Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    55 schede    jafce1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zastępować
Niektórzy ludzie zastępują w diecie mięso soją.
inizia ad imparare
substitute
Some people replace meat with soya in their diet.
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
inizia ad imparare
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
czerwiec
W czerwcu kończy się w Polsce okres szkolny.
inizia ad imparare
June
In July people go on vacation.
korespondencja
inizia ad imparare
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
alfabet
inizia ad imparare
alphabet
bowiem
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
inizia ad imparare
because
I went to bed early because I had to get up at 5.
tęcza
inizia ad imparare
rainbow
rozciągnąć
Muszę rozprostować nogi.
inizia ad imparare
stretch
I need to stretch my legs.
Krata
inizia ad imparare
Grating
szyfr
inizia ad imparare
cipher
mej
mój problem
inizia ad imparare
my
my problem
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
inizia ad imparare
invent
Edison invented a light bulb.
litera
Jaka jest opłata za list do Polski?
inizia ad imparare
letter
What's the postage for a letter to Poland?
Września
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
inizia ad imparare
September
In September children go back to school.
rozłączyć
inizia ad imparare
disconnect
podstawowy
Nie poszedł do przedszkola przed szkołą podstawową.
inizia ad imparare
primary
He didn't go to kindergarten before primary school.
dłuższy
ty nie potrzebujesz dłużej bać się kotów.
inizia ad imparare
longer
you need no longer be afraid of cats.
Deszcz
inizia ad imparare
Rain
paru
Mieszkają tu od kilku lat.
inizia ad imparare
some
They’ve been living here for some years.
przypadkowy
Wystawa jest interesująca zarówno dla entuzjastów jak i przypadkowych odwiedzających.
inizia ad imparare
random
The exhibition is interesting to both the enthusiast and the casual visitor.
okres
To był najgorszy okres w moim życiu
inizia ad imparare
period
It was the worriest period in my life
pozostawać
Trudno mi jest pozostać trzeźwym w Sylwestra.
inizia ad imparare
remain
I find it hard to remain sober on New Year's Eve.
szczegół
Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?
inizia ad imparare
detail
Could give me more details?
pozycja
inizia ad imparare
position
wytrzymać
ten produkt nie zepsuje się przez kolejne 10 lat
inizia ad imparare
withstand
this product will stand up to 10 years use
krótki
inizia ad imparare
short
short
czarny
Była ubrana na czarno.
inizia ad imparare
black
She was dressed in black.
potrzeba
Szybko! Potrzebujemy karetki!
inizia ad imparare
need
Quick! We need an ambulance!
cztery
Chcą mieć czworo dzieci.
inizia ad imparare
four
They want to have four children.
słowo
Ile znasz angielskich słów?
inizia ad imparare
word
How many English words do you know?
miłość
inizia ad imparare
love
I love You.
nazwa
jak się pan nazywa?
inizia ad imparare
name
What's your name, please?
swojej
Jego rodzice wyjechali.
inizia ad imparare
its
His parents are away.
podać
on dał mi muj długopis
inizia ad imparare
give
he giv me my pen
opuścić
Podczas godzin nocnych nie możemy podejmować gości i oni muszą opuścić teren kempingu.
inizia ad imparare
leave
During the night hours we cannot entertain our guests and they have to leave the camping-ground.
pełny
Ulice były pełne ludzi.
inizia ad imparare
full
The streets were full of people.
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
inizia ad imparare
month
They met Ann last month.
możliwy
inizia ad imparare
possible
The results of these tests showed that the facade design would indeed be feasible and functional.
kilka
Mam kilku dobych przyjaciół
inizia ad imparare
some
I have a few good friends.
nasz
inizia ad imparare
our
This is our dog.
tył
mam brzydkie plecy
inizia ad imparare
back
I have ugly back
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
inizia ad imparare
which
When is the last time you saw him
lato
inizia ad imparare
summer
summer
beza
inizia ad imparare
meringue
during the lemon meringue pie, Uncle Vernon bored them all with a long talk about Grunnings, his drill-making company;
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
inizia ad imparare
by
They went through the front doorway.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
inizia ad imparare
and
Come and see who’s here!
tu
Zatrzymajmy się tutaj.
inizia ad imparare
here
Let’s stop here.
mieć
Ich dzieci mają dużo zabawek.
inizia ad imparare
have
Their children have a lot of toys.
się
inizia ad imparare
themselves
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
inizia ad imparare
what
What is the capital of New Zealand?
o
Jego rodzice martwią się o niego.
inizia ad imparare
about
His parents worry about him.
z
wychodząc z domu
inizia ad imparare
from
jest
Jest 5 godzina
inizia ad imparare
there is
It is 5 o’clock
W
w Polsce
inizia ad imparare
In
in Poland
do
head
inizia ad imparare
to
wazjemną

Devi essere accedere per pubblicare un commento.