Kwiecień 2017

 0    211 schede    dadus1983
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rzadko
Ona rzadko chodzi do kina
inizia ad imparare
rarely
She rarely goes to the cinema
trochę, nieco, kilka
Znaleźliśmy kilka ciekawych rzeczy
inizia ad imparare
some
We found some interesting things
fantastyczny, niesamowity
Twój nowy samochód jest naprawdę rewelacyjny
inizia ad imparare
awesome
Your new car is really awesome
dotrzeć, zasięg
Kubek jest poza moim zasięgiem
inizia ad imparare
reach
The cup is out of my reach
bogaty
Oni mają mnóstwo pieniędzy. Oni są bogaci
inizia ad imparare
rich
They have a lot of money
wygląd
Ona jeszcze raz sprawdziła w lustrze swój wygląd
inizia ad imparare
appearance
She checked her appearance again in the mirror
osobowość, charakter
Jakie czynniki wpływają na osobowość dziecka?
inizia ad imparare
personality
What factors influence a child's personality?
towarzyski
He is not very sociable
On nie jest zbyt towarzyski
inizia ad imparare
sociable
he prefers to be alone
woli przebywać sam
towarzysko, przyjaźnie
inizia ad imparare
sociably
śliczny, czarujący, uroczy
Ona jest atrakcyjną dziewczyną
inizia ad imparare
cute
She's a cute girl
bystry, mądry
Dobrze, jeśli jesteś taki mądry, wytłumacz to
inizia ad imparare
clever
Okay, if you're so smart, you explain it
rzadko kiedy
Dużo pracuję i rzadko kiedy jestem w domu
inizia ad imparare
hardly ever
I work a lot and I'm hardly ever home
ledwo, prawie nie, dopiero co
Ledwo cię słyszałem
inizia ad imparare
hardly
I could hardly hear you
łysy, szczery
On był niemal łysy
inizia ad imparare
bald
He was nearly bald
szczupły, płaski
Ona jest bardzo szczupła
inizia ad imparare
slim
She's very slim
uprzejmy, życzliwy, miły
To bardzo miło z twojej strony
inizia ad imparare
kind
That's very kind of you
rodzaj
To nie jest mój ulubiony rodzaj jedzenia
inizia ad imparare
kind of
This is not my favourite kind of food
nieśmiały, bojaźliwy
Nieśmiali ludzie nie lubią przemawiać publicznie
inizia ad imparare
shy
Shy people don't like to speak in public
hojny, szczodry
est tak hojny, że kupił jej całkiem nowy samochód
inizia ad imparare
generous
He is so generous he got her a brand new car
skąpy, wredny, złośliwy
Nie bądź taki złośliwy
inizia ad imparare
mean
Don't be so mean
cichy, spokojny, dyskretny
To był spokojny wieczór
inizia ad imparare
quiet
It was a quiet evening
zgodny, kompatybilny
Czy ta karta dźwiękowa jest kompatybilna z Windows Vista?
inizia ad imparare
compatible
Is this soundcard compatible with Windows Vista?
interesować się czymś
inizia ad imparare
to be into
biżuteria
Lubię nosić srebrną biżuterię
inizia ad imparare
jewellery
I like to wear silver jewellery
akcesoria, dodatki
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne przybory
inizia ad imparare
accessories
The set contains all the necessary accessories
kłopot, zmartwienie
Oni zameldowali się w hotelu bez żadnego kłopotu
inizia ad imparare
bother
They checked in at the hotel without any bother
wziąć udział
Około stu osób wzięło udział w proteście
inizia ad imparare
take part in
About one hundred people took part in the protest
brać udział
Członkowie są zobligowani do brania udziału w kosztach
inizia ad imparare
participate in
Members are obliged to participate in costs
zamiast
Dodaj miód do mojej herbaty zamiast cukru
inizia ad imparare
instead
Add honey to my tea instead of sugar
chusteczka higieniczna
Laura wzięła chusteczkę i przetarła jego czoło
inizia ad imparare
a tissue
Laura took a tissue and wiped his forehead
rozsądny, niezbyt duży
Cena jest umiarkowana, powinieneś kupić ten telewizor
inizia ad imparare
reasonable
The price is reasonable, you should buy this TV
współczuć komuś
Współczuję ofiarom przemocy
inizia ad imparare
sympathise
I sympathize with victims of violence
współczucie
inizia ad imparare
sympathy
przyjemny, sympatyczny
Co za miła niespodzianka
inizia ad imparare
pleasant
What a pleasant surprise
w obrębie, w odległości
W obrębie tej okolicy są cztery sklepy
inizia ad imparare
within
There are four shops within this neighbourhood
zatłoczony, pełny ludzi
Plaża była bardzo zatłoczona
inizia ad imparare
crowded
The beach was very crowded
zawistny, zazdrosny
Nie jestem już o nią zazdrosny
inizia ad imparare
jealous
I'm no longer jealous of her
dalszy, kolejny, dodatkowy
Dalsza dyskusja jest bezcelowa
inizia ad imparare
further
Further discussion is pointless
ogłoszenie, reklama
To jest kolorowa reklama
inizia ad imparare
advert
It's a colourful advertisement
nawiązywać do czegoś
inizia ad imparare
advert to something
ważny, główny
Bezrobocie to główny problem w moim kraju
inizia ad imparare
major
Unemployment is the major problem in my country
wygodny
Pokój był ciepły i wygodny
inizia ad imparare
comfortable
The room was warm and comfortable
sprzeczać się, kłócić się
Oni ciągle się kłócą
inizia ad imparare
argue
They argue all the time
za granicą
Nie powiedziałeś, że jedziesz za granicę
inizia ad imparare
abroad
You didn't say you were going abroad
być zawstydzonym z powodu czegoś
inizia ad imparare
be sorry for something
współczuć komuś
inizia ad imparare
feel sorry for somebody
istnienie, byt
Jaki jest cel istnienia?
inizia ad imparare
being
What's the point of being?
katastrofa, klęska
Jego koncert okazał się fiaskiem, było bardzo nudno
inizia ad imparare
a disaster
His concert turned out to be a disaster, it was very boring
wiercić
Wywiercę dziurę w tej desce
inizia ad imparare
drill
I'll drill a hole in this board
powód, przyczyna
Nie ma powodu do paniki powiedziała spokojnie Ann
inizia ad imparare
reason
There's no reason to panic, Ann said calmly
nudny
Moja praca jest bardzo nudna
inizia ad imparare
boring
My job is very boring
zgadywac, sądzić, przypuszczać
Zgadnij kogo wczoraj spotkałem
inizia ad imparare
guess
Guess whom I have met yesterday
narzekać, skarżyć się
Nie masz na co narzekać
inizia ad imparare
complain
You've got nothing to complain about
mimo że, choć, chociaż
Pomimo że jest miła, nie lubię jej za bardzo
inizia ad imparare
although
Although she is nice, I don't like her that much
wydawać pieniądze, spędzać czas
inizia ad imparare
spend
tak trzymaj, nie poddawaj się
inizia ad imparare
keep going
założyć się
Założę się, że nie możesz tego zrobić
inizia ad imparare
to bet
I bet you can't do it
lubic, cieszyć się, czerpac przyjemność
jemu naprawdę to się podobało
inizia ad imparare
enjoy
He really enjoyed it
dziwaczny, dziwny
On jest naprawdę dziwny
inizia ad imparare
weird
He's really weird
cenny, wartościowy
On miał wartościowe informacje
inizia ad imparare
valuable
He had some valuable information
wartość
Dlaczego dolar traci na wartości?
inizia ad imparare
value
Why is the dollar decreasing in value?
ćwiczenie, ćwiczyć
Książka ma ćwiczenia na końcu każdego rozdziału
inizia ad imparare
an exercise
The book has exercises at the end of each chapter
odpowiedzialny
Musisz być odpowiedzialny za swoje czyny
inizia ad imparare
responsible
You have to be responsible for your actions
tak jakby
inizia ad imparare
sort of
miotła
Zamiotłem podłogę miotłą
inizia ad imparare
a broom
I swept the floor with a broom
zastanawiać się
Zastanawiam się, czy powinienem z nimi iść
inizia ad imparare
wonder
I wonder if I should go with them
cud, zdziwienie
Otworzyła usta ze zdumienia
inizia ad imparare
a wonder
She opened her mouth with wonder
w każdym razie, tak czy tak
w każdym razie, cieszę się że jestem z powrotem w domu
inizia ad imparare
anyway
Anyway, I'm glad to be back home
niezwykły, niespotykany
Ten wieczór był dosyć niezwykły.
inizia ad imparare
unusual
This evening was quite unusual.
plakat
On powiesił plakat na ścianie.
inizia ad imparare
a poster
He put a poster on the wall.
zdumiewający, niesamowity
To było naprawdę niezwykłe przedstawienie
inizia ad imparare
amazing
It was a truly amazing performance.
rada, porada
Czy mogę cię poprosić o radę w pewnej sprawie?
inizia ad imparare
an advice
Can I ask your advice about something?
poradzić, doradzić
Radzę ci zejść mi z drogi.
inizia ad imparare
to advise
I advise you to get out of my way.
mocno, stanowczo
Ona stanowczo pokiwała głową
inizia ad imparare
firmly
She firmly shook her head
wrażenie
Nie odniosłem takiego wrażenia
inizia ad imparare
an impression
I did not get that impression
uzyskać, otrzymać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
inizia ad imparare
to obtain
We have obtained what we wanted.
przepis
Przepisy można znaleźć na odwrotnej stronie etykiety.
inizia ad imparare
a recipe
For recipes, see the reverse side of the label.
najnowszy, niedawny
Słyszałeś jej najnowszą piosenkę? Jest świetna!
inizia ad imparare
recent
Have you heard her recent song? It's great!
przeprowadzać wywiad
Miałem okazję przeprowadzić wywiad z Mickiem Jaggerem.
inizia ad imparare
to interview
I had an opportunity to interview Mick Jagger.
wychowywać kogoś na przykład dziecko
Clara jest zbyt młoda, aby wychować dziecko
inizia ad imparare
to bring up somebody
Clara is too young to bring up a child.
przekazywać
Ten dom został mi przekazany w testamencie.
inizia ad imparare
pass on
This house was passed on to me by will.
przyczyna, powód, sprawa, cel
Czy policja zna przyczyny wypadku?
inizia ad imparare
cause
Do the police know the cause of the accident?
spowodować, wywołać
Obfity deszcz spowodował powódź.
inizia ad imparare
to cause
The heavy rain caused a flood.
oczywiście, w oczywisty sposób
Te sklepy są oczywiście zamknięte
inizia ad imparare
obviously
These stores are obviously closed.
wspierać, pomagać
Moja rodzina zawsze mnie wspiera
inizia ad imparare
to support
My family always supports me.
zasmucony, zmartwiony
Nie ma powodu do martwienia się o to.
inizia ad imparare
upset
There's no need to be upset about this.
użyteczny, pożyteczny, przydatny
On dał mi wiele użytecznych rad
inizia ad imparare
useful
He gave me lots of useful advice.
mimo czegoś, wbrew czemuś
Idę do parku pomimo deszczu
inizia ad imparare
despite
I am going to the park despite the rain.
zainteresowany, zaangażowany, zamieszany
Znaleźli mężczyznę zamieszanego w tę kradzież i aresztowali go.
inizia ad imparare
involved
They found a man involved in the theft and arrested him.
być złym na kogoś
Nie bądź zły na mnie
inizia ad imparare
be angry with somebody
Don't be angry with me
słynąć z czegoś
Z czego słynie to miejsce?
inizia ad imparare
be famous for something
What is this place famous for?
być złym w czymś, być słabym w czymś
Jestem bardzo słaby w kierowaniu pojazdem.
inizia ad imparare
be bad at something
I am very bad at draving.
inny od czegoś
Twój brat jest inny od ciebie
inizia ad imparare
different from something
Your brother is different from you.
własny, samodzielny
Wydaje mi się, że ona ma swoje własne problemy
inizia ad imparare
own
I guess she has her own problems.
opierać się, sprzeciwiać się
Nie sprzeciwiaj się swojej matce!
inizia ad imparare
to resist
Don't resist your mother!
uganiać się za kimś, ściganie, gonienie
inizia ad imparare
chasing
rozważać, traktować, fundować, stawiać
Powinieneś traktować ją jak damę.
inizia ad imparare
treat
You should treat her like a lady.
kuchnia
Kuchnia indyjska to moje ulubione jedzenie.
inizia ad imparare
cuisine
Indian cuisine is my favourite food.
ławka, ława
Nie siadaj na ławce, jest mokra.
inizia ad imparare
bench
Don't sit on the bench, it's wet.
posiadać, mieć na własność
Czy posiadasz samochód?
inizia ad imparare
to own
Do you own a car?
być winnym, dłużnym
Ile jestem ci dłużny?
inizia ad imparare
to owe
How much do I owe you?
prowokacja, wyzwanie
(Jego prośba była wyzwaniem.
inizia ad imparare
a dare
His request was a dare.
prośba, życzenie
Oni przyszli do nas z prośbą o pożyczkę.
inizia ad imparare
a request
They came to us with a request for a loan
mieć czelność, odważyć się
Nie ośmieliłem się jej zapytać.
inizia ad imparare
to dare
I didn't dare to ask her.
zmierzyć, mierzyć
Proszę, wymierz odległość między kanapą a oknem.
inizia ad imparare
to measure
Measure the distance from the sofa to the window, please.
wykończony, wyczerpany
Jestem zupełnie wykończony.
inizia ad imparare
exhausted
I'm absolutely exhausted.
uwalniać się od kogoś czegoś
Uwolnij mnie od niej
inizia ad imparare
to rid
Get rid of her
brudny, zabałaganiony, kłopotliwy
inizia ad imparare
messy
żal, litość, współczucie
inizia ad imparare
a pity
trzaskać np. drzwiami, zatrzaskiwać
Wiatr zatrzasnął okiennice.
inizia ad imparare
to slam
The wind slammed the shutters.
badania naukowe, poszukiwanie, badanie
inizia ad imparare
a research
nieruchomy, cichy
Czy możesz stanąć nieruchomo?
inizia ad imparare
still
Can you stand still?
wciąż, jednak, nadal
Dlaczego to ciągle tutaj jest?
inizia ad imparare
still
Why is it still here?
uciszać, uspokajać
inizia ad imparare
to still
ekscytujący, pasjonujący
Ona ma bardzo pasjonującą pracę.
inizia ad imparare
exciting
She has a very exciting job.
przejść obok, wyminąć
On minął bibliotekę.
inizia ad imparare
to pass
He passed the library.
upuścić, zrzucić, spadać, podrzucić gdzieś kogoś
Dzisiaj spadło dużo śniegu.
inizia ad imparare
to drop
A lot of snow dropped today.
kropla
inizia ad imparare
a drop
głównie
Kierowcy ciężarówek to głównie mężczyźni.
inizia ad imparare
mainly
Truck drivers are mainly men.
przedmieście
inizia ad imparare
suburb
odbierać coś, zbierać coś
inizia ad imparare
to pick up
pewnego dnia
Wrócę tu pewnego dnia
inizia ad imparare
one day
I will come back here one day.
przedstawienie, spektakl, wyniki, osiągi
Reżyser pochwalił mój występ.
inizia ad imparare
a performance
The director praised my performance.
rozpoznawać kogoś
Miałem tylko nadzieję, że ona mnie rozpozna.
inizia ad imparare
to recognize
I only hoped she would recognise me.
szczekać, ujadać
Jej psy głośno szczekają.
inizia ad imparare
to bark
Her dogs bark loudly.
fantazyjny, wymyślny, wyszukany
On jeździ wymyślnym samochodem.
inizia ad imparare
fancy
He drives a fancy car.
właściwy, odpowiedni
Powinieneś zjeść odpowiedni posiłek.
inizia ad imparare
proper
You should eat a proper meal.
ciepieć, znosić
On często cierpi na bóle głowy.
inizia ad imparare
to suffer
He often suffers from headaches.
warty, godny na przykład zobaczenia
Czy ta nagroda jest warta naszego wysiłku?
inizia ad imparare
worth
Is the prize worth our effort?
okropny, fatalny, straszny
inizia ad imparare
dreadful
podczas gdy
Ona lubi pizzę, podczas gdy ja kocham zupę pomidorową.
inizia ad imparare
whereas
She likes pizza whereas I love tomato soup.
płynnie, biegle (o języku)
Umiem płynnie mówić po angielsku.
inizia ad imparare
fluently
I can speak English fluently.
próbować, usiłować
Nie próbuj ich używać.
inizia ad imparare
to attempt
Do not attempt to use them.
dbać, troszczyć się (o kogoś, coś), przejmować się (czymś)
On bardzo dba o swoją siostrę.
inizia ad imparare
to care
He cares deeply about his sister.
mieć na coś ochotę
Nie mam dzisiaj ochoty na wyjście z domu.
inizia ad imparare
feel like something
I don't feel like going out today.
oczekiwać na coś z niecierpliwością
Oczekuję z wielką niecierpliwością, żeby to przeczytać!
inizia ad imparare
look forward to something
I greatly look forward to reading it!
zasnąć, zapaść w sen, zasypiać
Zasnąłem, oglądając telewizję.
inizia ad imparare
fall asleep
I fell asleep watching TV.
mieć coś przeciwko
Nie mam nic przeciwko deszczowej pogodzie.
inizia ad imparare
to mind
I don't mind the rainy weather.
udawać
Udawałem, że jej nie rozumiem
inizia ad imparare
to pretend
I pretended not to understand her.
uważać, zachować ostrożność (np. wchodząc na stopień)
Uważaj na dziurę.
inizia ad imparare
to mind
Mind the gap.
rozzłościć się, rozgniewać się na kogoś
inizia ad imparare
get angry with someone
być wysportowanym, nabrać formy
inizia ad imparare
get fit
zgubić się
Ostatnim razem, kiedy byłem w Budapeszcie, zgubiłem się.
inizia ad imparare
get lost
I got lost in Budapest last time I was there.
poczuć się lepiej
Mam nadzieję, że wkrótce poczujesz się lepiej.
inizia ad imparare
get better
I hope you'll get better soon.
wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)
Oni wsiedli do autobusu.
inizia ad imparare
get on
They got on the bus.
robić postęp, radzić sobie
Robię postępy w mojej pracy.
inizia ad imparare
get on
I'm getting on with my job.
wstać z łóżka
O której godzinie zwykle wstajesz?
inizia ad imparare
get up
What time do you usually get up?
przybyć, przyjechać, przylecieć, przypłynąć
Kiedy przyjechałeś?
inizia ad imparare
arrive
When did you arrive?
podnieść się, podnosić się (do pozycji pionowej)
Ona podniosła się i wyłączyła telewizor.
inizia ad imparare
get up
She got up and turned off the TV.
przyjść do domu, dotrzeć do domu
Zadzwoń do mnie, kiedy dotrzesz do domu.
inizia ad imparare
get home
Call me when you get home.
zarabiać (pieniądze)
On zarabia mnóstwo pieniędzy.
inizia ad imparare
to earn
He earns a lot of money
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku
Idź z nią, w przeciwnym wypadku będzie musiała iść sama.
inizia ad imparare
else
Go with her, or else she'll have to go alone.
bezczelny, impertynencki (o osobie)
inizia ad imparare
cheeky
bezsensowny, absurdalny, niepoważny, śmieszny
Nigdy wcześniej nie słyszałem tak absurdalnego pomysłu!
inizia ad imparare
ridiculous
I have never heard such a ridiculous idea before!
inny
Ona nie wiedziała, co innego powiedzieć.
inizia ad imparare
else
She didn't know what else to say.
imponować (komuś), wywierać (na kimś) wrażenie
Co dziewczyna musi zrobić żeby ci zaimponować?
inizia ad imparare
to impress
What does a girl have to do to impress you?
cokolwiek, wszystko co (spośród jakichś rzeczy)
Możesz robić cokolwiek zechcesz.
inizia ad imparare
whatever
You can do whatever you like.
ktoś inny
Idź spytaj kogoś innego.
inizia ad imparare
somebody else
Go ask somebody else.
jednak, jakkolwiek
To jest łatwe do zrobienia. Jednak są haczyki
inizia ad imparare
however
This is easy to do. However, there are catches.
coś innego
Pamiętam, że mówił coś innego.
inizia ad imparare
something else
I remember him saying something else.
gdzieś indziej
inizia ad imparare
somewhere else
w ogóle, ani trochę (w przeczeniach)
W ogóle jej nie lubię.
inizia ad imparare
whatever
I don't like her whatever.
jakkolwiek, w jakikolwiek sposób
Jakkolwiek długo to zajmuje.
inizia ad imparare
however
However long it takes.
obłąkanie, obłęd, szał, szaleństwo
Zrobienie tego byłoby szaleństwem.
inizia ad imparare
a madness
It would be madness to do it
wydawać się, zdawać się
Wyglądasz na smutnego, co się stało?
inizia ad imparare
to seem
You seem sad, what's happened?
ciasny, obcisły (o ubraniu)
Nie mogę oddychać - ta koszula jest za ciasna.
inizia ad imparare
tight
I can't breathe - this shirt is too tight.
wyczucie czegoś, poczucie czegoś
Ona nie miała poczucia czasu ani przestrzeni.
inizia ad imparare
a sense of something
She had no sense of time or space.
natychmiast, od razu
Powinieneś natychmiast tam pójść.
inizia ad imparare
immediately
You should go there immediately.
wyglądać na
Ona wygląda na zmęczoną.
inizia ad imparare
to seem
She seems to be tired.
zwrot wektora
inizia ad imparare
a sense of a vector
naciągnięty, naprężony
Czy drut jest wystarczająco napięty?
inizia ad imparare
tight
Is the wire tight enough?
wyczucie kierunku
inizia ad imparare
a sense of direction
zgubić się
Ostatnim razem, kiedy byłem w Budapeszcie, zgubiłem się.
inizia ad imparare
to get lost
I got lost in Budapest last time I was there.
poczuć się lepiej
Mam nadzieję, że wkrótce poczujesz się lepiej
inizia ad imparare
to get better
I hope you'll get better soon.
wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)
Oni wsiedli do autobusu.
inizia ad imparare
to get on
They got on the bus.
wstać z łóżka
O której godzinie zwykle wstajesz?
inizia ad imparare
to get up
What time do you usually get up?
odlot, odjazd
Gęsta mgła opóźniła nasz odlot o pięć godzin.
inizia ad imparare
a departure
Dense fog delayed our departure five hours.
zmartwić się, zdenerwować się
Mój syn nie wrócił jeszcze do domu, więc się zmartwiłem
inizia ad imparare
get upset
My son hasn't come back home yet so I got upset.
zmęczyć się czymś, mieć czegoś dość
inizia ad imparare
to get tired
obudzić kogoś, zmusić kogoś do wstania z łóżka
Dlaczego zmusiłeś mnie do wstania z łóżka?
inizia ad imparare
to get up to something
Why did you get me up from bed?
robić postęp, radzić sobie
Robię postępy w mojej pracy.
inizia ad imparare
to get on
I'm getting on with my job.
przybyć, przyjechać, przylecieć, przypłynąć
Daj mi znać kiedy przyjedziesz.
inizia ad imparare
to arrive
Please let me know when you arrive.
zasnąć, zapaść w sen, zasypiać
Zasnąłem, oglądając telewizję.
inizia ad imparare
to fall asleep
I fell asleep watching TV.
Nie mam nic przeciwko.
inizia ad imparare
I don't mind.
stać się, zostać
On chce zostać nauczycielem.
inizia ad imparare
to become
He wants to become a teacher.
zmienić zdanie (idiom)
Nie zmieniłem zdania.
inizia ad imparare
change one's mind
I haven't changed my mind.
spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie)
Nie oczekuję od ciebie niczego.
inizia ad imparare
to expect
I don't expect anything from you.
zamieć śnieżna, zadyma śnieżna, śnieżyca
Utknąłem w śnieżycy w drodze do Moskwy.
inizia ad imparare
a blizzard
I got stuck in a blizzard on my way to Moscow.
powódź
Most zawalił się podczas powodzi.
inizia ad imparare
a flood
The bridge collapsed during the flood.
witać, przywitać
Ona przywitała swojego męża radośnie.
inizia ad imparare
to greet
She greeted her husband cheerfully.
przetrwać, przeżyć
Trudno jest samemu przetrwać w dziczy.
inizia ad imparare
to survive
It's hard to survive alone in the wild.
resztki (jedzenia)
Nakarmiłem psa resztkami.
inizia ad imparare
leftovers
I fed the leftovers to the dog
tak szybko jak, jak tylko
Chcę wyjść tak szybko jak możemy.
inizia ad imparare
as soon as
I want to get out as soon as we can.
magiczny, czarodziejski
Czarodzieje mają magiczne różdżki
inizia ad imparare
magical
Wizards have magical rods.
ledwo, ledwie
inizia ad imparare
as soon as
dozwolony
inizia ad imparare
permitted
wbrew zasadom, wbrew przepisom
inizia ad imparare
against the rules
mieć na coś pieniądze
I can't afford to buy a new computer.
to afford
inizia ad imparare
pozwalać sobie na coś
Nie stać mnie na kupno nowego komputera.
pozostać w kontakcie
inizia ad imparare
keep in touch with somebody
całkiem, dość, całkowicie
Ten film jest całkiem dobry
inizia ad imparare
quite
The film's quite good.
kolejka np. w sklepie
Nie miałem zamiaru przyłączać się do kolejki.
inizia ad imparare
queue
I wasn't going to join the queue.
rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy)
Naprawdę powinieneś rzucić palenie!
inizia ad imparare
to quit
You really should quit smoking!
unikać czegoś, omijać coś
Jej oczy unikały jego oczu.
inizia ad imparare
to avoid something
Her eyes avoided his.
próbować coś zdobyć, zawalczyć o coś
Jeśli naprawdę chcesz tej pracy, postaraj się ją zdobyć
inizia ad imparare
go for something
If you really want the job, go for it.
tyle, aż tyle
Nie potrzebujemy tyle ryby
inizia ad imparare
as much
We don't need as much fish.
dużo, znacznie, wiele (dla rzeczowników niepoliczalnych w pytaniach i przeczeniach)
Mój samochód jest dużo szybszy od twojego.
inizia ad imparare
much
My car is much faster than yours.
mało, niewiele (rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej)
Na imprezę przyszło niewiele osób
inizia ad imparare
few
Few people came to the party.
dużo, znacznie, wiele (dla rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej - pytania i przeczenia)
Czy jest dużo ludzi w pabie?
inizia ad imparare
many
Are there many people in the pub?
mało, niewiele (rzeczowniki niepoliczalne)
Mam mało pieniędzy.
inizia ad imparare
little
I've got little money.
dużo, znacznie, wiele (dla policzalnych i nie w zdaniach twierdzących)
Mam dużo pieniędzy
inizia ad imparare
a lot of
I have a lot of money
trochę, kilka
Mam do ciebie parę pytań.
inizia ad imparare
some
I have some questions for you

Devi essere accedere per pubblicare un commento.