trudne słówka 2

 0    78 schede    rozpacz i nedza
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
worek, rabunek
inizia ad imparare
sack
wyrzucić z pracy, ograbić
inizia ad imparare
sack
księgowy
inizia ad imparare
accountant
stale, ciągle
Język angielski ciągle się zmienia.
inizia ad imparare
constantly
The English language is constantly changing.
urlop macierzyński
inizia ad imparare
maternity leave
wykazywać tendencje
Ceny jedzenia wykazują tendencje rosnące.
inizia ad imparare
tend
Prices of food are tending upwards.
zajmować się, doglądać
Dlaczego ona zajmuje się twoim synem? Ona jest niekompetentna.
inizia ad imparare
tend
Why does she tend your son? She is incompetent.
zajmować się czymś, pilnować, doglądać
Nie martw się, zajme się twoim ogrodem kiedy cie nie będzie.
inizia ad imparare
tend to sth
Don't worry, I'll tend to your garden while you're away.
opiekować się kimś, troszczyć się, zajmować
Opiekowałem się moją babcią do dnia jej śmierci.
inizia ad imparare
tend to sb
I tended to my grandmother until the day she died.
zamierzać, planować, mieć zamiar
Co zamierzasz zrobić?
inizia ad imparare
intend
What do you intend to do?
mieć na myśli
Nie to miałem na myśli!
inizia ad imparare
intend
It's not what I intended!
strata, spadek
Ta strata nie będzie łatwa do nadrobienia.
inizia ad imparare
loss
This loss will not be easy to make up for.
porażka
Ostatni mecz był naszą największą porażką.
inizia ad imparare
loss
The last match was our biggest loss.
uderzyć (w coś, na coś), zaatakować
Cegła spadła jej na głowę.
inizia ad imparare
strike
A brick struck her head.
dźgnąć nożem
Chciał dźgnąć mnie w serce, ale chybił.
inizia ad imparare
strike
He wanted to strike me in the heart but he missed.
odkryć, napotkać
Jak odkryjesz coś ciekawego to daj mi znać.
inizia ad imparare
strike
If you strike anything interesting, let me know.
dochodzić do czegoś
Doszedłem do wniosku, że mnie nie kochasz.
inizia ad imparare
strike
I struck a conclusion that you don't love me.
nawiedzać
Ten dom jest nawiedzany przez ducha poprzedniego właściciela.
inizia ad imparare
visit
This house is struck by a ghost of the former owner.
zakochany
inizia ad imparare
love-struck
przedłużać, rozciągać, poszerzać
Nauczyciel zgodził się przedłużyć termin oddawania naszych wypracowań.
inizia ad imparare
extend
The teacher agreed to extend the deadline for handing in our essays.
sięgać do czegoś
inizia ad imparare
extend to sth
zaoferować coś komuś
inizia ad imparare
extend sth to sb
wysilić się, dać z siebie wszystko
inizia ad imparare
extend oneself
kara za złamanie prawa
Wprowadzono surowe kary dla pijanych kierowców.
inizia ad imparare
penalty
Some fierce penalties have been introduced for drunk-drivers.
zażarty, gwałtowny, ostry
Ona rzuciła mu ostre, zażarte spojrzenie.
inizia ad imparare
fierce
She turned a sharp, fierce look upon him.
szczególnie, w szczególności
Oni byli wczoraj szczególnie mili.
inizia ad imparare
particularly
They were particularly nice yesterday.
rozpraszać, dekoncentrować
Ona ciągle mnie rozprasza.
inizia ad imparare
distract
She keeps distracting me.
mimo że
Mimo że jest ładny dzień, zostanę w domu.
inizia ad imparare
although
Although it's a nice day, I will stay at home.
chociaż
Pozwól mi zadać pytanie, chociaż myślę, że każdy zna odpowiedź.
inizia ad imparare
although
Let me ask a question although I think everyone knows the answer.
całonocny, natychmiastowy
Dostawa paczki była natychmiastowa.
inizia ad imparare
overnight
The delivery of the package was overnight.
drażliwy, irytujący
inizia ad imparare
irritable
nadąsany
inizia ad imparare
petulant, sullen, sulky
oczywisty
To takie oczywiste, że oni są zakochani.
inizia ad imparare
obvious
It's so obvious that they are in love.
ewidentny
To był ewidentny znak, że powinniśmy wyjść.
inizia ad imparare
obvious
It was an obvious signal that we should leave.
dokuczliwy, nieznośny, trudny
Stanley jest bardzo nieznośnym dzieckiem.
inizia ad imparare
troublesome
Stanley is a very troublesome child.
dokuczliwie, nieznośnie, niepokojąco
inizia ad imparare
troublesomely
cecha bycia dokuczliwym, nieznośnym, niepokojącym
inizia ad imparare
troublesomeness
większość
Są to kwestie, które nie znalazły poparcia większości.
inizia ad imparare
majority
These are issues which did not meet with an agreement from the majority.
pełnoletniość
On osiągnął pełnoletniość w zeszłym tygodniu.
inizia ad imparare
majority
He reached majority last week.
rozwiązywać (problem)
Problem rozwiązał się sam.
inizia ad imparare
resolve
The problem resolved itself.
postanawiać, zdecydować się
On postanowił założyć swój własny biznes.
inizia ad imparare
resolve
He resolved to set up his own business.
rozkładać się, rozpuszczać, ulegać rozkładowi
Plastikowa torba rozkłada się przez kilkaset lat.
inizia ad imparare
resolve
The plastic bag resolves for a few hundred years.
determinacja, postanowienie, decyzja
Jego determinacja jest godna podziwu.
inizia ad imparare
resolve
His resolve is admirable.
godny podziwu, zachwycający
inizia ad imparare
admirable
groźba, zagrożenie
Nie wracaj sam do domu, niebezpieczeństwo jest na każdym rogu.
inizia ad imparare
threat
Don't walk home alone, the threat is at every corner.
albo
Ona jest taką osobą, którą albo kochasz albo nienawidzisz.
inizia ad imparare
either
She's the kind of person you either love or hate.
którykolwiek
Użyj którejkolwiek ręki, żeby przytrzymać drzwi.
inizia ad imparare
either
Use either hand to hold the door.
też nie
Też nie lubie mleka.
inizia ad imparare
either
I don't like milk either.
żaden
Żaden z nas nie może tam iść.
inizia ad imparare
neither
Neither of us can go there.
sąd
inizia ad imparare
court of law
stowarzyszenie
Czy należysz do jakichś stowarzyszeń handlowych?
inizia ad imparare
association
Do you belong to any trade associations?
związek, połączenie, skojarzenie
Nie widzieliśmy żadnego związku pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami.
inizia ad imparare
Relationship, connection, association
We didn't see any association between the two events.
nalegać na coś, domagać się czegoś
Domagam się, żeby powiedzieć mu prawdę.
inizia ad imparare
insist on sth
I insist on telling him the truth.
uparcie twierdzić
On uparcie twierdził, że nie jest ojcem dziecka.
inizia ad imparare
insist
He insists that he isn't the baby's father.
skończyć
Zmierzaliśmy do Paryża, ale skończyliśmy w Barcelonie!
inizia ad imparare
to finish
We were heading for Paris, but we ended up in Barcelona!
w kierunku, w stronę
Ona wskazała w kierunku odległego końca parku.
inizia ad imparare
towards
She pointed towards the far end of the park.
wobec
Moje uczucia wobec ciebie nigdy się nie zmienią.
inizia ad imparare
towards
My feelings towards you will never change.
przed
Musisz być w domu przed wieczorem.
inizia ad imparare
towards
You have to be home towards evening.
w pobliżu
Mieszkamy w pobliżu autostrady.
inizia ad imparare
towards
We live towards the highway.
na cel, w celu
Ona oszczędziła pięć tysięcy na nowy samochód.
inizia ad imparare
towards
She has saved five thousand towards a new car.
skłaniać się ku czemuś
inizia ad imparare
lean towards sth
nastawienie do życia
inizia ad imparare
attitude towards life
obcy, osoba z zewnątrz
inizia ad imparare
outsider
wpadać do kogoś
Zaprosiłem ich, żeby przyszli do naszego domu.
inizia ad imparare
come over
I invited them to come over to our house.
grać, udawać, blefować, oszukiwać
Ona próbowała mnie oszukać, ale byłem zbyt bystry.
inizia ad imparare
come over
She tried to come over me but I was too smart.
pomieszczenia, obiekty, sprzęt, usługi służące określonemu celowi
Pomieszczenia kuchenne umieszczone są na pierwszym piętrze.
inizia ad imparare
facilities
The kitchen facilities are located in the first floor.
łatwość, udogodnienie, zdolność
Ludzie lubią różne rodzaje udogodnień.
inizia ad imparare
facility
People like different sorts of facilities.
delikatny, łagodny, subtelny
Jej głos złagodniał.
inizia ad imparare
gentle
Her voice became gentle.
zauważyć, zaznaczyć, zwrócić uwagę
Chciałbym zaznaczyć, jak bardzo ona jest dla nas ważna.
inizia ad imparare
point out
I would like to point out how important she is to us.
nie na temat
Jego pytanie było nie na temat, więc je zignorowałem.
inizia ad imparare
out of point
His question was out of point so I ignored it.
dozwolony
Nie zezwala się na wprowadzanie psów do sklepu.
inizia ad imparare
permitted
Dogs are not permitted inside the shop.
zezwalać
inizia ad imparare
permit
pozwolenie
Ona nie zapytała nikogo o pozwolenie.
inizia ad imparare
permission
She didn't ask anyone for permission.
nie wstawać, pozostać na swoim miejscu
inizia ad imparare
remain seated
zdyscyplinowany, zorganizowany, regularny, uporządkowany, spokojny
inizia ad imparare
orderly
w spokoju, spokojnie
inizia ad imparare
in an orderly fashion
bezładny, niechlujny
inizia ad imparare
disorderly
uporządkowanie, organizacja
inizia ad imparare
orderliness

Devi essere accedere per pubblicare un commento.