korepetycje - Andrzej

 0    92 schede    paweljurasz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ani on ani ja nie mówimy po angiesku
inizia ad imparare
neither he nor I speak englisch
on nie umie pisac ani czytać
inizia ad imparare
he can neither read nor write
musisz nie tylko pozmywać naczynia ale także pozamiatać podłoge
inizia ad imparare
you must not only wash the dishes but sweep the floor as well
albo ty albo ja musimy mu powiedzieć
inizia ad imparare
either you or I must tell him
doceniam Twoją pomoc
inizia ad imparare
I appreciate your help
ona przypomina swoja matke
inizia ad imparare
She resembles her mother
mój pies przeskoczył nad płotem i uciekł
inizia ad imparare
my dog ​​leaped over the fence and run away
chłopcy postawili swój namiot na środku pola
inizia ad imparare
The boys put up their tent in the middle of the field
oni zgasili ognisko i wpełzli do namiotu
inizia ad imparare
they put out the fire and crept into the tent
ja założyłem mój plaszcz i wyszedłem z domu
inizia ad imparare
I put on my coat and left the house
możemy cię przenocować przez noc
inizia ad imparare
we can put you up for the night
nauczyciel nie mógł go znieść
inizia ad imparare
the teacher could not put up with him
przepisz wszystkie zdania które są na tablicy
inizia ad imparare
put down all the sentences that are on the blackboard
musimy przełozyc spotkanie na jutro
inizia ad imparare
we have to put off the meeting for tomorrow
odłoż tamta książkę dobrze?
inizia ad imparare
put that book away, will you?
kwiaty które kocham najbardziej to róże
inizia ad imparare
the flowers that I love bes are roses
on zaprzeczył że ukradł pieniądze
inizia ad imparare
He denied that he had stolen the money
poprosiłem go żeby poszedł do mojego pokoju i przyniósł mi okulary
inizia ad imparare
I asked him to go to my room and fetch my glasses
Usiądźmy na piaszczystym brzegu rzeki
inizia ad imparare
Let's sit down on the sandy river bank
dzban
inizia ad imparare
pitcher, jug
miałem zwyczaj zbierać znaczki kiedy byłem młody
inizia ad imparare
I used to collect stamps when I was young
zazwyczaj jezdziłem do pracy autobusem ale teraz jeszcze autem
inizia ad imparare
I used to go to work by bus. Now I go by car
młody chłopak zanurkował w rzece i uratował życie dziecka
inizia ad imparare
young boy dived into the river and saved the child's life
Ona zawinęła prezent w czerwony papier
inizia ad imparare
She wrapped the gift in red paper
on otworzył drzwi tak szybko jak tylko potrafił
inizia ad imparare
He opened the door as quickly as he could
nie ma za dużo whisky w butelce ale możesz mieć troche jeśli chcesz
inizia ad imparare
there is not a lot of whiskey in the bottle but you can have a little if you want
nie ma dużo jabłek na drzewie ale możesz zerwac kilka jeśli chcesz
inizia ad imparare
there aren't many apples on the tree, but you can pick a few if you want
widziałem Mary kilka dni temu
inizia ad imparare
I saw Mary the other day
on zawołał do mnie ale nie słyszałe
inizia ad imparare
he called out to me, but I didn't hear him
ja odwiedziłem goerga wczoraj
inizia ad imparare
I called on Goerge yesterday
ona zadzwoni do ciebie jutro
inizia ad imparare
It will call you up tomorrow
zaczeło padać więc odwołaliśmy mecz
inizia ad imparare
it began to rain so we called off the match
Jego zniszczone buty mają dziury
inizia ad imparare
His battered shoes have holes in them
ona nie je stałych pokarmów
inizia ad imparare
She does not eat solid food
naprawiłem ten hak. Jest stabilny teraz
inizia ad imparare
I fixed the hook. It is firm now
on dał mi jasną (bez wątpliwości) odpowiedz
inizia ad imparare
It gave me a a firm refusal
musisz być bardzo stanowczy do tego dziecka
inizia ad imparare
you must be very firm to the child
on jest bardzo opanowaną osobą
inizia ad imparare
he is very stable person
Co zamierzasz zrobić?
inizia ad imparare
What do you intend to do?
Nie to miałem na myśli!
inizia ad imparare
It's not what I intended!
Ocean jest ogromny, widzisz tylko wodę)
inizia ad imparare
The ocean is immense, you see only water
Czekam z niecierpliwością na kolejne wiadomości od ciebie
inizia ad imparare
I'm looking forward to hearing from you again
Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku
inizia ad imparare
If you don't know this word, just look it up in a dictionary
nie zapomnij mnie odwiedzic kiedy bedziesz wracał
inizia ad imparare
Don, t forget to look me up when you return
festiwal odbywa sie kazdego roku w edynburgu
inizia ad imparare
a festival is held at Edinburgh every year
następna konferencja odbędzie się w genevie
inizia ad imparare
next conference will be held in Geneva
przyzwyczaić się do
inizia ad imparare
to accustomed to
Koszty wynoszą 1,5 miliona dolarów
inizia ad imparare
The costs amount to $ 1.5 million
Ten mężczyzna ma urok, który kobiety kochają
inizia ad imparare
This guy has an appeal, which women love
Oni zakazali reklam piwa, bo mogą źle oddziaływać na nastolatków
inizia ad imparare
They banned beer advertisements, because they might wrongly appeal to teenagers.
Jej strój mi się podoba
inizia ad imparare
Her outfit appeals to me
Ta zasada mnie nie dotyczy.
inizia ad imparare
This rule doesn't apply to me.
być przywiązanym do kogoś (emocjonalnie)
inizia ad imparare
be attached to someone (emotionally)
Powinieneś przytwierdzić lustro do ściany.
inizia ad imparare
You should attach the mirror to the wall
Kelnerka obsługiwała klienta
inizia ad imparare
The waitress was attending to a client.
Czekamy pół godziny na to, żeby ktoś nas obsłużył
inizia ad imparare
We've been waiting for 30 minutes for someone to attend to us
załatwiać coś
inizia ad imparare
załatwiać coś in inglese
attend to
Do kogo to należy?
inizia ad imparare
Who does it belong to
podważać
inizia ad imparare
challenge to
Jego reputacja została zakwestionowana, kiedy wniósł sprawę o rozwód
inizia ad imparare
His reputation was challenged when he filed for divorce
Kościół potępia aborcję
inizia ad imparare
The church condemns abortion
On został skazany na śmierć za zabicie czterech ludzi.
inizia ad imparare
He was condemned to death for killing four people
On przyznał się do zbrodni, którą popełnił
inizia ad imparare
He confessed to the crime he had committed
W poprzedniej pracy byłem ograniczony do robienia tylko jednej rzeczy
inizia ad imparare
In the previous job I was confined to doing only one thing
Uciekinier został złapany i zamknięty do więzienia
inizia ad imparare
The fugitive was caught and confined to jail
Wyraziłem zgodę na operację
inizia ad imparare
I consented to surgery
zgodzić się
inizia ad imparare
consent to
Przerobiłem te drewniane deski na ławkę
inizia ad imparare
I converted those wooden boards into a bench
upoważniać
inizia ad imparare
to entitle
On upoważnił mnie do prowadzenia jego firmy podczas jego nieobecności
inizia ad imparare
He entitled me to run his company in his absence
Mój brat wspomniał, że cię widział któregoś dnia
inizia ad imparare
My brother mentioned seeing you the other day
Ciągle sprzeciwiała się swojej matce
inizia ad imparare
She objected her mother constantly
sprzeciwiać się
inizia ad imparare
object to
Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko
inizia ad imparare
Serious problems like this occur very rarely
Przyszedł mi do głowy świetny plan
inizia ad imparare
A great plan occurred to me
Często wyobrażam sobie jak ludzie zareagowaliby na moją śmierć
inizia ad imparare
I often imagine how people would react to my death
odpowiedzieć na coś
inizia ad imparare
to respond, to reply
dopilnować
inizia ad imparare
see to something
Musisz złożyć swoje podanie do pierwszego stycznia.
inizia ad imparare
You must submit your application to the first of January.
ulegac, poddawać, złożyć, przedstawiać
inizia ad imparare
submit to
Oni byli zmuszeni się poddać.
inizia ad imparare
They were forced to surrender
Zawsze mogę się do niego zwrócić po radę
inizia ad imparare
I can always turn to him for advice
zmienic się, zwrócić się do kogoś
inizia ad imparare
turn to
dawać, ustąpić
inizia ad imparare
yield to
Ona jest uparta, nigdy nie ustępuje
inizia ad imparare
She is stubborn, she never yields
Moje pola dały wysokie plony w tym roku
inizia ad imparare
My fields yielded high this year
Ona bawi się tworzeniem biżuterii
inizia ad imparare
She amuses herself by creating jewellery
On zawsze próbuje mnie rozśmieszyć, kiedy jestem smutna
inizia ad imparare
He always tries to amuse me when I am sad
Doszliśmy do porozumienia i zainwestujemy w twoją firmę
inizia ad imparare
We arrived at the agreement and we'll invest in your company
Ona przybyła na lotnisko godzinę temu.
inizia ad imparare
She arrived at the airport an hour ago
dojść do decyzji
inizia ad imparare
arrive at a decision
zadziwiać, zdumiewać
inizia ad imparare
astonisched

Devi essere accedere per pubblicare un commento.