Polite expressions - Biểu ngữ lịch sử

 0    16 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Hi!
Hi everyone!
inizia ad imparare
Chào!
Chào mọi người!
Hello!
Hello to you!
inizia ad imparare
Xin chào!
Xin chào bạn!
Good evening!
Good evening, it is great to see you!
inizia ad imparare
Chào buổi tối!
Chào buổi tối, thật tuyệt khi gặp bạn!
Good night!
I already wished her good night.
inizia ad imparare
Chúc ngủ ngon!
Tôi đã chúc cô ấy ngủ ngon rồi.
Please.
Give me the salt please.
inizia ad imparare
Làm ơn.
Làm ơn cho tôi xin ít muối.
Here you are.
Here you are it's your pen.
inizia ad imparare
Của bạn đây.
Của bạn đây, đây là cây bút của bạn.
Thank you.
It's really nice thank you.
inizia ad imparare
Cảm ơn.
Nó rất đẹp, cảm ơn.
You're welcome.
It's normal you're welcome.
inizia ad imparare
Không có gì.
Bình thường thôi, không có gì.
Excuse me
Excuse me / I'm sorry can I pass?
inizia ad imparare
Xin lỗi.
Xin lỗi tôi có thể vượt qua được không?
I'm sorry.
I'm sorry that I did not come.
inizia ad imparare
Xin lỗi.
Tôi xin lỗi tôi đã không đến.
I'm fine, thank you. And you?
inizia ad imparare
Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn?
How are you / How do you do?
inizia ad imparare
Bạn thế nào?
Nice to meet you. / It's a pleasure to meet you.
inizia ad imparare
Rất vui được gặp bạn.
Enjoy!
Here is your lunch. Enjoy!
inizia ad imparare
Thưởng thức!
Bữa trưa của bạn đây. Thưởng thức nhé!
Bless you.
inizia ad imparare
Ban phước cho bạn.
Cheers!
Cheers to everyone!
inizia ad imparare
Chia vui!
Chia vui với mọi người.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.