Push and pull factors

 0    28 schede    aalebialas
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mock/jeer/sneer
inizia ad imparare
drwić, wykpić
mocking
inizia ad imparare
szyderczy
supposedly
inizia ad imparare
prawdopodobnie / jak wskazują posiadane informacje / rzekomo
flawlessly
inizia ad imparare
bezbłędnie
crumble
inizia ad imparare
kruszonka, kruszyć
shallow
inizia ad imparare
płytki
repel
inizia ad imparare
repel in inglese
odpychać, odtrącać
Better opportunities for acquiring farms for self and children
inizia ad imparare
lepsze możliwości nabycia gospodarstw rolnych dla siebie i dzieci
• Cheap purchase of farmland
inizia ad imparare
nabycie ziemi po niskich cenach
• Instant wealth
inizia ad imparare
możliwość szybkiego wzbogacenia się
• More job opportunities
inizia ad imparare
większe moŜliwości znalezienia pracy
• Higher pay - wyższe zarobki
inizia ad imparare
• Wyższa płaca - Wyższe zarobki
• Prepaid travel (from relatives)
inizia ad imparare
opłacona podróŻ (przez krewnych)
• Better welfare programs
inizia ad imparare
lepsze programy socjalne, opieka społeczna
• Better schools
inizia ad imparare
lepsze szkoły
• Join friends and relatives who have already moved
inizia ad imparare
dołączenie do przyjaciół i krewnych, którzy już się przeprowadzili
• Build a new nation
inizia ad imparare
budowa nowego narodu
• Build religious community
inizia ad imparare
budowa wspólnoty religijnej
• Political freedom
inizia ad imparare
wolność polityczna
• Lack of employment
inizia ad imparare
brak zatrudnienia
• Lack of political or religious rights
inizia ad imparare
brak praw politycznych lub religijnych
• Restrictions on practice of religion
inizia ad imparare
restrykcje dotyczące praktykowania religii
• Shortage of farmland
inizia ad imparare
brak ziemi na cele rolne
• Oppressive legal/political conditions
inizia ad imparare
opresyjne warunki prawne/polityczne
• Military draft, warfare
inizia ad imparare
pobór do wojska, działania wojenne
• Famine or drought
inizia ad imparare
głód, susza
• Expulsion by armed force or coercion
inizia ad imparare
wydalenie przez siłę zbrojną lub przymus
incentive
inizia ad imparare
bodziec, zachęta

Devi essere accedere per pubblicare un commento.