lekcja 19/08/15

 0    90 schede    jackforest
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uszy
inizia ad imparare
ears
nos
Myśli, że jest lepsza od innych i zawsze patrzy na nich z góry.
inizia ad imparare
nose
She thinks she's better than other people and always looks down her nose at them.
usta
inizia ad imparare
mouth
wargi
inizia ad imparare
lips
ząb
inizia ad imparare
tooth
zęby
inizia ad imparare
teieth
klatka piersiowa
inizia ad imparare
chest
kciuk
mam dużego kciuka
inizia ad imparare
thumb
I have a large thumb
stopa
inizia ad imparare
foot
stopy
inizia ad imparare
feet
umysł
inizia ad imparare
mind
żełądek
inizia ad imparare
stomach
kość / kości
inizia ad imparare
bone / bones
wstawać
Wstał oburzony i wyszedł z pokoju.
inizia ad imparare
stand up
He stood up indignant and left the room.
leżeć
inizia ad imparare
lie
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
inizia ad imparare
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
Czy twoja siostra ma niebieskie oczy? /x2
inizia ad imparare
Does your sister have blue eyes? / has your sister got blue eyes?
Musisz odać trochę krwi.
inizia ad imparare
You must give some of your blood.
On trzma swój kapelusz w rękach
inizia ad imparare
He holds his hat in his hand
Musisz chodzić. Nie wolno siadać
inizia ad imparare
You must walk. You mustn't sit down
Jej zęby są małe i bardzo białe
inizia ad imparare
Her teeth are small and very white
Czy twój brat ma brązowe włosy?
inizia ad imparare
Has your brother got brown hair?
On ma długie nogi, ale nie może chodzić szybko
inizia ad imparare
He has got long legs but he can't walk fast
Kiedy mój lekarz chce sprawdzić moje zęby Otwieram usta.
inizia ad imparare
When my dentist wants to check my teeth I open my mouth.
zdrowo (w dobrym zdrowiu)
inizia ad imparare
in good health
chory x2
inizia ad imparare
sick / ill
choroba
Nikt nie wie co powoduje zanik wzroku.
inizia ad imparare
illness
Nobody knows what causes sight loss.
choroba zkaźna
inizia ad imparare
disease
wyzdrowieć
inizia ad imparare
recover
ranny
inizia ad imparare
injured
zranić
inizia ad imparare
hurt
uszkodzenie / kontuzja
inizia ad imparare
injury
ból zęba
Cierpię z powodu ostrego bólu zęba od jakiś 12 godzin.
inizia ad imparare
toothache
I've been suffering from severe toothache for about 12 hours now.
angina
Nie pij zimnego piwa jeśli boli cię gardło.
inizia ad imparare
sore throat
Don't drink cold beer if you have a sore throat.
chirurg
Mój wujek jest neurochirurgiem.
inizia ad imparare
surgeon
My uncle is a brain surgeon.
apteka x3
inizia ad imparare
pharmacy / chemist / drugstore
pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
inizia ad imparare
nurse
Polish nurses find employment in England.
zbadać pacjenta
inizia ad imparare
examine the patient
mieć gorączkę
Chyba ma gorączkę, powinnam iść do lekarza.
inizia ad imparare
have a temperature
I probably have a temperature, I should go to the doctor's.
kaszel
Mam suchy kaszel od dwóch dni.
inizia ad imparare
cough
I've been having this dry cough for the past 2 days.
brać leki
inizia ad imparare
take medicine
recepta
Lekarz wypisał mi receptę na antybiotyk Bactrim.
inizia ad imparare
prescription
The doctor gave me a prescription for Bactrim.
pokwitowanie
Czy ma pan paragon?
inizia ad imparare
receipt
Have you got the receipt?
mieć grypę
inizia ad imparare
have a flu
złamać rękę
Kasia złamała rękę, kiedy jeździła na nartach.
inizia ad imparare
break an arm
Kate broke her arm when she was skiing.
operacja
Przechodziła operacje serca kilka razy.
inizia ad imparare
surgery
She underwent heart surgery several times.
być operowany
inizia ad imparare
to be operated on
czy to boli?
inizia ad imparare
does it hurt?
Jak się czujesz? / jak się czujesz?
inizia ad imparare
How do you feel? / how are you feeling?
Co mogę dla ciebie zrobić?
inizia ad imparare
What can I do for you?
Czy byłes chory? x2
inizia ad imparare
Have you been sick? Where you ill?
wszystkie wizyt do dr whotsona są zarezerwowane na ten tydzień
inizia ad imparare
dr. watshon is fully booked this week
Muszę zbadać twoje zęby
inizia ad imparare
I must examine your teeth
Czy palisz dużo?
inizia ad imparare
Do you smoke a lot?
Czy możesz zakaszleć?
inizia ad imparare
Can /could you cough a little, please
Czy jest tu w pobliżu apteka?
inizia ad imparare
Is there a pharmacy near here?
Myślę, że ma temperaturę / gorączke?
inizia ad imparare
I think she has got temperature?
Gdzie jest ten szpital?
inizia ad imparare
Where is this hospital?
Ona zosta (x2)ł ranny w wypadku samochodowym?
inizia ad imparare
She got / was hurt in a car accident?
Myślę, że sie przeziębiłem
inizia ad imparare
I think I have caught a cold
zgubiłem recepte
inizia ad imparare
I've lost my prescription?
Lubię podróżować
inizia ad imparare
I like traveling
Nie lubię mgłę
inizia ad imparare
I don't like fog
Chciałbym kupić mieszkanie w mieście
inizia ad imparare
I'd like to buy a flat in the city
Czy chcesz żebym Ci pomogł?
inizia ad imparare
Do you want me to help you?
Czy mogę (poprośić) mieć inne
inizia ad imparare
Can I have another one
Możesz mówić wolniej, proszę?
inizia ad imparare
Can you speak more slowly, please?
Czy możesz mi powiedzieć, ile to kosztuje?
inizia ad imparare
Can you tell me how much it costs?
Czy możesz mi powiedzieć, kiedy kończy się zajęcia?
inizia ad imparare
Can you tell me when classes end?
Nie umiem grać w szachy
inizia ad imparare
I can't play chess
o której oni przyjdą?
inizia ad imparare
What time will they come?
O której podają obiad?
inizia ad imparare
What time is dinner served?
Kiedy ona przychodzi?
inizia ad imparare
When does she want to come?
Czy wiesz, kto tam będzie?
inizia ad imparare
Do you know who will be there?
Czy wiesz, dlaczego on jest zły?
inizia ad imparare
Do you know why he is angry?
Czy wiesz, czy ona przyjdzie?
inizia ad imparare
Do you know if she is coming
Czy masz wystarczająco dużo mleka?
inizia ad imparare
Have you got enough milk?
Moge prosić o więcej herbaty,
inizia ad imparare
May I have some more tea, please
Czy chcesz trochę więcej ciasta?
inizia ad imparare
Do you want some more cake?
Jak długo zostaniesz?
inizia ad imparare
How long will you stay?
Jak daleko jest do stacji?
inizia ad imparare
How far is to the station?
Ile masz pieniędzy?
inizia ad imparare
How much money do you have?
Co oni zamierzają?
inizia ad imparare
What are they up to?
na Co oni czekają
inizia ad imparare
What are they waiting for
Czy to drogie?
inizia ad imparare
Is this expensive?
Jest to dom naszego sąsiada?
inizia ad imparare
It's our neighbour's house?
Jak to działa?
inizia ad imparare
How does it work?
Nie wiem, jak ci dziękować
inizia ad imparare
I don't know how to thank you
Dlaczego nie chcesz iść z nami?
inizia ad imparare
Why don't you come with us?
Dlaczego jesteś zły na...
inizia ad imparare
Why are you angry with them.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.