NAUKA W SZKOLE I EGZAMINY

 0    96 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nieobecność
inizia ad imparare
absence
obecność
inizia ad imparare
attendance
przerwa
inizia ad imparare
break
uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
inizia ad imparare
bully
lekcja
inizia ad imparare
class
kółko zainteresowań
inizia ad imparare
club
olimpiada przedmiotowa
inizia ad imparare
competition
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
termin wykonania pracy
inizia ad imparare
deadline
zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
extracurricular activities
stopień, ocena
inizia ad imparare
grade, mark
stypendium
inizia ad imparare
grand, scholarship
wakacje
inizia ad imparare
holiday
trudności w nauce
inizia ad imparare
learning difficulties
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch break
nowy uczeń
inizia ad imparare
newcomer
nieobowiązkowy
inizia ad imparare
optional
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
school certificate
czesne
inizia ad imparare
school fee
wycieczka szkolna
inizia ad imparare
school trip
lektury szkolne
inizia ad imparare
set books
sks szkolny klub sportowy
inizia ad imparare
sports club
rada pedagogiczna
inizia ad imparare
staff meeting
surowe zasady
inizia ad imparare
strict rules
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
zajęcia w niewielkiej grupie (na uniwersytecie)
inizia ad imparare
tutorial
praca pisemna
inizia ad imparare
written work
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
współpracować
inizia ad imparare
collaborate
paplać, trajkotać
inizia ad imparare
chatter
uczyć się
inizia ad imparare
learn
zadawać
inizia ad imparare
set
uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
attend a course
uczęszczać na zajęcia
inizia ad imparare
attend classes
uczęszczać do szkoły
inizia ad imparare
attend school
omawiać lektury
inizia ad imparare
discuss set books
przepisywać od kogoś pracę domową
inizia ad imparare
copy homework
robić kurs
inizia ad imparare
do a course
robić projekt
inizia ad imparare
do a project
wykonywać zadanie
inizia ad imparare
do a task, an activity
robić ćwiczenie
inizia ad imparare
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
do homework
bardzo się starać
inizia ad imparare
do one's best
dobrze sobie radzić
inizia ad imparare
do well
wydalić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
expel sb from school
chodzić do szkoły
inizia ad imparare
go to school
oddawać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
inizia ad imparare
have a break
nabyć nową umiejętność
inizia ad imparare
learn a new skill
zrobić dobre wrażenie
inizia ad imparare
make a good impression
zrobić prezentację
inizia ad imparare
make a presentation
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić notatki
inizia ad imparare
make notes
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
memorise, llearn by heart
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
brać udział w lekcji
inizia ad imparare
participate, take part in a lesson
uważać na lekcji
inizia ad imparare
pay attention in class
czytać mapy
inizia ad imparare
read maps
zadawać wypracowanie
inizia ad imparare
set an essay
zadawać pracę domową
inizia ad imparare
set homework
opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
inizia ad imparare
skip classes, play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
inizia ad imparare
solve a problem
uczyć się pilnie
inizia ad imparare
study hard
studiować teksty źródłowe
inizia ad imparare
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
inizia ad imparare
take the register
spóźniać się
inizia ad imparare
turn up late, be late
ścierać tablicę
inizia ad imparare
wipe the board
pracować w grupach
inizia ad imparare
work in groups
pisać wypracowanie
inizia ad imparare
write an essay
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
poziom nauczania
inizia ad imparare
academic standards
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
exam paper
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
inizia ad imparare
past exam paper
wyniki egzaminu
inizia ad imparare
exam results
egzamin
inizia ad imparare
examination, exam
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
get a place at a university
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
inizia ad imparare
school-leaving exam
egzamin wstępny na uczelnię
inizia ad imparare
university entrance exam
ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
do/ sit/ take the exam
źle sobie poradzić na egzaminie
inizia ad imparare
do badly in an exam
dobrze sobie poradzić na egzaminie
inizia ad imparare
do well on the exam
oblać egzamin
inizia ad imparare
fail an exam
dostać 56 punktów z testu
inizia ad imparare
get/score 56 marks in a test
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
inizia ad imparare
grade, mark exam papers
sprawdzać test
inizia ad imparare
grade, mark a test
sprawdzać pracę domową
inizia ad imparare
grade, mark homework
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
przygotować się do egzaminu
inizia ad imparare
prepare for an exam
ponownie przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
retake an exam
powtarzać do egzaminu
inizia ad imparare
revise for an exam
uczyć się do egzaminu
inizia ad imparare
study for an exam

Devi essere accedere per pubblicare un commento.