łatwe słówka

 0    70 schede    serce mnie boli
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zorganizować, planować, aranżować
Ona może zorganizować jakieś miejsce na spotkanie.
inizia ad imparare
arrange
She can arrange some place to meet.
umawiać, ustalać
Musimy ustalić datę tej konferencji.
inizia ad imparare
arrange
We have to arrange the date of this conference.
radzić
inizia ad imparare
advise
żal, smutek
inizia ad imparare
regret
komunikować się, nawiązywać wzajemne kontakty, współpracować
inizia ad imparare
interact
krótkotrwały efekt
inizia ad imparare
short-term effect
długotrwały efekt
inizia ad imparare
long-term effect
dawanie sobie rady, znoszenie, uporanie się
inizia ad imparare
coping
dać sobie radę, znosić, poradzić sobie
inizia ad imparare
cope
wpływać, mieć wpływ
inizia ad imparare
impact
skupić się
inizia ad imparare
concentrate
okres
inizia ad imparare
period
radzenie sobie z problemem
inizia ad imparare
dealing with the problem
w dzisiejszych czasach, obecnie
inizia ad imparare
nowadays
obraźliwe słownictwo
inizia ad imparare
offensive language
bezpośredni, całkowity, dokładny
inizia ad imparare
direct
administracja, zarząd, kierownictwo
inizia ad imparare
administration
stołówka
inizia ad imparare
canteen
zwracać uwagę, uważać
inizia ad imparare
pay attention
procedura, ustalony porządek, rutyna
inizia ad imparare
routine
zadowolony, usatysfakcjonowany
inizia ad imparare
pleased
wdzięczny
inizia ad imparare
grateful
być pod wpływem stresu
inizia ad imparare
stress out
dwujęzyczny
inizia ad imparare
bilingual
wielojęzyczny
inizia ad imparare
multilingual
potrzebować, wymagać
Ta praca wymaga ogromnej wiedzy o komputerach.
inizia ad imparare
require
This job requires a huge knowledge of computers.
powszechny, o szerokim zasięgu
inizia ad imparare
widespread
szersza
inizia ad imparare
wider
mówca
Ona mówi płynnie po hiszpańsku, bo jej mama pochodzi z Argentyny.
inizia ad imparare
speaker
She is a fluent speaker of Spanish, because her mother comes from Argentina.
odizolowany
inizia ad imparare
isolated
głównie
inizia ad imparare
mainly
rzadki, krwisty
inizia ad imparare
rare
ukrywać coś przed kimś
Dlaczego ukrywałeś przede mną prawdę?
inizia ad imparare
keep sth from sb
Why did you keep the truth from me?
powstrzymywać się od czegoś
Powstrzymuję się od gotowania.
inizia ad imparare
keep from sth
I'm keeping from cooking.
raczej, dosyć
Jest raczej niespotykane, żeby zobaczyć tęczę o tej porze.
inizia ad imparare
rather
It's rather unusual to see a rainbow at this time.
wychowywać kogoś
Ona została wychowana przez swoją ciotkę.
inizia ad imparare
bring up sb
She was brought up by her aunt.
podnieść, poruszyć, napomknąć
Nie poruszaj tego tematu w jego obecności.
inizia ad imparare
bring sth up
Don't bring up that subject in his presence.
z łatwością, bez trudu
inizia ad imparare
easily
rozpaczliwie, szczególnie, desperacko
Ona rozpaczliwie pragnie być kochaną.
inizia ad imparare
desperately
She desperately wants to be loved.
normy postępowania
Czy jesteś zaznajomiony z naszymi normami postępowania?
inizia ad imparare
standards
Are you familiar with our standards?
podobny
inizia ad imparare
similar
stanowisko, punkt widzenia
inizia ad imparare
viewpoint
siebie, sobie, ich samych
Moi rodzice kupili sobie nowy samochód.
inizia ad imparare
themselves
My parents bought themselves a new car.
ciekawy
inizia ad imparare
curious
ilość, liczba, kwota
inizia ad imparare
amount
redukować, obniżać
inizia ad imparare
reduce
raport, sprawozdanie, relacja, słuchy
inizia ad imparare
report
poczucie dobra, dobrobyt
inizia ad imparare
sense of well-being
podczas, w czasie
inizia ad imparare
during
zwłaszcza, szczególnie
inizia ad imparare
especially
farba, barwnik, farbować
inizia ad imparare
dye
polityk
inizia ad imparare
politician
przewodnik, harcerka
inizia ad imparare
guide
wskazówka
inizia ad imparare
guide
prowadzić, kierować, naprowadzać
inizia ad imparare
guide
niepełnosprawny, wyłączony
Przycisk OK był wyłączony z jakiegoś powodu.
inizia ad imparare
disabled
The OK button was disabled for some reason.
firma, towarzystwo, znajomi
inizia ad imparare
company
praca na pół etatu
inizia ad imparare
part-time job
pensja, wynagrodzenie co miesiąc
inizia ad imparare
salary
sprzedawca, ekspedientka
inizia ad imparare
shop assistant
płaca, zarobki co tydzień
inizia ad imparare
wages
emerytura
inizia ad imparare
pension
opłata
Opłata za wejście wynosi 20$.
inizia ad imparare
fee
The entrance fee is $20.
podwyżka płac
inizia ad imparare
pay rise
kwalifikacje
Jakie masz kwalifikacje?
inizia ad imparare
qualifications
What qualifications do you have?
umiejętności
inizia ad imparare
abilities, skills
referencje
inizia ad imparare
references
odniesienie, odwołanie, nawiązanie
inizia ad imparare
reference
dzień wolny
inizia ad imparare
day off
samozatrudniony
inizia ad imparare
self-employed

Devi essere accedere per pubblicare un commento.