Klasyfikacja przestępstw

 0    49 schede    FairyFeller
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
classification of crimes/classification of criminal offence
inizia ad imparare
klasyfikacja przestępstw
seriousness/gravity
inizia ad imparare
waga (przesępstwa)
punishable by imprisonment
inizia ad imparare
zagrożony karą pozbawienia wolności
imprisonment/deprivation of liberty
inizia ad imparare
pozbawienie wolności
limitation of liberty
inizia ad imparare
ograniczenie wolności
fine
I'm fine, thanks.
inizia ad imparare
grzywna
Mam się dobrze, dzięki.
larceny (AmE)
inizia ad imparare
kradzież
burglary
inizia ad imparare
włamanie
robbery
inizia ad imparare
rabunek
consequences of conviction
inizia ad imparare
skutki skazania
at the discretion of judges
inizia ad imparare
wedle uznania sędziów
whipping
inizia ad imparare
chłosta
forfeiture of property
inizia ad imparare
utrata majątku
abolished under
inizia ad imparare
zniesiona na mocy
abolition of the death penalty
inizia ad imparare
zniesienie kary śmierci
Crime and Disorder Act
inizia ad imparare
ustawa o przestępstwach i rozruchach
abolished capital crimes
inizia ad imparare
zniesienie przestępstw podlegających karze śmierci
mild punishment
inizia ad imparare
łagodna kara
mutilation
inizia ad imparare
okaleczenie, mutylacja
division into felonies and misdemeanors/ felony/misdemeanor distinction
inizia ad imparare
podział na zbrodnie i występki
state prison
inizia ad imparare
więzienie stanowe
penitentiary
inizia ad imparare
zakład karny
arrest
inizia ad imparare
kara aresztu
county jail
inizia ad imparare
więzienie okręgowe
restitution
inizia ad imparare
obowiązek naprawienia szkody
prison punishment
inizia ad imparare
kara pozbawienia wolności
defendant's past criminal record
inizia ad imparare
wcześniejsza karalność sprawcy
injury
inizia ad imparare
uszczerbek
Model Penal Code
inizia ad imparare
wzorcowy kodeks karny
violation
inizia ad imparare
wykroczenie (polski odpowiednik)
American Bar Association
inizia ad imparare
amerykańskie stowarzyszenie prawników
infractions (less serious violations)
inizia ad imparare
mniej poważne naruszenia prawa
traffic laws
inizia ad imparare
prawo drogowe
right to a jury trial
inizia ad imparare
prawo do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych
court-appointed lawyer
inizia ad imparare
adwokat z urzędu
Magistrates' Court
inizia ad imparare
sąd pokoju
summary offences
inizia ad imparare
przestępstwa rozpatrywane w trybie uproszczonym
At the Crown Court
inizia ad imparare
w sądzie koronnyn
indictable offences/ offences triable on indictment
inizia ad imparare
przestępstwa ścigane z urzędu
either way offences/hybrid offences/dual offences
inizia ad imparare
czyny, które mogą być rozpatrywane w postępowaniu uproszczonym lub zwykłym
provincial court
inizia ad imparare
sąd prowincji
offences triable on public prosecution
inizia ad imparare
przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (przestępstwa publicznoskargowe)
offences triable on privare prosecution
inizia ad imparare
przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (przestępstwa prywatnoskargowo)
public/private prosecutor
inizia ad imparare
oskarżyciel publiczny/prywatny
procedure for private prosecution
inizia ad imparare
procedura wnoszenia oskarżenia prywatnego
concurrence
inizia ad imparare
zgoda
attempts to commit offences
inizia ad imparare
usiłowanie dokonania przestępstw
fixed by law
inizia ad imparare
określony ustawowo
receive a sentence of x years imprisonment or more
inizia ad imparare
być skazanym na karę co najmniej x lat pozbawienia wolności

Devi essere accedere per pubblicare un commento.