trudne słówka

 0    85 schede    rozpacz i nedza
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zaraza, plaga, niszczyć
inizia ad imparare
blight
pogarsza się
inizia ad imparare
deteriorate
problematyka prywatności
inizia ad imparare
privacy issues
kwestia, sprawa, problem
inizia ad imparare
issue
kradzież
inizia ad imparare
theft
olbrzymi, ogromny
inizia ad imparare
enormous
malowniczy
inizia ad imparare
picturesque
dogodnie usytuowany
inizia ad imparare
conveniently situated
ogromniasty
inizia ad imparare
humongous
ciasne, zatłoczone (o pomieszczeniu)
inizia ad imparare
cramped
bardzo mały, miniaturowy, maluteńki
inizia ad imparare
minuscule
cudny, cudowny, wspaniały
inizia ad imparare
marvelous
wyjątkowy, wybitny
inizia ad imparare
exceptional, outstanding
rewelacyjny
inizia ad imparare
sensational
oprócz, poza, z wyjątkiem
inizia ad imparare
except
dosłownie
inizia ad imparare
literally
przeprowadzać
Kto będzie przeprowadzał ważne wydarzenie sportowe?
inizia ad imparare
hold
Who will HOLD an important sports event?
pospolity, powszechny, zwykły
inizia ad imparare
common
w rzeczy samej, faktycznie, rzeczywiście
inizia ad imparare
indeed
naprawiać
inizia ad imparare
mending
apel, wezwanie, odwołanie
inizia ad imparare
appeal
nieznacznie, nieco
inizia ad imparare
slightly
niesolidny, zawodny
inizia ad imparare
unreliable
być wykluczonym
inizia ad imparare
be left out
zazdrosny
inizia ad imparare
envious
radzić sobie, robić postęp
inizia ad imparare
get on
znaczek samochodowy
inizia ad imparare
car badge
wychwalać, pochwalać, błogosławić
chwała bogu
inizia ad imparare
praise
praise the lord
hrabstwo, powiat
inizia ad imparare
county
obejmować zakresem
Ta książka obejmuje średniowiecze i barok.
inizia ad imparare
range
This book ranges over the Middle Ages and Baroque.
czuły, wrażliwy, delikatny, miękki
inizia ad imparare
tender
radość, wesołość
inizia ad imparare
gaiety
pomimo czegoś
inizia ad imparare
in spite of sth
bieda, ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
wyminąć, przejść, podawać
Ona podała mi torbę.
inizia ad imparare
pass
She passed the bag to me.
znajomi
inizia ad imparare
acquaintances
podziwiany, wielbiony
inizia ad imparare
admired
podziwiać, uwielbiać
inizia ad imparare
podziwiać, uwielbiać in inglese
admire
poszkodowany
inizia ad imparare
suffered
cierpieć, znosić, doznawać szkody
inizia ad imparare
suffer
zarys, szkic
Przedstawiłem tylko zarys. Jeżeli chcesz, mogę przejść do szczegółów.
inizia ad imparare
outline
I only presented an outline. I can go into details, if you want.
społeczność wiejska
inizia ad imparare
rural community
zysk, korzyść
Tegoroczny zysk przewyższył ten z zeszłego roku.
inizia ad imparare
profit
This year's profit exceeded the one from last year.
korzyść, pożytek
Jaka jest to korzyść dla nas?
inizia ad imparare
benefit
What benefit is that to us?
przekraczać, przewyższać
Waga listu nie powinna przekroczyć 500g.
inizia ad imparare
exceed
The weight of the letter should not exceed 500 grams.
chętny na coś, lubić coś
inizia ad imparare
keen on sth
opłacalny, zyskowny
inizia ad imparare
profitable
korzystny (mający efekt)
inizia ad imparare
beneficial
przysługa, przychylność
inizia ad imparare
favor
woleć, popierać, faworyzować, sprzyjać
inizia ad imparare
favour
nieprzychylność
inizia ad imparare
disfavour
przedni, leżący z przodu, wczesny
Przednie siedzenia były zajęte, więc musieliśmy zadowolić się ostatnim rzędem.
inizia ad imparare
forward
The forwards seats were taken, so we had to settle for the last row.
daleko posunięty, postępowy, zaawansowany
inizia ad imparare
forward
arogancki, bezczelny, zbyt pewny siebie
Ona jest bezczelna, ale i tak ją lubię.
inizia ad imparare
forward
She is forward but I like her anyway.
wysłać dalej, przekazać, przesłać
Przesłałam dalej tego e-maila do wszystkich.
inizia ad imparare
forward
I forwarded the e-mail to everyone.
rozwijać
Skupiłem się na rozwijaniu mojej sztuki.
inizia ad imparare
forward
I focused on forwarding my art.
występować, zgłaszać się
inizia ad imparare
step forward
oferować pomoc, przychodzić z pomocą
inizia ad imparare
come forward
ujawnić się, wyjść na jaw
On ujawnił się jako homoseksualista.
inizia ad imparare
come forward
He came forward as a homosexual.
zaproponować coś
Chciałbym zaproponować rozwiązanie.
inizia ad imparare
put sth forward
I would like to put a solution forward.
przestawiać coś do przodu
Zapomniałem przestawić czasu do przodu i spóźniłem się do pracy.
inizia ad imparare
put sth forward
I forgot to put the time forward and was late to work.
awansować kogoś na stanowisko
inizia ad imparare
put sb forward
oczekiwać z niecierpliwością na coś
Czekam z niecierpliwością na to żeby znowu cie usłyszeć.
inizia ad imparare
looking forward to sth
I'm looking forward to hearing from you again.
opóźnić coś, przestawić na późniejszą godzinę
inizia ad imparare
set sth forward
przyspieszać coś, przenosić na wcześniejszą datę
inizia ad imparare
bring sth forward
dać wynik, rezultat
inizia ad imparare
bring forward
aplikować, składać podanie, używać
inizia ad imparare
apply
ubieganie się, składanie podania
inizia ad imparare
applying
dotyczyć kogoś
inizia ad imparare
apply to sb
wywierać nacisk
inizia ad imparare
exert pressure
apply pressure
okazywać, używać, wywierać, wytężać
inizia ad imparare
exert
aktualny, nowoczesny, najświeższy
inizia ad imparare
up-to-date
załączać, dołączać
np CV
Dołączyłem do listu moje CV.
inizia ad imparare
attach, attach
I enclosed my CV to the letter.
otaczać (np płotem), ogradzać, ograniczać
inizia ad imparare
enclose
dodatkowe korzyści (uzyskiwane oprócz wypłaty)
inizia ad imparare
fringe benefits
drobne prace dorywcze
inizia ad imparare
odd jobs
ubezpieczenie zdrowotne
inizia ad imparare
health insurance
ubezpieczenie
inizia ad imparare
insurance
inwestycja
inizia ad imparare
investment
wkład, zaangażowanie
inizia ad imparare
investment
mimo że, chociaż
On jest dobrym przyjacielem, chociaż czasami mnie złości.
inizia ad imparare
though
He's a good friend though he makes me angry sometimes.
ale, jednak
Ona jest bardzo dobra, jednak mogłaby być lepsza.
inizia ad imparare
though
She is very good, though she could be better
jakakolwiek
Jakkolwiek by nie była zmęczona, ona jest zawsze gotowa, aby ci pomóc.
inizia ad imparare
though
Tired though she may be, she's always ready to help you.
jakby, jak gdyby
Wydawało mi się, jakby ktoś mnie wołał.
inizia ad imparare
though
I felt as though someone was calling out to me.
zrobiony na zamówienie
inizia ad imparare
custom-made

Devi essere accedere per pubblicare un commento.