Illnesses and injuries

 0    50 schede    ewuka72
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ache
It’s common to have an ache in your side if you have a kidney stone.
inizia ad imparare
ból
To wspólne mieć ból w boku, jeśli masz kamienie nerkowe.
allergic reaction
I had an allergic reaction to the medicine I was given.
inizia ad imparare
Reakcja alergiczna
wystąpiła reakcja alergiczna na lek dostałam.
antibiotic
The doctor gave me an antibiotic for my ear infection.
inizia ad imparare
antybiotyk
Lekarz dał mi antybiotyk dla mojej infekcji ucha.
antihistamine
If you have an allergic reaction you should take an antihistamine.
inizia ad imparare
przeciwhistaminowy, lek antyhistaminowy
Jeśli wystąpi reakcja alergiczna należy przyjmować lek przeciwhistaminowy.
antiseptic cream
She cleaned the cut with antiseptic cream.
inizia ad imparare
krem przeciwbakteryjny, krem antyseptyczny
Ona sprzątała cięcie z antyseptycznym kremem.
be sick
I feel terrible – I think I’m going to be sick.
inizia ad imparare
być chorym, wymiotować
Czuję się okropnie - Chyba będę chory.
bleed
A cut finger can sometimes bleed for a long time.
inizia ad imparare
krwawić
Cięcia palca może czasami krwawią przez długi czas.
blister
You will get a blister if you wear shoes that are too tight.
inizia ad imparare
bąbel, pęcherz
Dostaniesz pęcherz jeśli nosić buty, które są zbyt ciasne.
(high / low) blood pressure
My grandmother has high blood pressure and takes medication for it.
inizia ad imparare
(/ Niskie wysokie) ciśnienie krwi
Moja babcia ma wysokie ciśnienie krwi i bierze leki dla niego.
burn
Don’t touch that pan – it will burn you.
inizia ad imparare
oparzenie
Nie dotykaj, że pan - będzie cię wypalić.
choke
Be careful not to choke on that boiled sweet.
inizia ad imparare
dławić
Należy uważać, aby nie zadławić się, że gotowane słodkie.
cold
I get at least one cold every winter.
inizia ad imparare
zimny
Mam co najmniej jedną zimną każdej zimy.
come round
If you pour cold water on his face he might come round
inizia ad imparare
dochodzić do siebie, odzyskać przytomność
Jeśli zalać zimną wodą na twarz może przyjść okrągłe
cough
He has a nasty cough that keeps him awake at night.
inizia ad imparare
kaszel
Ma paskudny kaszel, który nie pozwala mu spać w nocy.
cut
I cut my finger when I was chopping carrots.
inizia ad imparare
skaleczenie, zranić się
obciąć palec kiedy krojenia marchewki.
diarrhoea
I had diarrhoea last night and had to go to the toilet six times.
inizia ad imparare
biegunka
Miałem biegunkę ostatniej nocy i musiałem iść do toalety sześć razy.
dizzy
If I don’t eat enough I feel dizzy.
inizia ad imparare
oszołomiony, mieć zawroty głowy
Jeśli nie jem tyle mam zawroty głowy.
earache
I have an earache and it’s really painful.
inizia ad imparare
ból ucha
Mam ból ucha i to naprawdę bolesne.
faint
I faint when I see blood.
inizia ad imparare
zemdleć
Zemdleję, kiedy widzę krew.
flu
My teacher has flu and hasn’t been at school all week.
inizia ad imparare
grypa
Mój nauczyciel ma grypę i nie była w szkole przez cały tydzień.
food poisoning
I ate some mussels and they gave me food poisoning.
inizia ad imparare
zatrucie pokarmowe
Zjadłem kilka małże i dali mi zatrucie pokarmowe.
get over
It often takes a long time to get over flu.
inizia ad imparare
dochodzić do siebie
Często zajmuje dużo czasu, aby uzyskać nad grypą.
headache
If you have a headache take some paracetamol.
inizia ad imparare
ból głowy
If you have a headache take some paracetamol.
hurt
Does your back hurt after driving so long?
inizia ad imparare
zranić, boleć
Czy Twój powrót boli po przejechaniu tak długo?
lód
Put ice on a black eye to keep the swelling down.
inizia ad imparare
Lód
Put lodu na czarnym okiem, aby utrzymać obrzęk w dół.
infection
If you get an infection you will need to take antibiotics.
inizia ad imparare
infekcja
Jeśli masz infekcję trzeba przyjmować antybiotyki.
lie down
Please lie down on the couch.
inizia ad imparare
leżeć / położyć się
Proszę położyć się na kanapie.
lose consciousness
Call an ambulance – I think he’s going to lose consciousness.
inizia ad imparare
stracić przytomność
Wezwać karetkę - Myślę, że straci przytomność.
painkiller
After the operation you will need to take a painkiller for a few days.
inizia ad imparare
tabletka przeciwbólowa
Po operacji będzie trzeba wziąć lek przeciwbólowy na kilka dni.
pass out
I’m so tired I think I’m going to pass out.
inizia ad imparare
zemdleć
Jestem tak zmęczony, myślę, że zemdleję.
plaster
My mum put a plaster on my cut.
inizia ad imparare
gips
Moja mama umieścić plaster na moim cięcia.
rash
One of the symptoms of measles is a red rash.
inizia ad imparare
wysypka
Jeden z objawów odry jest wysypka.
recover
How long does it normally take to recover from flu?
inizia ad imparare
wyzdrowieć
Jak długo zwykle trwa do odzyskania na grypę?
sneeze
Cat hair makes me sneeze.
inizia ad imparare
kichnięcie
Kot włosów sprawia, że kichanie.
sore throat
I can’t talk too long because I have a sore throat.
inizia ad imparare
ból gardła
Nie mogę mówić zbyt długo, bo mam ból gardła.
spill
Be careful with that medicine – don’t spill it.
inizia ad imparare
rozlewać
Bądź ostrożny z tym medycyny - nie wylewać go.
spin
I saw the room spin and then I fainted.
inizia ad imparare
spin, wirowAĆ
Widziałem sali wirowanie a potem zemdlała.
sprain
I don’t play tennis because I’m afraid I might sprain my wrist.
inizia ad imparare
skręcenie, zwichnąć
Nie gram w tenisa, bo obawiam się, że mogę zwichnąć nadgarstek.
stitches
I needed stitches for the cut on my head.
inizia ad imparare
ściegi, szwy
Potrzebowałem szwów na rany na głowie.
stomach ache
I’ve eaten too much and now I’ve got stomach ache.
inizia ad imparare
ból brzucha
Jadłem zbyt wiele, a teraz mam ból brzucha.
sunburn
Don’t stay out in the sun too long or you will get sunburn.
inizia ad imparare
oparzenie słoneczne
Nie należy przebywać na słońcu zbyt długo lub dostaniesz oparzenia słoneczne.
swallow
Does it hurt when you swallow food?
inizia ad imparare
jaskółka
Czy to boli, kiedy połykać jedzenie?
swell
This bee sting is starting to swell.
inizia ad imparare
puchnąć
Ta pszczoła żądło zaczyna puchnąć.
tablet
Take one tablet before you go to sleep.
inizia ad imparare
tablet
Należy przyjmować jedną tabletkę przed pójściem spać.
temperature
I’ve got a high temperature and I feel feverish.
inizia ad imparare
temperatura
Mam wysoką temperaturę i czuję się gorączkowe.
throw up
A few minutes after drinking the liquid I had to run to the bathroom and throw up.
inizia ad imparare
wymiotować
Kilka minut po wypiciu płynu musiałem biec do łazienki i zwymiotować.
toothache
If you have toothache you should go to see the dentist.
inizia ad imparare
ból zęba
Jeśli masz ból zęba należy pójść do dentysty.
twist
Watch out – you don’t want to twist your ankle.
inizia ad imparare
twist
Uważaj - nie chce skręcać kostkę.
unconscious
She was unconscious so I phoned an ambulance.
inizia ad imparare
nieprzytomny
Była nieprzytomna, więc zadzwonił po karetkę.
vomit
Some people vomit when they travel by boat in rough seas.
inizia ad imparare
wymioty
Niektórzy ludzie wymiotować podczas podróży statkiem na wzburzonym morzu.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.