łatwe słówka 2

 0    84 schede    serce mnie boli
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zdanie
Znajdź 10 błędów w zdaniach i popraw je.
inizia ad imparare
sentence
Find 10 mistakes in the sentences and correct them.
wyrok
On dostał wyrok pięciu lat więzienia.
inizia ad imparare
sentence
He received a five-year prison sentence.
skazać
On został skazany na śmierć.
inizia ad imparare
sentence
He was sentenced to death.
sklep z gazetami
inizia ad imparare
newsagent's
dom towarowy
inizia ad imparare
department store
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
wiernie lojalnie, z poważaniem
inizia ad imparare
faithfully
cechy
inizia ad imparare
qualities
cechy osobowości
inizia ad imparare
personal qualities
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
ochroniarz, strażnik
inizia ad imparare
security guard
chronić, pilnować, strzec
inizia ad imparare
guard
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative
kosmetyczka
inizia ad imparare
beautician
obecny, bieżący
inizia ad imparare
current
prąd
inizia ad imparare
current
uzupełniać, wypełniać
inizia ad imparare
fill in
biuro pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
job centre
dane osobowe
inizia ad imparare
personal details
zatrudnienie, użycie
Użycie nowych rozwiązań spowodowało wyższy dochód.
inizia ad imparare
employment
The employment of new solutions resulted in higher income.
poprzedni, wcześniejszy
inizia ad imparare
previous
dostępny, wolny, osiągalny
inizia ad imparare
available
czasopismo, gazeta
inizia ad imparare
journal
odpowiedni, nadający się
inizia ad imparare
suitable
wzmianka, wspominać, wymieniać
Czy ona wspomniała mnie w liście?
inizia ad imparare
mention
Did she mention me in her letter?
praca na pełny etat
inizia ad imparare
full-time job
praca dorywcza
inizia ad imparare
temporary job
chwilowy, przejściowy, tymczasowy
inizia ad imparare
temporary
stały, trwały
inizia ad imparare
permanent
stała praca
inizia ad imparare
permanent job
nadgodziny
inizia ad imparare
overtime
pracodawca
inizia ad imparare
employer
narzekać, skarżyć się
inizia ad imparare
complain
złożyć skargę, reklamację
inizia ad imparare
make a complaint
stresujący
inizia ad imparare
stressful
kolega z pracy
inizia ad imparare
colleague
niestety
inizia ad imparare
unfortunately
zbankrutowany, pozbawiony wartości
inizia ad imparare
bankrupt
ostatecznie, w końcu
To zajęło trochę czasu, ale w końcu cię znalazłem.
inizia ad imparare
eventually
It took some time, but eventually I found you.
nieistniejący
inizia ad imparare
non-existent
wściekły
inizia ad imparare
furious
kiedy tylko
Kiedy tylko odwiedzam rodziców, oni zaczynają się kłócić.
inizia ad imparare
whenever
Whenever I visit my parents, they start arguing.
kiedykolwiek
Możesz wyjechać, kiedy tylko ci pasuje.
inizia ad imparare
whenever
You can leave whenever you wish.
wolny czas
inizia ad imparare
spare time
wypoczynek, czas wolny od pracy
inizia ad imparare
leisure
choroba
inizia ad imparare
illness
możliwość, okazja
inizia ad imparare
opportunity
entuzjazm, zapał
inizia ad imparare
enthusiasm
odznaka, znaczek, emblemat
inizia ad imparare
badge
zakwaterowanie
inizia ad imparare
accommodation
zamiast
Dodaj miód do mojej herbaty zamiast cukru.
inizia ad imparare
instead of
Add honey to my tea instead of sugar.
zacząć, rozpocząć
inizia ad imparare
begin
z powodzeniem, skutecznie
inizia ad imparare
successfully
finansowo
inizia ad imparare
financially
społeczeństwo, towarzystwo
inizia ad imparare
society
około, blisko
inizia ad imparare
round
zgoda, potwierdzenie, aprobata, zatwierdzenie
inizia ad imparare
approval
kogo
Nie pamiętam kogo wczoraj widziałem.
inizia ad imparare
whom
I don't remember whom I saw yesterday.
zakazany, zabroniony
inizia ad imparare
forbidden
natychmiast, bezpośrednio, od razu
inizia ad imparare
immediately
nie pochwalać, nie aprobować, nie zgadzać się
inizia ad imparare
disapprove
młodość, młodzieniec, młodzież
inizia ad imparare
youth
zamiar, cel, intencja
inizia ad imparare
purpose
zachęcać, mobilizować
inizia ad imparare
encourage
nagłaśniać, upowszechniać
inizia ad imparare
publicise
oświadczać, ogłaszać, wskazywać
On publicznie ogłosił swoje zamiary.
inizia ad imparare
state
He publicly stated his intentions.
kompromitująca treść
inizia ad imparare
compromising content
nie zachowuj się jak
inizia ad imparare
don't act like
targ
inizia ad imparare
market
dzielić się treścią
inizia ad imparare
sharing content
dostęp do metra
inizia ad imparare
underground access
dostęp, wstęp, dojście
inizia ad imparare
access
gigantyczny
inizia ad imparare
gigantic
niewielki, maleńki
inizia ad imparare
tiny
genialny, kapitalny, znakomity
inizia ad imparare
brilliant
doskonałe, znakomite
inizia ad imparare
excellent
miły, przyjemny
inizia ad imparare
pleasurable
okropny, wstrętny, obrzydliwy
inizia ad imparare
awful
obrzydliwy, potworny
inizia ad imparare
horrible
straszny, okropny, paskudny
inizia ad imparare
terrible
oprócz, poza, z wyjątkiem
inizia ad imparare
except
osobiście
inizia ad imparare
personally
szczerze
inizia ad imparare
honestly
skupić się
inizia ad imparare
concentrate

Devi essere accedere per pubblicare un commento.