transakcji
that make it up not complex
inizia ad imparare
które czynią go nie skomplikowane
each transaction consists of a buyer and seller
inizia ad imparare
każda transakcja składa się z kupującego a sprzedającego
Total spending / total quantity = price
inizia ad imparare
Całkowite wydatki / łączna ilość = cena
all cycles in an economy are driven by transactions
inizia ad imparare
wszystkie cykle w gospodarce są napędzane przez transakcje
If you add up the total spending
inizia ad imparare
Jeśli dodać do całkowitych wydatków
engage in transactions
inizia ad imparare
angażować się w transakcje
Credit is probably the least understood
inizia ad imparare
Kredyt jest prawdopodobnie najmniej rozumiane
an additional amount, called interest
inizia ad imparare
dodatkowa kwota, zwany
a liability to the borrower
inizia ad imparare
zobowiązanie kredytobiorcy
make more willing to lend him money
inizia ad imparare
bardziej skłonny pożyczyć mu pieniądze
worthy of credit
inizia ad imparare
godny kredytu
transaction which make it up
inizia ad imparare
transakcji, które sprawiają, że się
self-reinforcing pattern leads to growth
inizia ad imparare
samonapędzający wzoru prowadzi do wzrostu
It a transaction you have to give something in order to get something
inizia ad imparare
To transakcję trzeba dać coś w celu uzyskania czegoś
complacent and lazy
inizia ad imparare
samozadowolenie i leniwe
This isn't due to any laws or regulations
inizia ad imparare
To nie z powodu jakichkolwiek praw lub przepisów
redeem
inizia ad imparare
wykupić
quickly resembles a cycle
inizia ad imparare
szybko przypomina cykl
Transaction is settled immediately
inizia ad imparare
Transakcja jest rozliczana bezpośrednio
Let me give you an example
inizia ad imparare
Podam wam przykład
which makes spending drop even further
inizia ad imparare
co sprawia, że wydatki ​​jeszcze bardziej spadek
incomes fall, credit disappear
inizia ad imparare
spadek dochód, znika kredyt
scrambling to fill this hole
inizia ad imparare
starają się wypełnić tę dziurę
if you have lack of money you will forced to sell his assets
inizia ad imparare
jeśli nie masz pieniędzy, będziesz zmuszony sprzedać swoje aktywa
This appears similar to
inizia ad imparare
Wydaje się podobny do
save the day
inizia ad imparare
Ocal ten dzień
debt burdens are too high
inizia ad imparare
Obciążenia dłużne są zbyt wysokie
through restructurings
inizia ad imparare
poprzez restrukturyzację
Tighten belts
inizia ad imparare
zacisnąć pasa
unemployed have inadequate savings
inizia ad imparare
Bezrobotni mają niewystarczające oszczędności
handling a difficult situation
inizia ad imparare
obchodzenia się z trudną sytuacją
be abused
inizia ad imparare
być nadużywane
Don't have debt rise faster than income
inizia ad imparare
Nie masz wzrost zadłużenia szybciej niż dochody

Devi essere accedere per pubblicare un commento.