Krzyżaki 67-68

 0    30 schede    gosica2926
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Before I had time to ask him where my Christmas card was, he handed it to me.
inizia ad imparare
Zanim zdążyłem go zapytać, gdzie jest moja kartka świąteczna, podał mi ją.
If I hadn't made my daughter send an application, she wouldn't have become a model.
inizia ad imparare
Gdybym nie zmusił mojej córki do wysłania podania, nie zostałaby modelką.
The system is very effective. There hasn't been a single case of rabies for over 20 years.
inizia ad imparare
System jest bardzo skuteczny. Od ponad 20 lat nie było ani jednego przypadku wścieklizny.
The burglary you're talking about was an exception. Burglars don't normally operate at noon.
inizia ad imparare
Włamanie, o którym pan mówi, było wyjątkiem. Włamywacze normalnie nie działają w południe.
I don't believe in chance meetings. They must have agreed to go to Brighton together a long time ago.
inizia ad imparare
Nie wierzę w przypadkowe spotkania. Oni dawno już musieli uzgodnić, żeby razem pojechać do Brighton.
Let's serve the Hungarian wine to the guests tonight. In this way we'll be able to keep the French wine for ourselves.
inizia ad imparare
Podajmy gościom wino węgierski dziś wieczorem. W ten sposó będziemy mogli zachować dla siebie wino francuskie.
Unlike polar bears or koalas, Chinese black bears are animals that relatively few people have heard about.
inizia ad imparare
Inaczej niż niedźwiedzie polarne lub koale, czarne chińskie niedźwiedzie są zwierzętami, o których słyszeli stosunkowo nieliczni.
Don't tell me you don't know how old your parents were when they were getting married.
inizia ad imparare
Nie mów mi, że nie wiesz, ile lat mieli twoi rodzice, kiedy się pobierali.
The Globe isn't the only place where you can buy such lamps. Why don't you try another firm?
inizia ad imparare
The Globe nie jest jedynym miejscem, gdzie można kupić takie lampy. Dlaczego nie spróbujesz innej firmy?
When I realised they were not listening to me, I gave up and ended my speech.
inizia ad imparare
Kiedy zdałem sobie sprawę, że mnie nie słuchają, dałem za wygraną i skończyłem przemówienie.
In spite of bad weather, neither the boys nor their parents tried to talk to me changing the date of the tour.
inizia ad imparare
Pomimo złej pogody, ani chłopcy, ani ich rodzice nie próbowali ze mną rozmawiać na temat zmiany daty wycieczki.
I don't quite understand why so many holiday makers are now choosing Malta. Well, some may have been attracted by the story in The Times.
inizia ad imparare
Nie całkiem rozumiem, czemu tak wielu urlopowiczów wybiera teraz Maltę. No, niektórych zachęcił może reportaż w Times'ie.
Uncle Joe says that nothing worse can happen to him than getting up before 6 o'clock. He always tells me the worst time in his life was when he had to collect express mail at the railway station at 5 am.
inizia ad imparare
Wujek Joe mówi, że nie może go spotkać nic gorszego niż wstawanie przed 6-tą. Zawsze mi opowiada, że najgorszy okres w jego życiu był wtedy, gdy musiał odbierać pocztę ekspresową na dworcu o 5-tej.
I'm dreaming of a doctor who will say nothing about sugar, potatoes, and fat soups. Not to mention alcohol and tobacco.
inizia ad imparare
Marzę o lekarzu, który nic nie powie o cukrze, ziemniakach i tłustych zupach. Nie mówiąc już o alkoholu i tytoniu.
I might believe what you are saying if I hadn't been working on similar equipment for nearly ten years now.
inizia ad imparare
Mógłbym uwierzyć w to, co mówisz, gdybym nie pracował na podobnym sprzęcie od prawie 10 lat.
I'd really like Lou to replace me because I haven't had a free weekend for two weeks.
inizia ad imparare
Naprawdę chciałbym, aby Lou mnie zastąpiła, bo od dwu miesięcy nie miałam wolnego weekendu.
We're trying to negotiate another contract with ALMA. They make electronic equipment for hospitals and clinics.
inizia ad imparare
Próbujemy wynegocjować jeszcze jeden kontrakt z firmą ALMA. Oni wytwarzają sprzęt elektronicznego dla szpitali i przychodni.
I'm afraid we'll have to change the programme, because it gets dark before eight in October.
inizia ad imparare
Obawiam się, że będziemy musieli zmienić program, bo w październiku ściemnia się przed ósmą.
This is a very good textbook for children whose parents know enough English to help them with the homework.
inizia ad imparare
To bardzo dobry podręcznik dla dzieci, których rodzice znają wystarczająco angielski, żeby pomóc im w pracy domowej.
There were too many musicians for a 30-minute programme. If only two or three had been invited, the programme would have been much more attractive.
inizia ad imparare
Było zbyt wielu muzyków na 30-minutowy program. Gdyby zaproszono tylko dwóch lub trzech, program byłby znacznie atrakcyjniejszy.
I called a mechanic after some of the girls had complained that there was no hot water in the bathroom.
inizia ad imparare
Wezwałem mechanika, po tym jak niektóre z dziewcząt skarżyły się, że w łazience nie ma ciepłej wody.
Personally I find this film both very stupid and extremely dangerous. I wouldn't show it on public TV.
inizia ad imparare
Osobiście uważam, że ten film jest zarówno bardzo głupi jak i skrajnie niebezpieczny. Nie pokazywałbym go w telewizji publicznej.
Don't tell her how many points she has got received. I want to speak to her myself.
inizia ad imparare
Nie mów jej, ile dostała punktów. Chcę sam z nią porozmawiać.
Don't you think it would be stupid if I risked my job only to protect yours?
inizia ad imparare
Czy nie uważasz, że byłoby głupio, gdybym ryzykował utratę swojej pracy po to tylko, by chronić twoją?
I think children shouldn't be allowed to see films with so much violence.
inizia ad imparare
Myślę, że nie powinno się pozwalać dzieciom, by oglądały filmy z taką dawką przemocy.
I don't necessarily agree that any teacher will be better than no teacher at all. We need high standards of teaching first of all.
inizia ad imparare
Nie koniecznie zgadzam się, że jakikolwiek nauczyciel będzie lepszy niż w ogóle żaden. Przede wszystkim potrzebujemy wysokiego poziomu nauczania.
About half an hour later we passed a green Ford which looked like the van shown on TV last night.
inizia ad imparare
Około pół godziny później minęliśmy zielonego Forda, który wyglądał jak furgonetka pokazana wczoraj wieczorem w telewizji.
Before starting work every new employee should be shown which of the red buttons must never be pressed.
inizia ad imparare
Przed rozpoczęciem pracy każdemu nowemu pracownikowi należy pokazać, których z czerwonych przycisków nie wolno nigdy naciskać.
After the party the parents agreed that holding it at a restaurant was a mistake. In the community centre the kids would have had even more fun for less money.
inizia ad imparare
Po zabawie rodzice zgodzili się, że urządzenie jej w restauracji było błędem. W klubie osiedlowym dzieciaki miałyby nawet więcej radości za mniejsze pieniądze.
In your place I would go to Madrid by train. It will be a little more expensive than going by coach but you'll get there much faster.
inizia ad imparare
Na twoim miejscu pojechałbym do Madrytu pociągiem. Będzie to trochę droższe niż jazda autokarem ale dostaniesz się tam znacznie szybciej.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.