Słówka strona 51

 0    80 schede    aniawloski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zostawiać komentarz na stronie sklepu internetowego
inizia ad imparare
leave a feedback on a shopping site
przeprowadzić wideorozmowę
inizia ad imparare
navigate a website
zamieszczać komentarze na forum
inizia ad imparare
post on a forum
udostępniać muzykę lub zdjęcia
inizia ad imparare
share music or photos
aktualizować oprogramowanie
inizia ad imparare
update antivirus software
przechowywać dane na urządzeniu
inizia ad imparare
store data on a device
korzystać z nowej wyszukiwarki
inizia ad imparare
use a new search engine
programować, kodować
inizia ad imparare
write code
unikać złośliwego oprogramowania
inizia ad imparare
avoid malicious software
napotykać problemy
inizia ad imparare
experience problems
grozić (komuś)
inizia ad imparare
make threats
chronić swoje dane osobowe
inizia ad imparare
protect your personal data
zgłaszać obraźliwe wpisy w internecie
inizia ad imparare
report trolling
media społecznościowe
inizia ad imparare
social media
korzystać z zabezpieczeń rodzicielskich
inizia ad imparare
use parental controls
korzystać z ustawień prywatności
inizia ad imparare
use privacy settings
korzystać z bezpiecznych stron internetowych
inizia ad imparare
use secure websites
wirus
inizia ad imparare
virus
pisać krzywdzące komentarze w internecie
inizia ad imparare
write hurtful things online
nie móc się bez czegoś obejść
inizia ad imparare
cannot do writhout sth
pracować, wykonywać dużo pracy
inizia ad imparare
do a lot of work
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
przeprowadzić badanie naukowe, gromadzić informacje
inizia ad imparare
do research
skomentować coś
inizia ad imparare
make a comment
dokonać odkrycia, odkryć coś
inizia ad imparare
make a discovery
popełniać błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić notatki
inizia ad imparare
make/take notes
podejmować decyzje
inizia ad imparare
make/take a decision
rzucać okiem na coś
inizia ad imparare
take a look at sth
znaleźć czas
inizia ad imparare
take the time
przynosić korzyści ludzkości
inizia ad imparare
benefit the human race
kolonizować wszechświat
inizia ad imparare
colonise the universe
burza piaskowa
inizia ad imparare
dust storm
zakładać ludzką osadę na Marsie
inizia ad imparare
establish a human settlement on Mars
badać kosmos
inizia ad imparare
explore space
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
lądować na Marsie
inizia ad imparare
land on Mars
Płynny
inizia ad imparare
liquid
przejść do historii
inizia ad imparare
make history
planeta
inizia ad imparare
planet
ciśnienie
inizia ad imparare
pressure
badanie kosmosu
inizia ad imparare
space exploration
misja kosmiczna
inizia ad imparare
space mission
prom kosmiczny
inizia ad imparare
space shuttle
stacja kosmiczna
inizia ad imparare
space station
turystyka w przestrzeni kosmicznej
inizia ad imparare
space tourist
skafander kosmiczny
inizia ad imparare
spacesuit
koegzystować
inizia ad imparare
coexist
współpracować
inizia ad imparare
cooperate
znikać
inizia ad imparare
disappear
nie popierać, nie aprobować
inizia ad imparare
disapprove of sth
zmylić, wprowadzić w błąd
inizia ad imparare
mislead
źle zrozumieć
inizia ad imparare
misunderstand
przeludniony, zatłoczony
inizia ad imparare
overcrowded
podchodzić ponownie do egzaminu
inizia ad imparare
retake
wydawać za dużo, przekraczać budżet
inizia ad imparare
overspend
przemyśleć ponownie
inizia ad imparare
rethink
wypadać poniżej oczekiwać
inizia ad imparare
underachieve
źle wynagrodzony
inizia ad imparare
underpaid
dziedzina nauki
inizia ad imparare
area of science
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
informatyka
inizia ad imparare
computer science
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
nauka o mózgu
inizia ad imparare
neuroscience
fizyka
inizia ad imparare
Physics
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
nauki społeczne
inizia ad imparare
social science
ładować baterię
inizia ad imparare
charge sth up
klikać na plik / przycisk zresetuj się
inizia ad imparare
Click on file / sign up button
łączyć
inizia ad imparare
connect
wpisywać nazwę pliku
inizia ad imparare
enter the file name
wpisywać dane osobowe
inizia ad imparare
enter in your personal detalis
otrzymywać e-mail weryfikacyjny
inizia ad imparare
get the verification email
wkładać, wsuwać
inizia ad imparare
Insert
instalować
inizia ad imparare
install
sprawić żeby coś działało, uruchomić
inizia ad imparare
make sth work
otwierać stronę główną
inizia ad imparare
open the home page
podłączać do prądu
inizia ad imparare
plug in

Devi essere accedere per pubblicare un commento.