People - Mọi người

 0    40 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I
I am Mantas.
inizia ad imparare
tôi
Tôi là Mantas.
you
Who are you?
inizia ad imparare
bạn
Bạn là ai?
he
Who is he?
inizia ad imparare
anh ấy
Anh ấy là ai?
she
She is my sister.
inizia ad imparare
cô ấy
Cô ấy là chị của tôi.
we
We are hungry.
inizia ad imparare
chúng tôi
Chúng tôi đói.
you
Could you close the door, please?
inizia ad imparare
các bạn
Bạn có thể vui lòng đóng cửa lại được không?
they
They are our friends.
inizia ad imparare
họ
Họ là bạn của chúng tôi.
they
They are our dogs.
inizia ad imparare
chúng nó
Chúng nó là những con chó của chúng tôi.
person
A table for one person, please.
inizia ad imparare
người
Bàn cho một người, làm ơn.
people
That is what people told me.
inizia ad imparare
mọi người
Đó là cái mọi người nói với tôi.
friend
This is my friend, Mantas.
inizia ad imparare
bạn
Đây là bạn tôi, Mantas.
wife
This is my wife, Julija.
inizia ad imparare
vợ
Đây là vợ tôi, Julija.
husband
My husband will be here any minute.
inizia ad imparare
chồng
Chồng tôi sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
brother
He is acting exactly like my brother.
inizia ad imparare
anh em trai
Anh ấy đang diễn giống anh em trai tôi.
older brother
Dino's older brother works as an IT engineer.
inizia ad imparare
anh trai
Anh trai Dino làm kĩ sư IT.
youger brother
Our younger brother likes playing basketball.
inizia ad imparare
em trai
Em trai chúng tôi thích chơi bóng rổ.
sister
Where is your sister?
inizia ad imparare
chị em gái
Chị của bạn ở đâu?
older sister
My older sister has just got married.
inizia ad imparare
chị gái
Chị gái tôi vừa kết hôn.
younger sister
His younger sister is 8.
inizia ad imparare
em gái
Em gái anh ấy 8 tuổi.
child
He is a good child.
inizia ad imparare
đứa trẻ
Anh ấy là một đứa trẻ tốt.
son
I thought it is my son.
inizia ad imparare
con trai
Tôi đã nghĩ đây là con trai mình.
daughter
That girl is my daughter.
inizia ad imparare
con gái
Cô gái đó là con gái của tôi.
mother
My mother is a teacher.
inizia ad imparare
mẹ
Mẹ tôi là giáo viên.
father
My father works as a taxi driver.
inizia ad imparare
cha
Cha tôi là tài xế taxi.
boyfriend
Her boyfriend is coming.
inizia ad imparare
bạn trai
Bạn trai cô ấy sắp đến.
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
inizia ad imparare
bạn gái
Bạn gái tôi là người xinh đẹp nhất thế giới.
man
Who is this man?
inizia ad imparare
đàn ông
Người đàn ông này là ai?
woman
She is a married woman.
inizia ad imparare
phụ nữ
Cô ấy là phụ nữ đã có gia đình.
teacher
You are my best French teacher.
inizia ad imparare
giáo viên
Bạn là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất của tôi.
doctor
Tomas is the best doctor in town.
inizia ad imparare
bác sĩ
Tomas là bác sĩ giỏi nhất trong làng.
everybody
Everyone is invited.
inizia ad imparare
mọi người
Mọi người đều được mời.
nobody
Nobody speaks to me.
inizia ad imparare
không có ai
Không có ai nói chuyện với tôi.
somebody
Somebody ate my sandwich
inizia ad imparare
ai đó
Ai đó đã ăn bánh kẹp của tôi.
my
It's my dog.
inizia ad imparare
của tôi
Đây là con chó của tôi.
your
Where's your bag?
inizia ad imparare
của bạn
Cặp của bạn ở đâu?
his
His son is an actor.
inizia ad imparare
của anh ấy
Con trai của anh ấy là diễn viên.
her
I like her shoes.
inizia ad imparare
của cô ấy
Tôi thích đôi giày của cô ấy.
our
He wants to marry our daughter.
inizia ad imparare
của chúng tôi
Anh ấy muốn cưới con gái chúng tôi.
your
I like your family.
inizia ad imparare
của bạn
Tôi quý gia đình của bạn.
their
I don't like their parents.
inizia ad imparare
của họ
Tôi không thích cha mẹ của họ.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.