Human Rights2/EU

 0    44 schede    FairyFeller
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Member States
inizia ad imparare
państwa członkowskie
sovereignty
inizia ad imparare
suwerenność
intergovernmental cooperation
inizia ad imparare
współpraca międzyrządowa
single market for goods and services
inizia ad imparare
jednolity rynek towarów i usług
EU treaties
inizia ad imparare
traktaty UE
Framework Decision
inizia ad imparare
decyzja ramowa
amending treaty
inizia ad imparare
traktat zmieniający
amendments
inizia ad imparare
poprawka, nowelizacja
economic policies
inizia ad imparare
polityka gospodarcza
to elect
inizia ad imparare
wybrać
binding
inizia ad imparare
wiążący
merger of companies
inizia ad imparare
fuzja firm, połączenie przedsiębiorstw
legal basis
inizia ad imparare
podstawa prawna
the decision
proces decyzyjny
inizia ad imparare
making process
plenary sessions
inizia ad imparare
sesje plenarne
advisory bodies
inizia ad imparare
organy doradcze
first reading
inizia ad imparare
pierwsze czytanie
to adopt an act
inizia ad imparare
przyjąć akt
to principle of subsidiarity
inizia ad imparare
zasada pomocniczości
MEPs, Ministers of European Parliament
inizia ad imparare
posłowie do Parlamentu Europejskiego
the power of supervision
inizia ad imparare
kompetencje nadzorcze
EU summit
inizia ad imparare
szczyt UE
President of the European Council
inizia ad imparare
przewodniczący Rady Europejskiej
the rule of law
inizia ad imparare
praworządność, rządy prawa
to enforce European law
inizia ad imparare
egzekwować prawa europejskie
regulation
inizia ad imparare
rozporządzenie
directive
inizia ad imparare
dyrektywa
decision
inizia ad imparare
decyzja
recommendation
inizia ad imparare
zalecenie
The European Parliament
inizia ad imparare
Parlament Europejski
The European Council
inizia ad imparare
Rada Europejska
The Council of European Union
inizia ad imparare
Rada Unii Europejskiej
The European Comission
inizia ad imparare
Komisja Europejska
The Court of Justice
inizia ad imparare
Trybunał Sprawiedliwości
The European Central Bank
inizia ad imparare
Europejski Bank Centralny
The European Court of Auditors
inizia ad imparare
Europejski Trybunał Obrachunkowy
The European Economic and Social Committee
Społeczny
inizia ad imparare
Europejski Komitet Ekonomiczno
The Comittee of Regions
inizia ad imparare
Komitet Regionów
The European Ombudsman
inizia ad imparare
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
The European Data Protection Supervisor
inizia ad imparare
Europejski Inspektor Ochrony Danych
The European Investment Bank
inizia ad imparare
Europejski Bank Inwestycyjny
The Council of Europe
inizia ad imparare
Rada Europy
freedom of movement
inizia ad imparare
swoboda podróżowania
the official seat
inizia ad imparare
oficjalna siedziba

Devi essere accedere per pubblicare un commento.