KC i KPC, do t

 0    108 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rachunek z zarządu
inizia ad imparare
the account of the management
radca prawny
inizia ad imparare
legal counsel
raty wymagalne
inizia ad imparare
due and payable instalments
ratyfikowana umowa międzynarodowa
inizia ad imparare
ratified international treaty
rażąca niewdzięczność
inizia ad imparare
gross ingratitude
rażące niedbalstwo
inizia ad imparare
willful misconduct / gross negligence
rażąco sprzeczny z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną /
inizia ad imparare
glaringly at variance with the principles of the proper management of a thing co-owned/
rażąco wygórowana
inizia ad imparare
grossly excessive
real estate/ immovable property may be encumbered...
inizia ad imparare
nieruchomość można obciążyć
Reguły Postępowania Cywilnego
inizia ad imparare
CPR Anglia i Walia
reguły sprawiedliwości
inizia ad imparare
equity
rękojmia
inizia ad imparare
warranty
rękojmia za wady
inizia ad imparare
warranty for defects
renta
inizia ad imparare
annuity
renta
inizia ad imparare
pension
replevin (US)
inizia ad imparare
?
rewers
inizia ad imparare
letter of indemnity
RHB
inizia ad imparare
Commercial Register B
rok dzierżawny
inizia ad imparare
tenancy year
roszczenie negatoryjne/ actio negatoria
inizia ad imparare
negatory claim, restitution claim, claim for restitution
roszczenie o naprawienie szkód
inizia ad imparare
a claim for remedying damage
roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem
inizia ad imparare
claim for restitution of a lawful status
roszczenie o zaniechania naruszenia
inizia ad imparare
claim for violations of law to be ceased
roszczenie pozwanego przeciw pozwanemu/ roszczenie wzajemne
inizia ad imparare
cross claim
roszczenie uznane przez pozwanego
inizia ad imparare
claim acknowledged by the defendant
roszczenie windykacyje/ rei vindication
inizia ad imparare
vindicative claim
roszczenie windykacyjne
inizia ad imparare
żądanie wydania rzeczy
Roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
inizia ad imparare
To claim unjustified enrichment
rozliczenia pieniężne
inizia ad imparare
money settlements / settlements of accounts
rozpoznać sprawę
inizia ad imparare
consider a case/ examine a case
rozprawa
inizia ad imparare
trial
rozwiązać umowę
inizia ad imparare
też dissolve a contract
rozwiązanie umowy
inizia ad imparare
dissolution of a contract
rozwiąznie współwłasności
inizia ad imparare
cancellation/ dissolution of co-ownership
RUCHOMOŚCI
inizia ad imparare
MOVABLES
ryczałt
inizia ad imparare
lump sum / flat rate
rzecz narażona na zepsucie
inizia ad imparare
perishable
rzecz oznaczona tylko co do gatunku (np. pieniądze)
inizia ad imparare
fungible
rzecz wspólna
inizia ad imparare
thing co-owned
Rzecznik Praw Obywatelskich, RPO
inizia ad imparare
Ombudsman for Citizen Rights
rzeczy danego rodzaju / gatunku
inizia ad imparare
things of a given sort or kind
sąd rozpoznający sprawę
inizia ad imparare
court hearing the case
sąd wyznaczy datę i sposób ich spłat
inizia ad imparare
the court sets the date and manner of payment
sądowe zniesienie
inizia ad imparare
dissolution by the court
samoistny posiadacz
inizia ad imparare
owner-like possessor
samopomoc
inizia ad imparare
self-assistance
sędzia zawodowy
inizia ad imparare
professional judge
składka z tytułu ubezpieczenia
inizia ad imparare
insurance premium
służebność
inizia ad imparare
easement, servitude
służebność mieszkania
inizia ad imparare
right of habitation
służebność mieszkania
inizia ad imparare
the right of habitation/ servitude of habitation
służebność mieszkania
inizia ad imparare
servitude of dwelling
służebność osobista
inizia ad imparare
easement in gross
służebność osobista
inizia ad imparare
easement in gross / personal servitude
służebność przesyłu
inizia ad imparare
transmission easement
służebności gruntowe
inizia ad imparare
predial servitude, easment appurtenant
solidarna
inizia ad imparare
joint and several
solidarność wierzycieli
inizia ad imparare
Joint and several creditors’ claim
spedytor
inizia ad imparare
forwarding agent
spełniać warunki
inizia ad imparare
satisfy the conditions
spełnić świadczenie niepodzielnie
inizia ad imparare
make an indivisible performance
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
inizia ad imparare
cooperative ownership rights to premises
społeczno-ekonomiczne przeznaczenie rzeczy
inizia ad imparare
socio-economic designation of a thing
spór
inizia ad imparare
dispute
sposob powstania lub tresc zobowiazania
inizia ad imparare
origin or substance of the obligation
sprawa o zniesławienie
inizia ad imparare
action for libel
sprawdzić rzecz
inizia ad imparare
examine the thing
sprzeciw, zarzut przeciwko twierdzeniom pozwu
inizia ad imparare
demurrer
sprzedać na raty
inizia ad imparare
sell by instalments
sprzedaż konsumencka
inizia ad imparare
consumer sale
sprzedaż na raty
inizia ad imparare
a sale by instalments
środki pieniężne
inizia ad imparare
pecuniary means
środki wybuchowe
inizia ad imparare
explosives
stan cielesny
inizia ad imparare
physical condition
stan faktyczny
inizia ad imparare
state of facts
stan majątkowy
inizia ad imparare
financial condition
stan majątkowy
inizia ad imparare
proprietary state
stan niepogorszony
inizia ad imparare
non-deteriorated state
stan po wygaśnięciu
inizia ad imparare
status after expiry
stan psychiczny
inizia ad imparare
mental condition
stan rachunku
inizia ad imparare
bank account balance
starannie wykonywac
inizia ad imparare
exercise sth. with due care
stopa kredytu lombardowego NBP
inizia ad imparare
?
stosunek umowny o charakterze ciągłym
inizia ad imparare
continuous contractual relationship
stosunki wzajemne
inizia ad imparare
mutual relations
strona w zwłoce
inizia ad imparare
party in qualified delay
stwierdzenie niezgodności w odpowiednim postępowaniu
inizia ad imparare
declaration of incompliance in the course of appropriate proceedings
stwierdzone pismem
inizia ad imparare
evidenced in writing
submit a demand
inizia ad imparare
wysunąć żądanie
suma dłużna
inizia ad imparare
amount due
suma pieniężna wyrażona walucie obcej
inizia ad imparare
a sum of money denominated in foreign currency
suma w wysokości
inizia ad imparare
sum in the amount of
suma wyrażona w walucie obcej
inizia ad imparare
sum of money denominated in foreign currency
surowiec
inizia ad imparare
raw material
świadczenia uboczne
inizia ad imparare
accessory performances
świadczenie będące odpowiednikiem
inizia ad imparare
corresponding performance
świadczenie może polegać na
inizia ad imparare
performance may consist in
świadczenie okresowe
inizia ad imparare
periodical performances
świadczenie pieniężne
inizia ad imparare
monetary performance
świadczenie wyrównawcze
inizia ad imparare
compensatory performance / renumeration
świadczenie wzajemne
inizia ad imparare
reciprocial performance
świadczyć rzeczy oświadczone tylko co do gatunku
inizia ad imparare
provide fungibles
świadome I swobodne podjęcie decyzji
inizia ad imparare
conscious and free decision-making
szczegółowe informacje
inizia ad imparare
particulars of claim
szkoda na mieniu
inizia ad imparare
property damage
szkoda na osobie
inizia ad imparare
personal damage
szkody prenatalne
inizia ad imparare
prenatal damage
szkodzić komuś
inizia ad imparare
operate to the detriment of sb.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.