Kuźniak do str. 25

 0    83 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nakaz
inizia ad imparare
injunction, ruling
wyrok
inizia ad imparare
decree, judgment
orzeczenie w trybie prejudycjalnym
inizia ad imparare
preliminary ruling
kasacja
inizia ad imparare
cassation, last resort appeal
środek odwoławczy
inizia ad imparare
measure of appeal
Naczelny Sąd Administracyjny
inizia ad imparare
Supreme Administrative Court
odwołać się od decyzjim wyroku
inizia ad imparare
appeal againts/from the decision, judgement
zaskarżenie
inizia ad imparare
review, appeal
odwołanie, apelacja
inizia ad imparare
appeal
zażalenie
inizia ad imparare
complaint
oddalić wniosek
inizia ad imparare
dismiss the motion
unieważnić umowę
inizia ad imparare
invalidate the contract/agreement
oddalić wniosek ze względów merytorycznych/ odrzucić ze względów formalnych
inizia ad imparare
dismiss/ reject
zrzekać się roszczenia
inizia ad imparare
abandon the claim
wnieść pozew
inizia ad imparare
file a claim, enter a claim
bring a claim against sb.
inizia ad imparare
wnieść roszczenie przeciwko komuś
deliver a statement a claim
inizia ad imparare
doręczać pozew
disallow a claim
inizia ad imparare
odrzucić roszczenie
dochodzić roszczenia sądownie
inizia ad imparare
enforce a claim
skarga, zażalenie
inizia ad imparare
complaint
pozew, roszczenie
inizia ad imparare
claim
odpowiedzialność odszkodowawcza
inizia ad imparare
damages liability
symboliczne odszkodowanie
inizia ad imparare
nominal damages
odszkodowanie z nawiązką
inizia ad imparare
punitive damages
odszkodowanie związane ze szkodami następczymiu
inizia ad imparare
consequential damages
odpowiedzialność karna
inizia ad imparare
criminal responsibility
limited responsibility, tort law
inizia ad imparare
ograniczona odpowiedzialność
pozew to pismo, powództwo to żadanie ochrony prawnej, treść powództwa to żądania pozwu
inizia ad imparare
blablabla
Skarb Państwa- Nadleśnictwo X
inizia ad imparare
State Treasury - the Forest District in X
w zb. z art 12 k.k
inizia ad imparare
in concurrence with Article 12 of the Polish Criminal Code/ Penal Code
zbieżność, zbieg okoliczności
inizia ad imparare
concurrence of events,
read in conjunction with
inizia ad imparare
odcyztywać łącznie z
K.p.w./ Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
inizia ad imparare
the Polish Code of Petty Offences Procedure
wykroczenie
inizia ad imparare
petty offence
Anglia: summary offences, indictable offences, either way offences
inizia ad imparare
przestępstwa rozpatrywane w trybie doraźnym, przestępstwa wymagające aktu oskarżenia, przestępstwa/wykroczenia
USA: felonies, misdemeanors, infractions
inizia ad imparare
przestępstwa, występki, wykroczenia
USA felony
inizia ad imparare
przestępstwo
USA infraction
inizia ad imparare
wykroczenie
USA misdemeanor
inizia ad imparare
występek
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
inizia ad imparare
ordinance, regulation of the Minister of/for Justice
UK ordinance/ regulation on
inizia ad imparare
rozporząedzenie władz lokalnych/ rozporządzenie ministerialne
ruling
inizia ad imparare
postanowienie sądowe, orzeczenie sądowe
zgoda blankietowa
inizia ad imparare
blanket consent
Prawo zamówień publicznych
inizia ad imparare
Public Procrement Act
władza rodzicielska
inizia ad imparare
parental authority
przysposabiający/przysposobiony
inizia ad imparare
adopter/adoptee
wniosek o przysposobienie
inizia ad imparare
petition to adopt/ petition for adoption
wniosek jako motion
inizia ad imparare
w parlamencie i w postępowaniu sądowym
pozew rozwodowy
inizia ad imparare
petition for dissolution of marriage, divorce petition
petition
inizia ad imparare
wniosek, postępowanie cywilne nieprocesowe
wypis aktu notarialnego
inizia ad imparare
copy of a notarial deed
wyciąg- streszcznie najważniejszych części dokumentu
inizia ad imparare
extract
wyciąg z akt
inizia ad imparare
extract of records
wyciąg z rejestru
inizia ad imparare
extract form register
wyciąg z ksiąg wieczystych/ hipoteczny
inizia ad imparare
abstract of title
wniosek o ogłoszenie upadłości
inizia ad imparare
petition of bankruptcy
likwidator szkód
inizia ad imparare
claims adjuster, loss adjuster
rzeczoznawca majątkowy
inizia ad imparare
property adjuster
rzeczoznawca budowlany
inizia ad imparare
surveyor
rzeczoznawca samochodowy
inizia ad imparare
motor vehicle surveyor
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
inizia ad imparare
fire protection assessor
rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
inizia ad imparare
OHS assessor
Prokurator Generalny
inizia ad imparare
UK Public Prosecutor General / USA Attorney General
private prosecution UK
inizia ad imparare
prywatne postępowanie prokuratorskie
prosecution association UK
inizia ad imparare
zrzeszenie prokuratorów
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
inizia ad imparare
State Treasury Solicitor's Office
prokuratura
inizia ad imparare
Public Prosecutor's Office
spółka jawna
inizia ad imparare
general partnership
spółka komandytowa
inizia ad imparare
limited partnership
spółka komandytowo-akcyjna
inizia ad imparare
limited-joint stock partnership
PLC public limkted company
inizia ad imparare
spółka akcyjna
LTD private limited company
inizia ad imparare
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka publiczna
inizia ad imparare
publicly held company
spółka powiązana
inizia ad imparare
affiliate
spółka zależna
inizia ad imparare
subsidiary
i inne, i in.
inizia ad imparare
et al.
i następne
inizia ad imparare
et seq.
między innymi, min.
inizia ad imparare
inter alia
suma ubezpieczenia
inizia ad imparare
insurance sum
ubezpieczenie częściowe
inizia ad imparare
partial insurance
pełne ubezpieczenie
inizia ad imparare
full insurance
uposażony
inizia ad imparare
beneficiary
MEiN
inizia ad imparare
The Ministry of Education and Science

Devi essere accedere per pubblicare un commento.