pum koło I / 2 semestr

 0    121 schede    svenseues
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
(syn) to interview the patient
inizia ad imparare
to conduct on interview
(syn) to interview the patient
inizia ad imparare
to take the patient's history
(syn) to interview the patient
inizia ad imparare
to elicit the patient's history
(syn) to interview the patient
inizia ad imparare
to collect the patient's history
(syn) to interview the patient
inizia ad imparare
to obtain the patient's history
narzekać na coś (jakąś dolegliwość)
inizia ad imparare
to complain of sth
PC
inizia ad imparare
presenting complaint
HPC
inizia ad imparare
history of present complaint
MH
inizia ad imparare
medical history
DH
inizia ad imparare
family history
SH
inizia ad imparare
social history
HPI
inizia ad imparare
history of present ilness
po czym następuje
inizia ad imparare
followed by
(def) when began eg the pain (nadejście, rozpoczęcie)
inizia ad imparare
onset
częstotliwość
inizia ad imparare
frequency
(syn) place
inizia ad imparare
site
(syn) relieve
inizia ad imparare
alleviate
zapalenie oskrzeli
inizia ad imparare
bronchitis
zapalenie wsierdzia
inizia ad imparare
endocarditis
zaburzenia pracy zastawek
inizia ad imparare
a heart valve disorder
cukrzyca
inizia ad imparare
diabetes mellitus
poekstrakcyjny
inizia ad imparare
post-extraction
pooperacyjny
inizia ad imparare
post-operative
gojenie się
inizia ad imparare
healing
goić się
inizia ad imparare
heal
przejść (zapalenie wątroby)
inizia ad imparare
undergone hepatitis
zapaplenie wątroby
inizia ad imparare
hepatitis
ostrość
inizia ad imparare
severity
pogarszające czynniki
inizia ad imparare
exacerbating factors
prowadzić
inizia ad imparare
conduct
reumatoidalne zapalenie stawów
inizia ad imparare
rheumatic fever
lekarz rodzinny
inizia ad imparare
general practitioner
GP
inizia ad imparare
general practitioner
nitkować
inizia ad imparare
to floss
nić dentstyczna
inizia ad imparare
dental floss
płukanka do ust
inizia ad imparare
mothwashes
(syn) mouthwashes
inizia ad imparare
mouth rinses
krwawić
inizia ad imparare
bleed
obecnie w rodzinie pacjenta
inizia ad imparare
running in the patient's family
gruźlica
inizia ad imparare
tuberculosis
TB
inizia ad imparare
tuberculosis
nieprawdiłowości
inizia ad imparare
abnormalities
zapalenie czegoś
inizia ad imparare
inflamation of sth
stan cywilny
inizia ad imparare
marital status
nieuzależniające narkotyki
inizia ad imparare
recreational drugs
zapalenie płuc
inizia ad imparare
pulmonitis
zapalenie płuc
inizia ad imparare
pneumonia
ulżyć, złagodzić
inizia ad imparare
relieve
udar mózgu
inizia ad imparare
stroke
opuchnięcie, obrzmienie
inizia ad imparare
swelling
być uzależnionym od kogoś/czegoś
inizia ad imparare
to be addicted to sb/sth
nagłogowy palacz
inizia ad imparare
a chain smoker
mam zrobione jedno wypełnienie
inizia ad imparare
I have one filling done
ruszać, zacząć się
inizia ad imparare
to trrigger off
(syn) to start off
inizia ad imparare
to trrigger off
duże zużycie cukru
inizia ad imparare
high intake of sugar
od jak dawna boli?
inizia ad imparare
How long have you had the pain?
kiedy to się rozpoczęło?
inizia ad imparare
When did it star?
Czy czujesz to pierwszy raz?
inizia ad imparare
Is it the first time you've felt it?
jaki to jest rodzaj bólu?
inizia ad imparare
What kind of pain is it?
Czy mógłby Pan opisaćjaki to ból?
inizia ad imparare
Could you describe the pain?
Czy ból promieniuje?
inizia ad imparare
Is the pain radiating anywhere?
(syn) Does anything make the pain better or worse?
inizia ad imparare
Is there anything that exacerbates or alleviates the pain?
Czy cierpisz na cukrzycę?
inizia ad imparare
Do you suffer from diabetes?
Czy otrzymywałeś jakieś leki od lekarza rodzinnego lub ze szpitala?
inizia ad imparare
Have you been receiving any treatment from your GP or hospital?
Kiedy ostatnio byłeś u dentysty i co było robione?
inizia ad imparare
When did you last see a dentist and what did he do?
Czy używasz fluoryzowanej pasty?
inizia ad imparare
Do you use fluoride toothpaste?
Czy Twoje dziąsła krwawią podczas szczotkowania?
inizia ad imparare
Do your gums bleed when you brush your teeh?
Czy ktoś w Twojej rodzinie cierpi na raka jamy ustnej/nieprawidłowości twarzy?
inizia ad imparare
Does anyone in your family suffer from cancer of the oral cavity/facial abnormalities?
Answer the question: What is diagnosis based on?
inizia ad imparare
taking patient's history and the clinical examination
Answer the question: Why should the dentist ask about the patient's general health?
inizia ad imparare
it can influnce on the patient's teeth, also it's essential to choose a proper treatment
Answer the question: Which is the most common dental complaint?
inizia ad imparare
the patients usually complain of dental pain
Answer the question: What does the dentist ask about when taking the patient's dental history? (3)
inizia ad imparare
past dental visits, dietary habits and oral hygiene
Answer the question: What kind of information does the patient's social history include?
inizia ad imparare
patient's: age, marital status, occupation, also tabacoo, alcohol and sugar intake
miałam zrobione jedno wypełnienie
inizia ad imparare
I had one filling done.
wyjmij swoją protezę/sztuczną szczękę
inizia ad imparare
take out your plate/dentures
Czy to wypełnienie zostało zrobione przy miejscowym znieczuleniu?
inizia ad imparare
Was that filling done with the local anaesthetic?
Która strona boli?
inizia ad imparare
Which side is the pain at?
Answer the question: Which side is the pain at?
inizia ad imparare
It's on the right top jaw
Czy to zaczęło się samoistnie?
inizia ad imparare
Did it start on its own?
(syn) Did it start on its own?
inizia ad imparare
Was there anything that triggered the pain off?
zgrzytać zębami
inizia ad imparare
grind teeth
Czy kiedykolwiek ból obudził Cię w nocy?
inizia ad imparare
Does the pain ever keep you awake at night?
obgryzać paznokcie
inizia ad imparare
bite nails
w jakim celu to było?
inizia ad imparare
Can you remember what was it for?
zaciśnij/rozewrzyj szczękę
inizia ad imparare
clench/unclench your teeth
Proszę poruszać szczęką do przodu i do tyłu
inizia ad imparare
move your jaw forwards and backwards please
Czy leczenie zostało zakończone czy dalej nosisz aparat?
inizia ad imparare
Is the treatment completed or are you still wearing a brace?
proszę się oprzeć
inizia ad imparare
Lean back
jak długo nosisz aparat ortodontyczny?
inizia ad imparare
How long did you have your orthodontic brace for?
być skierowanym do szpitala
inizia ad imparare
be reffered to the hospital
Czy miałeś kiedykolwiek problem z nadmiernym krwawieniem lub anemią w przeszłości?
inizia ad imparare
Have you had any problems with excessive bleeding or anaemia in the past?
Czy mogłbyś odchylić głowę na jedną stronę?
inizia ad imparare
Could you tilt your head on the one side?
odchylić w prawo
inizia ad imparare
tilt to the right
odchylić do tyłu
inizia ad imparare
tilt back
Czy ból jest miejscowy czy dotyczy całego obszaru?
inizia ad imparare
Is the pain in the one spot or the entire area?
zapalenie miazgi zęba
inizia ad imparare
exposed dentitis
(syn) exposed dentitis
inizia ad imparare
pulpitis
wrzód, ropień
inizia ad imparare
abscess
(syn) painkillers
inizia ad imparare
analgesics
ból może wyrwać pacjenta ze snu
inizia ad imparare
the pain may prevent the patient form sleep
Czy masz jakieś infekcje obecnie?
inizia ad imparare
Do you have any ongoing infectiones?
zmiana chorobowa
inizia ad imparare
skin lesions
badanie jamy ustnej
inizia ad imparare
inspection of oral mucosa
grupa ryzyka
inizia ad imparare
occupational hazards
opukiwanie
inizia ad imparare
percussion
wrażliwość
inizia ad imparare
tenderness
podnieść język
inizia ad imparare
lift the tongue
(syn) verb-> making percussion of tooth
inizia ad imparare
tap tooth
(syn) drugs
inizia ad imparare
habit-forming substances
opryszczka
inizia ad imparare
cold sores
Czy odczuwałeś kiedykolwiek strzyknięcie podczas ruszania TMJ?
inizia ad imparare
Have you ever had any clicking from your jaw joints?
Jak długo myjesz zęby?
inizia ad imparare
How long do your brush your teeth for?
być wrażliwym na...
inizia ad imparare
be sensitive to sth
Czy miałeś ból na szczycie/skroni ucha?
inizia ad imparare
Have you any pain in the temple of the ear?
Czy miałeś kontakt z kimś kto ma AIDS lub podejrzewa AIDS?
inizia ad imparare
Have you come into contact with anybody who has AIDS or suspected AIDS?
wskazywać
inizia ad imparare
indicate
przechodzić (jakąś chorobę)
inizia ad imparare
undergo
podać/zlecić
inizia ad imparare
administer
nagromadzenie/skupisko bakteryjne
inizia ad imparare
bacteria lodging
przeprowadzić (np. badanie)
inizia ad imparare
carry out

Devi essere accedere per pubblicare un commento.