KC i KPC, do o

 0    94 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
element tkwiący w produkcie
inizia ad imparare
element inherent in the product
Escrow account
inizia ad imparare
rachunek powierniczy
gdy
inizia ad imparare
where
gospodarstwo rolne
inizia ad imparare
agricultural farm
granice administracyjne
inizia ad imparare
administrative boundaries
grozić rażącą stratą
inizia ad imparare
expose to serious loss
grunty stanowiące własność
inizia ad imparare
lands owned by
gwarancja jakości
inizia ad imparare
guarantee of quality
gwarant
inizia ad imparare
guarantor
instytucje kredytowe
inizia ad imparare
financial institutions
interes społeczno-ekonomiczny przemawia za
inizia ad imparare
socioeconomic interest is in favour of
interes społ-ekonom przemawia za czymś
inizia ad imparare
it is in socioeconomic interest to do sth
istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu
inizia ad imparare
existing on the day the land is returned
jak najmniej utrudniać korzystanie z czegoś
inizia ad imparare
cause as little incovenience as possible in the use of sth
Jednostki samorządu terytorialnego
inizia ad imparare
local government units
jeśli byłoby - warunkowiec
inizia ad imparare
Is – present simple
kancelaria, sąd kanclerski
inizia ad imparare
chancery
kapitalizacja renty
inizia ad imparare
annuity capitalisation
kara umowna
inizia ad imparare
liquidated damages
komisant
inizia ad imparare
consigning agent
komisowe zlecenie
inizia ad imparare
consignment mandate
komisu przemiot
inizia ad imparare
object of consigment
komisu umowa
inizia ad imparare
Contract of consigment
komitent
inizia ad imparare
consigning party
kontraktacja
inizia ad imparare
pre-contracted deliveries of agricultural produce
kontraktujący
inizia ad imparare
pre-contracting party
korzyść majątkowa
inizia ad imparare
a property-related benefit
korzyści uzyskane z rzeczy
inizia ad imparare
benefits gained from the thing
krewni w linii bocznej
inizia ad imparare
lateral relatives by blood
krewni w linii prostej
inizia ad imparare
lineal relatives by blood
którym, zgodnie z prawem przysługuje pszeństwo szczególne
inizia ad imparare
who under the law hold special priority
list przewozowy
inizia ad imparare
bill of lading
listy polecone
inizia ad imparare
registered letters / certified mail / recorded delivery letters
listy polecone za potwierdzeniem odbioru
inizia ad imparare
letters with acknowledgment of receipt/ advice of delivery letters / return receipt requested letters
maksymalna wysokośc odsetek
inizia ad imparare
maximum level of interest
masa majątkowa
inizia ad imparare
assets of an estate
materiał
inizia ad imparare
material
miejsce zamieszkania
inizia ad imparare
domicile
miernik wartości
inizia ad imparare
measure of value
mieszkańcy budynku
inizia ad imparare
occupants of the building
milczące przedłużenie
inizia ad imparare
tacid extension
Minister Handlu Wewnętrznego
inizia ad imparare
Internal Trade Minister
moc wsteczna
inizia ad imparare
retroactive power
na mocy
inizia ad imparare
by virtue
na mocy orzeczenia sądu
inizia ad imparare
by virtue of a decision by the court
na mocy umowy
inizia ad imparare
by virtue of the agreement
na mocy umowy
inizia ad imparare
by means of contract
nabywca
inizia ad imparare
the acquiring party
nadać wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności
inizia ad imparare
append an order of immediate enforceability
nadać wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności
inizia ad imparare
order a judgment to become immediately enforceable
nadużycie prawa
inizia ad imparare
abuse of process
nagroda w pełnej wysokości
inizia ad imparare
full reward
najem
inizia ad imparare
tenancy
nakład pracy
inizia ad imparare
input of labour
nakłady
inizia ad imparare
expenditures
nakłady (na rzecz)
inizia ad imparare
outlays (on the thing)
nakłady konieczne
inizia ad imparare
necessary outlays
nakłady właściciela
inizia ad imparare
owner’s outlays
nakłaniać do przestępstwa
inizia ad imparare
incite to cause damage
należności
inizia ad imparare
amounts due / dues
należności
inizia ad imparare
dues
należności uboczne
inizia ad imparare
accessory dues
należyta staranność
inizia ad imparare
due care
naprawić szkodę
inizia ad imparare
remedy damage / redress damage
naprawienie szkody
inizia ad imparare
remedy of any damage
narażać
inizia ad imparare
expose to (loss. damage, etc.)
narażony na zepsucie
inizia ad imparare
perishable
naruszać zasady prawidłowego zarządu lub przywdzić mniejszość
inizia ad imparare
infringe the principles of proper management or wrong the minority/ violate the principles of proper management or act to the detriment of the minority
naruszenie dobra osobistego
inizia ad imparare
infringement on personal interest
nastąpić bez winy
inizia ad imparare
occur through no fault
natychmiastowa wymagalność
inizia ad imparare
immediate maturity
niczyje
inizia ad imparare
ownerless
nie daje się podzielić
inizia ad imparare
does not lend itself to partition, cannot be divided
nie można przypisać winy
inizia ad imparare
a person cannot be held accountable
nie ulegać przedawnieniu
inizia ad imparare
not be subject to the statues of limitations
niebezpieczne właściwości produktu
inizia ad imparare
hazardous properties of the product
niech kupujący się strzeże
inizia ad imparare
Caveat Emptor
niemożliwość niezawioniona
inizia ad imparare
unculpable impossibility
nieodpłatne przechowywanie
inizia ad imparare
gratuitous safe-keeping
nieodwołalna decyzja
inizia ad imparare
non- revisable decision
nieodwołalne
inizia ad imparare
irrevocable
niepoczytalność
inizia ad imparare
mental incompetence (due to age, mental disability, illness)
niepoczytalność
inizia ad imparare
insanity
niepoczytalny
inizia ad imparare
mentally incompetent
nieruchomość władnąca / obciążona
inizia ad imparare
dominant estate / servient estate
nieuprawniony
inizia ad imparare
not authorised
nieuprawniony
inizia ad imparare
unauthorised person
niewykonanie
inizia ad imparare
no exercise
niezbywalne
inizia ad imparare
non-transferable
niezbywalne
inizia ad imparare
inalienable
niezbywalne i niepodzielne
inizia ad imparare
inalienable and indivisible
niezbywalność roszczeń
inizia ad imparare
no transfer of claims
niezdolność do pracy
inizia ad imparare
inability to work
niezwłoczne przejście własności
inizia ad imparare
immediate devolution of ownership

Devi essere accedere per pubblicare un commento.