Religion and politics

 0    81 schede    Silbena
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
The capital of Wales.
inizia ad imparare
Cardiff
The capital of Scotland.
inizia ad imparare
Edinburgh
The capital of Nothern Ireland.
inizia ad imparare
Belfast
Irlandia Północna
inizia ad imparare
Northern Ireland
Republika Irlandii
inizia ad imparare
Republic of Ireland
flaga brytyjska
inizia ad imparare
Union Jack
celować w
Mierząc do celu, postaraj się skoncentrować.
inizia ad imparare
aim at
When you're taking aim at the target, try to concentrate.
pod rządami
inizia ad imparare
under the rule of
żal/skarga
A real or imagined cause for complaint, especially unfair treatment.
Nadal mam żal do niego o to, co zrobił w zeszłym roku.
inizia ad imparare
grievance
I still have a grievance with him about what he did last year.
zjednoczyć
Społeczność międzynarodowa powinna się zjednoczyć.
inizia ad imparare
unite
International community should unite.
być skrótem od/znaczyć
FBI to skrót od Federal Bureau of Investigation.
inizia ad imparare
stand for
FBI stands for Federal Bureau of Investigation.
barykada
inizia ad imparare
barricade
zamieszki
Ludzie byli tak niezadowoleni z sytuacji politycznej, że wszczęli zamieszki, krzycząc, wybijając okna i wywołując chaos.
inizia ad imparare
riot
People were so unhappy with the political situation that they started a riot, yelling and smashing windows and causing chaos.
rozpustnik
2
inizia ad imparare
rioter/libertine
uczestnik zamieszek
inizia ad imparare
rioter
doniosłość/znaczenie
inizia ad imparare
significance
poszkodowany/urażony/dotknięty
Feeling resentment at having been unfairly treated.
inizia ad imparare
aggrieved
równość
inizia ad imparare
equality
równouprawnienie
inizia ad imparare
equality
broń
pojedyncza sztuka broni
inizia ad imparare
weapon
rozgonić
demonstrację/tłum; tran. or intr.
inizia ad imparare
break up (tran.)
rozpędzić demonstrację
inizia ad imparare
break up a demonstration
przywrócić ład i porządek
inizia ad imparare
restore law and order
podłożyć bombę
inizia ad imparare
plant a bomb
Irlandzka Armia Republikańska
inizia ad imparare
Irish Republican Army (IRA)
nalegać
Ona też nalegała żeby przyjść.
inizia ad imparare
insist
She insisted on coming too.
uparcie twierdzić
(On uparcie twierdzi, że nie jest ojcem dziecka.
inizia ad imparare
insist
He insists that he isn't the baby's father.
spirala
inizia ad imparare
spiral
próbować/usiłować
2
Nie próbuj ich używać.)
inizia ad imparare
try/attempt
Do not attempt to use them.
spirala przemocy
inizia ad imparare
spiral of violence
borykać się
Ona musi sama borykać się ze swoją chorobą, bo nie ma żadnej rodziny.
inizia ad imparare
struggle
She has to struggle with her illness alone because she has no family.
wysilać się
inizia ad imparare
struggle
zmagać się
Zmagali się z biedą od lat.
inizia ad imparare
struggle
They struggled with poverty for years.
szarpać się/walczyć
Złodziej szarpał się z policjantem.
inizia ad imparare
struggle
The thief struggled with the police officer.
szarpanina
Jego słowa doprowadziły do szarpaniny pomiędzy jego bratem a mną.
inizia ad imparare
struggle
His words caused a struggle between his brother and me.
bójka
2
Wczorajszej nocy przed pubem miała miejsce bójka.
inizia ad imparare
fight/struggle
There was a struggle outside the pub last night.
środki pokojowe
inizia ad imparare
peaceful means
prawa obywatelskie
inizia ad imparare
civil rights
niepokoje społeczne
inizia ad imparare
civil unrest
grupa paramilitarna
inizia ad imparare
paramilitary group
inicjatywa pokojowa
inizia ad imparare
peace initiative
walka zbrojna
2
inizia ad imparare
armed struggle/armed combat
nie móc się powstrzymać, żeby czegoś nie zrobić
Nie mogę się powstrzymać od porównywania naszego domu do ich.
inizia ad imparare
can't help but do sth
I can't help but compare our house to theirs.
krzywda
3
Nie sprawiłem mu żadnej krzywdy.
inizia ad imparare
harm/wrongdoing/injury
I did not cause any wrongdoing to him.
sposób myślenia
2
inizia ad imparare
mindset/mentality
zaszufladkowywać
2; kogoś
inizia ad imparare
label/give sb a label
uciec z więzienia
phrasal verb
inizia ad imparare
break out
przełamać sposób myślenia
inizia ad imparare
break out of the mindset
ponownie jednoczyć
inizia ad imparare
reunify
ponowne zjednoczenie
inizia ad imparare
reunification
szkoła integracyjne
inizia ad imparare
integral school
prowizoryczny
2
inizia ad imparare
makeshift/provisional
zmyślać
phrasal verb
inizia ad imparare
make up
rządzić krajem
phrasal verb
inizia ad imparare
rule over the country
napięcie
Jest między wami napięcie.
inizia ad imparare
tension
There is a tension between you.
założyć firmę
inizia ad imparare
set up a company
kandydat okręgu wyborczego
inizia ad imparare
candidate for a constituency
zakładać rodzinę
3
Maciek założył rodzinę w wieku 35 lat.
inizia ad imparare
start/raise/bring up a family
Maciek started a family at the age of 35.
pogrzebać/pochować
Wielu polskich żołnierzy zostało pochowanych na Monte Cassino.
inizia ad imparare
bury
Many Polish soldiers were buried at Monte Cassino.
podział
2
Podział pracy był niesprawiedliwy.
inizia ad imparare
division/divide
The division of work was unfair.
dzielić
liczby, pieniądze, czas, nagrodę
Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.
inizia ad imparare
divide
numbers, money, time, prize
The money was divided equally among his children.
granica
3; między państwami
Granica między Niemcami a Polską jest 100 kilometrów na wschód.
inizia ad imparare
border/line/frontier
The border between Germany and Poland is 100 kilometer to the east.
granica
regionu, dzielnicy, miasta, sterfy
Obecne granice miasta były ustalone w 1862 roku.
inizia ad imparare
boundary
The current boundaries of the town were set in 1862.
pokusa
Nie mogłem oprzeć się pokusie, żeby to kupić.
inizia ad imparare
temptation
I couldn't resist the temptation to buy it.
ziewać
inizia ad imparare
yawn
rozbiór
n. kraju
W czasie rozbioru, Polska została podzielona na trzy części.)
inizia ad imparare
partition
In the partition, Poland was divided into three parts.
dokonywać rozbioru
inizia ad imparare
partition
Imperium brytyjskie
inizia ad imparare
The British Empire
w obrębie/w środku
inside
inizia ad imparare
within
totalny
2
inizia ad imparare
total/all-out
radny
BE
Jako radny reprezentuję interesy naszej dzielnicy.
inizia ad imparare
councillor
As a councillor, I represent the interests of our district.
reakcja
np. na jakieś wydarzenie
Widziałeś jego reakcję?
inizia ad imparare
response
Have you seen his response?
odpowiedź
np. na list
Czekam na twoją odpowiedź.
inizia ad imparare
response
I'm waiting for your response.
siła uderzenia/zderzenie
Siła uderzenia była tak wielka, że kierownica zmiażdżyła jego rękę.
inizia ad imparare
impact
The impact was so big, the driving wheel crushed his arm.
peryferie/obrzeża miasta
inizia ad imparare
outskirts
sobór
inizia ad imparare
council
rada
np. miejska
inizia ad imparare
council
głosowanie
2
inizia ad imparare
ballot/poll
ubolewanie/żal/smutek
3
Smutek nie pozwolił jej zasnąć.
inizia ad imparare
regret/grief/sorrow
The regret has kept her from sleeping.
w odległości
Not further off than (used with distances)
inizia ad imparare
within
w ciągu/w czasie
2; Occurring inside (a particular period of time)
inizia ad imparare
within/in less than

Devi essere accedere per pubblicare un commento.