Praca zwroty

 0    25 schede    barteksiczek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy mogę zapytać o podwyżkę?
inizia ad imparare
Can I ask for a raise?
Proponowany wiek emerytalny dla kobiet to 67 lat
inizia ad imparare
The proposed retirement age for women is 67 years
Czy studenci powinni mieć prawo do strajku?
inizia ad imparare
Should students have the right to strike?
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.
inizia ad imparare
The trial period is a time of testing someone or something.
Myślę o wzięciu dnia wolnego.
inizia ad imparare
I'm thinking about taking a day off.
Górnicy muszą wykonywać pracę na zmiany.
inizia ad imparare
Miners have to do shift work.
Nie może znaleźć dobrej pracy, ponieważ nie ma wykształcenia.
inizia ad imparare
He can't find a good job because he has no education.
W zeszłym miesiącu dostałam awans.
inizia ad imparare
I got promoted last month.
Nie dostała pracy z powodu braku podstawowych kwalifikacji.
inizia ad imparare
He didn't get the job because of lack of basic skills.
Zakład zatrudnia 1000 osób.
inizia ad imparare
The company employs 1000 employees.
Chciałbym pracować w fabryce czekolady.
inizia ad imparare
I would like to work in a chocolate factory.
Mary pracuje na pełnym etacie w miejscowym sklepie spożywczym.
inizia ad imparare
Mary works full-time at a local grocery store.
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak napisać podanie o pracę?
inizia ad imparare
Could you tell me how to write my job application?
Lara ma pracę na część etatu w miejscowym supermarkecie.
inizia ad imparare
Lara has a part-time job at the local supermarket.
Co będzie należało do moich obowiązków?
inizia ad imparare
What will be my responsibilities?
Wielu studentów jest zainteresowanych pracą sezonową.
inizia ad imparare
Many students are interested in seasonal work.
Obecnie pracuję w szkole, ale to jest praca tymczasowa.
inizia ad imparare
I am currently working at the school, but it is a temporary job.
Mój mąż jest pracoholikiem i długo pracuje.
inizia ad imparare
My husband is a workaholic and works long hours.
Nowa praca Adama jest łatwa i niewymagająca.
inizia ad imparare
Adam's new job is easy and undemanding.
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
inizia ad imparare
Tom is currently unemployed.
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
inizia ad imparare
Office workers spend too much time sitting at their desks
Ile zarabiasz miesięcznie?
inizia ad imparare
How much do you earn monthly?
Zaspałem dziś rano i spóźniłem się do pracy
inizia ad imparare
I overslept this morning and was late at work
Dostała dobrą pracę jako sekretarka w firmie Biedronka
inizia ad imparare
She got a good job as a secretary at Biedronka
Czego ode mnie oczekujesz?
inizia ad imparare
What do you expect from me?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.