STRONA 2 SEASON 13

 0    61 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Where’s the fitting room.
inizia ad imparare
Gdzie jest przymierzalnia.
Where’s the dressing room.
inizia ad imparare
Gdzie jest garderoba.
We’re going to wash our hands.
inizia ad imparare
My zamierzamy umyć ręce.
They’re going to kiss her.
inizia ad imparare
Oni zamierzają ją pocałować.
You and she are going to live together.
inizia ad imparare
Ty i ona zamierzacie żyć razem.
My brother isn’t going to buy her flowers.
inizia ad imparare
Mój brat nie zamierza kupić jej kwiatuw.
She isn’t going to read a book.
inizia ad imparare
Ona nie zamierza czytać książki.
He isn’t going to eat dinner.
inizia ad imparare
On nie zamierza jeść obiadu.
Sebastian isn’t going to sing a song.
inizia ad imparare
Sebastian nie zamierza śpiewać piosenki.
We aren’t going to kill him.
inizia ad imparare
My nie mamy zamiaru go zabić.
I’m not going to move out.
inizia ad imparare
Nie zamierzam się wyprowadzić.
They’re going to visit his parents.
inizia ad imparare
Oni zamierzają odwiedzić swoich rodziców.
Are you going to visit me?
inizia ad imparare
Czy zamierzasz mnie odwiedzić?
They’re going to start a band.
inizia ad imparare
Oni zamierzają założyć zespół.
Is she going to buy this house?
inizia ad imparare
Czy on zamierza kupić ten dom?
Will you go there with your girlfriend?
inizia ad imparare
Czy pójdziesz tam ze swoją dziewczyną?
Of course, I will teach them.
inizia ad imparare
Oczywiście, będę ich uczyć.
Sure, I will go there with you.
inizia ad imparare
Oczywiście, pójdę tam z tobą.
Will they have more wine?
inizia ad imparare
Będą oni mieli więcej wina?
What will you drink?
inizia ad imparare
Co będziesz pić?
We will come to the meeting.
inizia ad imparare
My przyjdziemy na spotkanie.
I will give my sister the money tomorrow.
inizia ad imparare
Dam mojej siostrze pieniądze jutro.
Don’t worry, he’ll be careful.
inizia ad imparare
Nie martw się, on będzie ostrożny.
Sebastian will translate the e-mail for you.
inizia ad imparare
Sebastian przetłumaczy e-mail dla Ciebie.
I will know results of the exam on Thursday.
inizia ad imparare
Ja poznam wyniki egzaminu w czwartek.
You promise you will back by 10 o’clock.
inizia ad imparare
Obiecujesz będziesz z powrotem przed 10-tą.
Will we show you our new room?
inizia ad imparare
My pokażemy wam nasz nowy pokój?
Will they make dinner?
inizia ad imparare
Czy oni zrobią obiad?
She will open it.
inizia ad imparare
Ona to otworzy.
Sebastian will make some sandwiches.
inizia ad imparare
Sebastian zrobi kanapki.
There is no more milk left, don’t worry we will go to the supermarket.
inizia ad imparare
Nie zostało więcej mleka, nie martw się my pujdziemy do supermarketu.
Do you think it will rain tomorrow?
inizia ad imparare
Czy uważasz, że jutro będzie padać?
He doesn’t know if it will rain tomorrow or not.
inizia ad imparare
On nie wie czy jutro będzie padać czy też nie.
I hope it won’t rain tomorrow.
inizia ad imparare
Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać.
red currant
inizia ad imparare
red currant in inglese
czerwona porzeczka
I imagine you won’t go to the cinema with them, will you?
inizia ad imparare
Wyobrażam sobie, że nie pójdziesz do kina z nimi, prawda?
Be careful or you will fall.
inizia ad imparare
Bądź ostrożny bo spadniesz.
He’s sure she will like her birthday present.
inizia ad imparare
On jest pewien, że spodoba sie jej prezent urodzinowy.
I think Sebastian won’t come.
inizia ad imparare
Myślę, że Sebastian nie przyjdzie.
I believe there won’t be any lessons tomorrow.
inizia ad imparare
Wierzę, że nie będzie żadnych lekcji jutro.
Which team will win the match?
inizia ad imparare
Która drużyna wygra mecz?
I expect we will win.
inizia ad imparare
Spodziewam się, że my wygramy.
You imagine he will ask her out.
inizia ad imparare
Wyobrarzasz sobie,że on sie z nią umuwi.
They imagine you won’t waste that money.
inizia ad imparare
Oni wyobrażają sobie, że nie będziesz tracić pieniędzy.
She doesn’t imagine it will be easy.
inizia ad imparare
Ona nie wyobraża sobie, że to będzie łatwo.
You are going to sell your computer, aren’t you?
inizia ad imparare
Masz zamiar sprzedać swój komputer, prawda?
He is going to do his homework together with his mother.
inizia ad imparare
On ma zamiar zrobić swoje zadanie domowe razem z matką.
Sebastian is going to give me his old teddy.
inizia ad imparare
Sebastian ma dać mi swojego starego misia.
I’m going to buy a new car soon.
inizia ad imparare
Mam zamiar kupić nowy samochód wkrutce.
You aren’t going to tell her anything.
inizia ad imparare
Nie zamierzasz powiedzieć jej coś.
We aren’t going to move to Warsaw.
inizia ad imparare
My nie zamierzamy przenieść się do Warszawy.
She isn’t going to give up so easily.
inizia ad imparare
Ona nie zamierza poddać się tak łatwo.
Are they going to tell us what’s wrong?
inizia ad imparare
Czy oni zamiarzają powiedzieć nam, co jest źle?
Is she going to take the exam?
inizia ad imparare
Czy ona zamierza przystąpić do egzaminu?
Is he going to join the crowd?
inizia ad imparare
Czy on zamierza dołączyć do tłumu?
Is Sebastian going to take part in the competition?
inizia ad imparare
Czy Sebastian zamierza wziąć udział w konkursie?
I know what you are going to say.
inizia ad imparare
Wiem, co masz zamiar powiedzieć.
You’re going to have a party next Saturday.
inizia ad imparare
Zamierzasz mieć imprezę w najbliższą sobotę.
They don’t care.
inizia ad imparare
Ich to nie obchodzi
We told you yesterday that we are going to leave our job.
inizia ad imparare
Powiedzieliśmy tobie wczoraj, że zamierzamy odejść z naszej pracę.
She’s going to spend her holiday in Greece.
inizia ad imparare
Ona zamierza spędzić swuj urlop w Grecji.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.