Terminologia HR

 0    59 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zasady rozliczania absencji
inizia ad imparare
absence policy
adhokracja (organizacja o strukturze charakteryzującej się tymczasowością)
Kreatywni ludzie lepiej rozwijają się w adhokracji niż w biurokracji.
inizia ad imparare
adhocracy
Creative people are more likely to flourish in an adhocracy than a bureaucracy.
dyskryminacja ze względu na wiek, dyskryminacja osób starszych
inizia ad imparare
age discrimination
ageism British English, agism American English
wniosek, aplikacja, podanie (np. o pracę)
inizia ad imparare
application
formularz aplikacyjny, podanie
inizia ad imparare
application form
praktykant, praktykantka, terminator
inizia ad imparare
apprentice
praktyka, terminowanie
inizia ad imparare
apprenticeship
centrum oceny
inizia ad imparare
assessment centre
a recruitment technique in which candidates are evaluated during role-plays (based on practical real life situations)
badania predyspozycji osobowościowych
inizia ad imparare
attitude screening
przeciętne wynagrodzenie
inizia ad imparare
average pay
zaległa zapłata
inizia ad imparare
back pay
pensja podstawowa
inizia ad imparare
basic salary
zakres planu świadczeń
inizia ad imparare
benefit plan coverage
urlop okolicznościowy (z powodu śmierci krewnego)
Zasugerowałam Gregowi, by wziął urlop okolicznościowy z powodu śmierci krewnego, ale on twierdzi, że bycie w pracy pomaga mu walczyć z depresją.
inizia ad imparare
leave (because of the death of a relative)
I suggested Greg that he should take a bereavement leave, but he says that being at work helps him fight depression.
zwolnienie grupowe
inizia ad imparare
blanket layoffs
praca biurowa
inizia ad imparare
clerical work
referencje
Oto moje referencje z poprzedniego miejsca pracy.
inizia ad imparare
credentials
Here are my credentials from my previous work.
kwalifikacje, poświadczenie kwalifikacji
Sprawdzamy kwalifikacje naszych pracowników za pomocą prostego testu.
inizia ad imparare
credentials
We check the credentials of our employees with a simple test.
zasady ubioru (np. obowiązujące w firmie), dress code
Dress code mówi o tym, jakie ubrania powinno nosić się w pracy.
inizia ad imparare
dress code
Dress code says what you are supposed to wear at work.
prawo pracy
Prawo pracy różni się w poszczególnych krajach.
inizia ad imparare
employment law
Employment law varies from country to country.
polityka równych szans
inizia ad imparare
equal pay policy / equal opportunities
zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy)
Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.
inizia ad imparare
to fire / sack
My boss fired me for being late.
stała pensja
Posiadanie stałej pensji może być demotywujące dla ludzi skłonnych do ciężkiej pracy.
inizia ad imparare
fixed salary
Having fixed salary can be demotivating for people eager to work hard.
elastyczny czas pracy
inizia ad imparare
flexitime
American English: flextime
zawód wymagający wyższego wykształcenia
inizia ad imparare
graduate profession
umiejętności specjalistyczne
Znajomość języka obcego to przykład umiejętności twardej.
inizia ad imparare
hard skills
Knowledge of a foreign language is an example of a hard skill.
wysoko wykwalifikowany
inizia ad imparare
highly skilled / highly qualified
kierownik działu personalnego
Jestem kierownikiem działu personalnego z piętnastoletnim doświadczeniem w rekrutacji.
inizia ad imparare
human resource manager
I'm a human resource manager with fifteen years of experience in recruitment.
wewnętrzna pula etatów
inizia ad imparare
internal job pool
płaca minimalna
W tej pracy ledwo co zarabiam płacę minimalną.
inizia ad imparare
minimum wage
With this job, I'm barely earning the minimum wage.
okres wypowiedzenia
Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia.
inizia ad imparare
notice period
I'm obliged to give a month long notice period.
płaca za nadgodziny
Byłem wściekły, gdy szef powiedział mi, że nie dostanę wynagrodzenia za nadgodziny.
inizia ad imparare
overtime payment / overtime pay
I was furious when my boss told me I won't get overtime pay.
niepełnoetatowy, na niepełnym etacie
Kiedy byłam studentką, miałam pracę na niepełnym etacie.
inizia ad imparare
part-time / half-time
When I was a university student I had a part-time job.
praca dorywcza, praca na pół etatu
Wielu studentów na naszym uniwersytecie ma prace dorywcze.
inizia ad imparare
part-time job
Many students at our university have part-time jobs.
partycypacja (udział jednostek w większym projekcie)
inizia ad imparare
participation
nierówność płac
Niektórzy uważają, że nierówność płac może wynikać z różnic zachowań między płciami.
inizia ad imparare
pay inequality
Some suggest that pay inequality may be partly a result of behavioural differences between the sexes.
pakiet wynagrodzeń
inizia ad imparare
pay package
lista płac
Firma ma ponad 200 osób na liście płac.
inizia ad imparare
payroll
a list of employees in a company with the salaries they receive
The company has more than 200 people on the payroll.
odcinek wypłaty
otrzymywany przez pracownika wraz w wypłatą, wyszczególniający kwotę do wypłaty i naliczone podatki
inizia ad imparare
payslip
American English: paystub lub pay stub
fundusz emerytalny
Oni się boją, że ich fundusz emerytalny straci na wartości zanim dotrą do emerytury.
inizia ad imparare
pension fund
They are afraid that their pension fund will drop in value before they reach retirement.
premia związana z wynikami
Ciężko pracowałam na premię za wyniki i nie mam skrupułów, żeby ją wydać na wakacje.
inizia ad imparare
performance-related bonus
I worked hard to get the performance-related bonus, so I have no qualms about funding my vacations with it.
wynagrodzenie uzależnione od wyników
inizia ad imparare
performance-related pay
urzędnik działu kadr
Zaczęłam swoją karierę w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako urzędnik działu kadr.
inizia ad imparare
personnel officer
I started my career in human resources management as a personnel officer.
osoba zatrudniona na akord
inizia ad imparare
piece-worker
święto państwowe (dzień ustawowo wolny od pracy)
11 listopada przypada w Polsce święto państwowe.
inizia ad imparare
public holiday
American English: holiday
November 11 is a public holiday in Poland.
odprawa (wynagrodzenie udzielane pracownikowi w razie zwolnienia)
inizia ad imparare
redundancy pay
American English: severance pay
wynagrodzenie, rekompensata
inizia ad imparare
remuneration
podwyżka
On awansował na menedżera i dostał podwyżkę.
inizia ad imparare
a rise
American English: raise
He got promoted to a manager and got a rise.
niejednoznaczność roli
inizia ad imparare
role ambiguity
pensja (zwykle wypłacana co miesiąc)
Czy twoja miesięczna pensja pokrywa wszystkie twoje wydatki?
inizia ad imparare
salary (usually paid monthly)
Does your monthly salary cover all of your expenses?
nie w pełni wykwalifikowany, w części wykwalifikowany
inizia ad imparare
semi-skilled
odbywać praktykę
inizia ad imparare
serve an apprenticeship
pakiet udziałów
inizia ad imparare
share package
pracowanie na zmiany
inizia ad imparare
shift working
wykwalifikowany w czymś
Dylan jest wykwalifikowana w programowaniu.
inizia ad imparare
skilled in/at something
Dylan is skilled at computer programming.
wykwalifikowana siła robocza
inizia ad imparare
skilled labour
dieta, zwrot kosztów utrzymania
inizia ad imparare
subsistence allowance / subsistence money
chronometraż
inizia ad imparare
time study / timing
płaca, zarobki (wypłacane za wykonaną pracę, np. co tydzień)
Rząd ustalił minimalne zarobki dla wszystkich pracowników.
inizia ad imparare
wage
The government has set a minimum wage for all workers.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.