Słówka praca

 0    86 schede    barteksiczek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
obywatelstwo / narodowość
inizia ad imparare
citizenship / nationality
Jakiej jesteś narodowości?
inizia ad imparare
What nationality are you?
Pracuję jako pracownik umysłowy
inizia ad imparare
I work as a white-collar worker
numer konta
inizia ad imparare
account number
numer ubezpieczenia
inizia ad imparare
insurance number
W czym jesteś dobry?
inizia ad imparare
What are you good at?
Szybko się uczę, jestem punktualny, pracowity i odpowiedzialny
inizia ad imparare
I learn quickly, I am punctual, hardworking and responsible
Jestem ekspertem w...
inizia ad imparare
I am an expert in...
wiarygodny
inizia ad imparare
reliable, credible
uczciwy
inizia ad imparare
honest
odporny na stres
inizia ad imparare
resistant to stress
towarzyski
inizia ad imparare
sociable
Czego się spodziewasz?
inizia ad imparare
What do you expect?
Spodziewam się pracy na cały etat.
inizia ad imparare
I expect a full-time job.
Czym się interesujesz?
inizia ad imparare
What are your interested in?
Interesuję się sportem i polityką
inizia ad imparare
I'm interested in sport and politics
Jakie są twoje kwalifikacje?
inizia ad imparare
What are your qualifications?
dyplom
inizia ad imparare
diploma
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
Skończyłem technikum budowlane
inizia ad imparare
I have graduated from technical school building
Skończyłem uniwersytet.
inizia ad imparare
I’ve graduated from the University.
Mam tytuł licencjata z politologii.
inizia ad imparare
I have a Bachelor's degree in political science.
Mam tytuł magistra administracji
inizia ad imparare
I have a master's degree in administration
Znam podstawy angielskiego.
inizia ad imparare
I know basicof English.
Pracowałem wcześniej jako pracownik fizyczny.
inizia ad imparare
I’ve worked as a blue-collar worker
Pracowałem na tym stanowisku przez dwa lata
inizia ad imparare
I worked in this position for two years
Zrywałem owoce w prawie każde wakacje
inizia ad imparare
I was gathering the fruits in almost every summer
warunki pracy
inizia ad imparare
working conditions
Pracujesz 40 godzin tygodniowo
inizia ad imparare
You work 40 hours a week
Czy są nadgodziny?
inizia ad imparare
Is there any overtime?
O której zaczynam i kończę?
inizia ad imparare
What time do I start and finish?
Jak dużo urlopu mi przysługuje?
inizia ad imparare
How much holiday do I have?
Czy mam ubezpieczenie?
inizia ad imparare
Do I have any insurance?
ubezpieczenie zdrowotne
inizia ad imparare
health insurance
Czy potrzebuje pozwolenie na prace?
inizia ad imparare
Do I need a work permit?
Na jak długo jest umowa?
inizia ad imparare
How long is the contract?
Kiedy podpiszemy umowę?
inizia ad imparare
When do we sign the contract?
przedłużyć
inizia ad imparare
extend
Czy przedłu żymy umowę?
inizia ad imparare
Will we extend the contract?
zakończyć, rozwiązać, przerwać
inizia ad imparare
terminate
Chciałbym rozwiązać umowę.
inizia ad imparare
I would like to terminate the contract.
praca “na czarno”
inizia ad imparare
illegal work
warunki płacowe
inizia ad imparare
payment conditions
Stawka na godzine
inizia ad imparare
The rate per hour
Jaka jest stawka na godzinę?
inizia ad imparare
What is the rate per hour?
pensja podstawowa
inizia ad imparare
basic salary
premia
inizia ad imparare
bonus
Czy są premie?
inizia ad imparare
Are there any bonuses?
Kiedy dostaje pieniądze?
inizia ad imparare
When do I get the money?
Czy potrzebuje rachunek w banku?
inizia ad imparare
Do I need a bank account?
przelew bankowy
inizia ad imparare
bank transfer
Czy przelewacie pieniądze do banku?
inizia ad imparare
Do you transfer the money to the bank?
Mówie troche po angielsku.
inizia ad imparare
I speak a little English.
Jakie będą moje obowiązki?
inizia ad imparare
What are my responsibilities?
Czy pracuje samodzielnie?
inizia ad imparare
Do I work alone?
Kto jest moim przeło żonym?
inizia ad imparare
Who is my supervisor?
Czy składam raport dyrektorowi?
inizia ad imparare
Do I report to the manager?
Od czego zaczynam?
inizia ad imparare
What do I start with?
Za co jestem odpowiedzialny?
inizia ad imparare
What am I responsible for?
Jesteś odpowiedzialny za jakość
inizia ad imparare
You are responsible for the quality
Kto sprawdza jakość?
inizia ad imparare
Who checks the quality?
Jaka jest norma na godzinę?
inizia ad imparare
What is the hourly workload?
Czy jest limit czasowy?
inizia ad imparare
Is there a time limit?
Gdzie jest moje miejsce pracy?
inizia ad imparare
Where is my place of work?
O której jest przerwa na lunch?
inizia ad imparare
What time is the lunch break?
Ile trwa?
inizia ad imparare
How long is it?
Czy mogę dostać dzień wolny?
inizia ad imparare
Can I get a day off?
strój roboczy
inizia ad imparare
work clothes / work suit
współpracownicy
inizia ad imparare
co-workers,
Sekretariat
inizia ad imparare
The Secretariat
Proszę czekać.
inizia ad imparare
Please, wait. / Hold on, please
Nie ma go w tej chwili.
inizia ad imparare
He is out at the moment.
Oddzwonię później.
inizia ad imparare
I'll call back later.
zorganizować spotkanie
inizia ad imparare
to arrange a meeting
Chciałbym umówić się na spotkanie.
inizia ad imparare
I would like to make an appointment.
Jaki dzień by panu pasował?
inizia ad imparare
What day would suit you?
Mo że wtorek?
inizia ad imparare
How about Tuesday?
Czy mo żemy ustalić inny termin?
inizia ad imparare
Can we fix another time?
A mo że o 11:00?
inizia ad imparare
How about 11 a.m.?
w tym samym dniu
inizia ad imparare
on the same day
o tej samej porze
inizia ad imparare
at the same time
Czy pójdziemy do restauracji hotelowej?
inizia ad imparare
Shall we go to the hotel restaurant?
W recepcji.
inizia ad imparare
At reception.
W pobliż u wejścia.
inizia ad imparare
Near the entrance.
Przed kawiarnia.
inizia ad imparare
In front of the cafe.
W sali konferencyjnej
inizia ad imparare
In the conference room

Devi essere accedere per pubblicare un commento.