trudne słówka 3

 0    45 schede    serce mnie boli
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zjawisko
Kwaśny deszcz nie jest naturalnym zjawiskiem.
inizia ad imparare
phenomenon
Acid rain is not a natural phenomenon.
ponadnarodowy
inizia ad imparare
transnational
co najważniejsze
inizia ad imparare
most importantly
ze względu na fakt, że
inizia ad imparare
due to the fact that
to co się należy
Musisz spłacać swoje długi.
inizia ad imparare
due
You have to pay your dues.
płatny, należny, odpowiedni
Czy zapłaciłaś mu należne pieniądze?
inizia ad imparare
due
Did you pay him his due money?
dzięki komuś, czemuś, z powodu czegoś
Zdałem ten egzamin dzięki jego pomocy.
inizia ad imparare
due to
I passed this exam due to his help.
wydarzenie się, wystąpienie, pojawienie się
Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.
inizia ad imparare
occuring
The robbery occurred the night we were not at home.
przyjść komuś do głowy
Świetny plan przyszedł mi do głowy.
inizia ad imparare
occur to sb
A great plan occurred to me.
zależenie od czegoś, poleganie na kimś
inizia ad imparare
depending
zależeć (od czegoś), polegać (na kimś)
Moja przyszłość zależy od ciebie.
inizia ad imparare
depend on
My future depends on you.
rodowity, rdzenny, etniczny
Konflikty mają często podłoże etniczne.
inizia ad imparare
ethnic
Conflicts are often ethnic in origin.
powszechnie, popularnie, nagminnie
Wszystkie te gatunki są powszechnie używane w testach na zwierzętach.
inizia ad imparare
commonly
All of these species are commonly used in animal testing.
później, w dalszym ciągu
inizia ad imparare
later on
grupa przedszkolna
inizia ad imparare
playgroup
w przeciwnym wypadku
Ona musi mu powiedzieć, w przeciwnym wypadku będzie na nią wściekły.
inizia ad imparare
otherwise
She must tell him, otherwise, he'll be mad at her.
inaczej, w inny sposób
Myślę że powinniśmy sprzedać dom, ale ona uważa przeciwnie.
inizia ad imparare
otherwise, otherwise
I think we should sell the house, but she thinks otherwise.
poza tym, zresztą
Muszę zamieść podłogę, poza tym jestem wolny.
inizia ad imparare
otherwise
I have to swipe the floor, otherwise I'm free.
wniosek, zakończenie, zawarcie umowy
Ona doszła do wniosku, że on się tym nie przejmował.
inizia ad imparare
Request, conclusion, contract conclusion
She came to the conclusion that he didn't care about it.
wysiłek, trud, staranie, inicjatywa
inizia ad imparare
effort
mniejszość, niepełnoletniość
Mniejszość homoseksualna domaga się równych praw.
inizia ad imparare
minority
The gay minority demands equal rights.
popyt, żądanie
inizia ad imparare
demand
rodzinny, ojczysty, wrodzony
inizia ad imparare
native
równo, jednakowo, tak samo
inizia ad imparare
equally
równy, jednakowy
inizia ad imparare
equal
biegły, płynny
Po roku w Hiszpanii, on był biegły w hiszpańskim.
inizia ad imparare
fluent
After a year in Spain he was fluent in Spanish.
biegle
Umiem płynnie mówić po angielsku.
inizia ad imparare
fluently
I can speak English fluently.
zgodnie z, według
inizia ad imparare
according to
dotyczyć, martwić
Nie martw się, to ciebie wcale nie dotyczy.
inizia ad imparare
concern
Don't worry, this doesn't concern you at all.
niepokój, obawa, troska, problem
Moją główną troską jest znalezienie lepiej płatnej pracy.
inizia ad imparare
concern
My main concern is getting a better paid job.
całkowity, ogólny
Jego całkowity wynik był całkiem wysoki.
inizia ad imparare
overall
His overall score was quite high.
w sumie
W sumie jestem bardzo zmęczony, ale pomogę ci.
inizia ad imparare
overall
Overall, I'm really tired but I will help you.
w oddaleniu, daleko od siebie
Jak bardzo oddalone są tamte dwa miasta?
inizia ad imparare
apart
How far apart are those two cities?
osobno, oddzielnie
Mieszkamy osobno od 6 miesięcy.
inizia ad imparare
apart
We've been living apart for 6 months.
sprawność intelektualna, zdolność umysłowa
inizia ad imparare
mental ability
dodatkowy
Obowiązuje dopłata za dodatkowych pasażerów.
inizia ad imparare
additional
There is an extra charge for additional passengers.
warunki, okoliczności
Jego warunki życia były okropne.
inizia ad imparare
conditions
His living conditions were terrible.
pośród, między
Oni mają ładny dom pośród drzew.
inizia ad imparare
among
They have a nice house among trees.
mimo, pomimo, wbrew
Poszłam do szkoły, pomimo mojej choroby.
inizia ad imparare
despite
I went to school, despite my illness.
do, na, w kierunku
Mężczyzna wskoczył do pociągu.
inizia ad imparare
onto
A man jumped onto the train.
być na tropie czegoś
inizia ad imparare
be onto sth
otwierać się na coś
Mój terapeuta powiedział mi, abym bardziej otworzyła się na ludzi.
inizia ad imparare
open into something
My therapist told me to open onto people more.
przeważać nad, mieć większą wagę niż
inizia ad imparare
outweigh
solidny, niezawodny, wiarygodny
inizia ad imparare
reliable
ograniczenia
Jeżeli masz mniej niż 25 lat, bądź więcej niż 65, proszę się zapytać o ograniczenia wiekowe.
inizia ad imparare
restrictions
If you're under 25 or over 65, be sure to ask about age restrictions.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.