ice action (skrypt)

 0    173 schede    dawidsaluda12
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
opad
inizia ad imparare
precipitation
przyjmuje formę śniegu
inizia ad imparare
takes the form of snow
zamiast
inizia ad imparare
instead of
powłoka śniegu
inizia ad imparare
blanket of snow
nie spływa w doł po zboczu
inizia ad imparare
does not run off down the slope
aż wyparuje
inizia ad imparare
until it evaporates
w drugim przypadku
inizia ad imparare
in the latter case
woda roztopowa natychmiast spływa
inizia ad imparare
meltwater at once runs off
pod pewnymi sprzyjającymi sytuacjami
inizia ad imparare
under certain favourable situations
duże szerokości
inizia ad imparare
high latitudes
duże wysokości
inizia ad imparare
high altitudes
nie jest wystarczająco duże
inizia ad imparare
It is not great enough
poprzedzającej zimy
inizia ad imparare
preceding winter
stąd
inizia ad imparare
hence
nagromadzenie śniegu
inizia ad imparare
accumulation of snow
w końcu przyjmuje znaczne proporcje
inizia ad imparare
finally assumes considerable proportions
niższe granice
inizia ad imparare
the lower limits
linia wiecznego śniegu
inizia ad imparare
permanent snow line
najbardziej strzeliste góry
inizia ad imparare
the loftiest mountains
dużo niższe wyniesienia
inizia ad imparare
much lower elevations
mroźne strefy
inizia ad imparare
frigid zones
obniżać się do poziomu morza
inizia ad imparare
descend to sea level
powolnie poruszające się skupiska lodu
inizia ad imparare
slowly moving aggregates of ice
nie poruszają się z prędkością nie podobną do wody
inizia ad imparare
They do not move with a velocity anything like that of water
ociężale
inizia ad imparare
ponderously
porusza się w dół
inizia ad imparare
moves downward
ma tendencje do podązania po nieregularnościach
inizia ad imparare
It tends to follow any irregularities
powszechnie
inizia ad imparare
commonly
wczesniej istniejące
inizia ad imparare
pre-existing
po zboczu góry
inizia ad imparare
the mountain side
lodowce dolinne
inizia ad imparare
valley glaciers
moze isc do przodu w dół do morza
inizia ad imparare
may persist right down to the sea
tam przełamuje na góry lodowe
inizia ad imparare
there break up into icebergs
czoło lodowca
inizia ad imparare
the end of a glacier
jest rzadko stabilne
inizia ad imparare
It is rarely stationary
staje się taka, że topnienie przekracza ruch do przodu
inizia ad imparare
It becomes such that melting exceeds the forward movement
czolo lodowca cofa się
inizia ad imparare
edge of the glaciers retreats
więcej lodu porusza się w dół bardziej niż jest topiony
inizia ad imparare
more ice moves down than is melted
porusza się do przodu
inizia ad imparare
advances
zależy od tempa posuwania do przodu
inizia ad imparare
It depends on the rate of advance
tempo topnienia
inizia ad imparare
rate of melting
ilość posuwania do przodu i cofania jest zależna od
inizia ad imparare
amount of advance or retreat is dependent
jakże, skoro
inizia ad imparare
since
coroczne różnice
inizia ad imparare
annual variations
niższe czoło lodowca waha się
inizia ad imparare
the lower ends of glaciers fluctuate
w dodatku
inizia ad imparare
in addition
czapy lodowe
inizia ad imparare
ice-caps
przykrywaja wyżyny regionu
inizia ad imparare
cover all elevations of the region
sa grubsze w centrum niż po bokach
inizia ad imparare
are thicker at the centre than at the edges
pochyłość z centrum na zewnątrz
inizia ad imparare
surface gradient from the centre outward
gruz który zgarnia jest w dużej mierze przenoszony
inizia ad imparare
debris thet pick up is largely carried
przystanek końcowy lodowca
inizia ad imparare
terminus of the glacier
część niego
inizia ad imparare
some of it
płynie po dolinie
inizia ad imparare
flow on down the valley
reszta
inizia ad imparare
the rest
dosłownie
inizia ad imparare
literally
wyrzucana
inizia ad imparare
dumped
boczne krawędzie lodu
inizia ad imparare
margin of the ice
różnorodny stos
inizia ad imparare
heterogeneous pile
glina zwałowa
inizia ad imparare
glacial till
uderzająco różni się
inizia ad imparare
strikingly differs
pod wieloma względami
inizia ad imparare
in many respects
burzliwy czynnik
inizia ad imparare
turbulent agents
ta różnica zależy
inizia ad imparare
this difference depends
fakt że lód nie jest zdolny do sortowania ładunku
inizia ad imparare
the fact that ice is incapable of sorting out load
pokrywa
inizia ad imparare
picks up
pozostawione przez lód
inizia ad imparare
left by the ice
koniecznie odzwierciedlać tę samą różnorodność
inizia ad imparare
necessarily reflect the same heterogeneity
pierwotny gruz
inizia ad imparare
original debris
wybitna cecha
inizia ad imparare
outstanding feature
nieposortowany
inizia ad imparare
unsorted
mieszanina
inizia ad imparare
mingling
upuszczał ładunek
inizia ad imparare
dropped its load
albo osadzony albo bezpośrednio
inizia ad imparare
and deposited either directly
osad lodowcowy
inizia ad imparare
glacial drift
nierozwarstwiony osad
inizia ad imparare
non-stratified drift
przemyty osad
inizia ad imparare
washed drift
są pod wpływem erozji lodu
inizia ad imparare
are affected by ice erosion
ograniczone
inizia ad imparare
restricted
zostało ustalone
inizia ad imparare
it has been determined
gwałtowność przepływu lodowcowego
inizia ad imparare
rapidity of glacial flowage
jest pod wpływem wielu czynników
inizia ad imparare
It is influenced by a group of factors
do nich można dodać
inizia ad imparare
to these may be added
gładkość
inizia ad imparare
smoothness
ciągle odbierane przez burzliwy strumień
inizia ad imparare
continuously being picked up by the turbulent stream
upuszczane
inizia ad imparare
dropped out
rozwarstwione
inizia ad imparare
stratified
bardziej korzystne dla wejścia wody
inizia ad imparare
more favorable for the entrance of water
gruz wyrzucany przez lodowce
inizia ad imparare
debris dumped by glaciers
bezpośrednio związane z
inizia ad imparare
directly associated with
glina zwałowa
inizia ad imparare
till
moreny
inizia ad imparare
moraines
morenowy
inizia ad imparare
moraine
wzgórza
inizia ad imparare
hills
największe i najbardziej rozwinięte
inizia ad imparare
the largest and best developed
z przodu lodowca
inizia ad imparare
at the front of a glacier
zmienia się z łagodnymi zmianami klimatycznymi
inizia ad imparare
fluctuates with mild climate change
grzbiet morenowy
inizia ad imparare
morainal ridge
najbardziej zaawansowana (najdalej wysunięta)
inizia ad imparare
the furthest advanced
końcowa morena
inizia ad imparare
terminal moraine
skamieniałośći
inizia ad imparare
fossils
są mieszane
inizia ad imparare
are found mingled
cofający się pływ
inizia ad imparare
retreating tide
pozostawia
inizia ad imparare
leaves
dno obniża się stopniowo z brzegu
inizia ad imparare
the bottom descends gradually from the shore
może nieco niżej
inizia ad imparare
perhaps somewhat less
nagle
inizia ad imparare
abruptly
bardziej strome nachylenie kontynentalne
inizia ad imparare
steeper Continental slope
zanurzone
inizia ad imparare
submerged
odbierające warstwowe osady
inizia ad imparare
receiving layered deposits
wywodzą się z
inizia ad imparare
deriver from
rozprowadzane przez prądy oceanu
inizia ad imparare
distributed by ocean currents
całkowicie na powierzchni lądu
inizia ad imparare
entirely on the land surfaces
odzwierciedlają przeszłe klimaty pustynne
inizia ad imparare
reflect past desert climates
w nieznanej liczbie epok
inizia ad imparare
in an unknown number of eras
natychmiast poprzedzająca
inizia ad imparare
immediately preceding
przekracza
inizia ad imparare
exceeds
calkowity ładunek
inizia ad imparare
total load
często usypuje
inizia ad imparare
frequently piles up
w niedawnym wieku geologicznym
inizia ad imparare
in a recent geological age
stopniowo rozszerzał się
inizia ad imparare
gradually expanded
rozszerzenie, rozwój był w dół
inizia ad imparare
the expansion was downhill
na zewnątrz
inizia ad imparare
outwards
rozległe lodowce wymyły piasek
inizia ad imparare
vast glaciers scoured off sand
w końcu
inizia ad imparare
eventually
najbardziej znajome są pasy wzgórz
inizia ad imparare
the most familiar are belt of hills
w niektórych wypadkach
inizia ad imparare
in some cases
szerokie fluwialne (sandrowe) równiny
inizia ad imparare
wide outwash plains
wycofały się
inizia ad imparare
receded (retreated)
kafle lodu
inizia ad imparare
ice sheets
Obecnie szeroko prezentowane
inizia ad imparare
at present widely displayed
dogodnie dzielone na
inizia ad imparare
conveniently divided into
z powodu
inizia ad imparare
due
obszernie opisane
inizia ad imparare
extensively described
odpowiednio zbadane
inizia ad imparare
adequately investigated
fizyczny punkt widzenia
inizia ad imparare
physical point of view
ogromny zasięg
inizia ad imparare
tremendous range
zróżnocowana mieszanica
inizia ad imparare
heterogeneous mixture
różni się bardzo w składzie
inizia ad imparare
differs greatly in composition
w zależności
inizia ad imparare
depending on
znacznie
inizia ad imparare
considerable
w związku z tym
inizia ad imparare
therefore
zmieszany
inizia ad imparare
intermingled
przewarstwiony
inizia ad imparare
interbedded
ta sama miejscowość
inizia ad imparare
the same locality
wielkość ziaren
inizia ad imparare
coarseness
rozmiar powierzchni
inizia ad imparare
areal extent
powiązane
inizia ad imparare
associated
nie jest ostra
inizia ad imparare
is not sharp
uznany jako będący przede wszystkim niesymetrycznym dryfem
inizia ad imparare
regarded as being primarily unsorted drift
uważane
inizia ad imparare
considered
efektywne erodowanie czynników
inizia ad imparare
effectiv eroding agents
uwolnionego na froncie lodowca
inizia ad imparare
released at the glacier front
ułożone w pagórkowate grzbiety
inizia ad imparare
piled in hummocky ridges
sterty głazów
inizia ad imparare
heaps of boulders
znaczne sortowanie
inizia ad imparare
appreciable sorting
rózni się szeroko
inizia ad imparare
varies widely
czapy lodu
inizia ad imparare
ice caps
łupki
inizia ad imparare
shale
rozsiane
inizia ad imparare
scattered
zaokrąglone
inizia ad imparare
rounded
pół zaokrąglone
inizia ad imparare
subrounded
ostro kanciaste
inizia ad imparare
sharply angular
miażdżący ciężar najeżdżającego lodowca
inizia ad imparare
crushing weight of the overriding glacier
szczególnie
inizia ad imparare
especially
dziura
inizia ad imparare
joint
nieco
inizia ad imparare
slightly
prawie płaskie
inizia ad imparare
nearly flat
szparowate
inizia ad imparare
grooved
wypolerowane
inizia ad imparare
polished
wleczone o
inizia ad imparare
dragged against
osad
inizia ad imparare
glacial drift
morena czołowa
inizia ad imparare
terminal moraine

Devi essere accedere per pubblicare un commento.