Unit 3 SZKOŁA

 0    99 schede    blacksoulvideo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
eprzedsiębiorczość
inizia ad imparare
business studies
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
przedmioty humanistyczne
inizia ad imparare
Humanities
przeprowadzać eksperymenty
inizia ad imparare
carry out experiments
wykonywać ćwiczenia z gramatyki i słownictwa
inizia ad imparare
do grammar and vocabulary exercises
badać owady pod mikroskopem
inizia ad imparare
examine insects under the microscope
ciekawa lekcja
inizia ad imparare
engaging lesson
przydatna lekcja
inizia ad imparare
useful lesson
zapamiętywać daty
inizia ad imparare
memorize dates
szkicować
inizia ad imparare
sketch
studiować prawa człowieka i politykę
inizia ad imparare
study human rights and politics
używać substancji chemicznych
inizia ad imparare
use chemical solutions
używać mikroskopów
inizia ad imparare
use microscopes
bufet
inizia ad imparare
cafeteria / canteen
siedzieć w ławce
inizia ad imparare
sit at your desk
gabinet dyrektora
inizia ad imparare
headmaster's office
labolatorium
inizia ad imparare
lab
szafka (w szkole, w szatni)
inizia ad imparare
locker
boisko sportowe
inizia ad imparare
sports field
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
staffroom
nieobecność
inizia ad imparare
absence
apel
inizia ad imparare
assembly
uczęszczać (a class / a course)
inizia ad imparare
attend
obecność
inizia ad imparare
attendance
być nieobecnym (na czymś)
inizia ad imparare
be absent (from something)
znęcać się na kimś
inizia ad imparare
bully sb
prześladowanie, znęcanie się
inizia ad imparare
bullying
koncentrować się
inizia ad imparare
concentrate
przestać chodzić do szkoły
inizia ad imparare
drop out of
ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in an exam / examination
zdać egzamin dobrze/ źle
inizia ad imparare
do well / badly in an exam / examination
egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam / examination
nie zdać egzaminu
inizia ad imparare
fail an exam / examination
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam / examination
przygotowywać się do egzaminu
inizia ad imparare
prepare for the exam / examination
powtarzać egzamin
inizia ad imparare
retake an exam / examination
przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
take an exam / examination
dopasowywać się
inizia ad imparare
fit in
dostać się na uczelnie
inizia ad imparare
get into university
wykonywać prezentację
inizia ad imparare
give a presentation
dostawać ocenę
inizia ad imparare
get a grade / mark
stawiać ocenę
inizia ad imparare
give a grade / mark
absolwent / absolwentka
inizia ad imparare
graduate
kończyć (szkołę/ uniwersytet)
inizia ad imparare
graduate from (school / university)
dyrektor
inizia ad imparare
head teacher
otrzymywać pracę domową
inizia ad imparare
get homework
zadawać pracę domową
inizia ad imparare
set homework
uczyć się czegoś na pamięć
inizia ad imparare
learn sth by heart
ukończyć szkołę
inizia ad imparare
leave school
wywiadówka
inizia ad imparare
parents' meeting
dziennik
inizia ad imparare
register
powtarzać (materiał)
inizia ad imparare
revise
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
(school) certificate
opuszczać lekcję
inizia ad imparare
skip a class
semestr
inizia ad imparare
term
semestr letni / zimowy
inizia ad imparare
summer / winter term
lekcje baletu
inizia ad imparare
ballet classes
chór
inizia ad imparare
choir
robić kurs żeglarski
inizia ad imparare
do a sailing course
pracować społecznie
inizia ad imparare
do voluntary work
chodzić na kurs językowy
inizia ad imparare
do / take a language course
klub teatralny
inizia ad imparare
drama club
jeździć na wycieczki
inizia ad imparare
go on trips
edukacja domowa
inizia ad imparare
home schooling
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
brytyjska państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na wyniki w n
inizia ad imparare
comprehensive school
brytyjska państwowa szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
inizia ad imparare
grammar school
szkoła językowa
inizia ad imparare
language school
szkoła koedukacyjna
inizia ad imparare
coeducational / mixed school
przedszkole
inizia ad imparare
nursery school
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
private / independent school
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
szkoła tylko dla chłopców / dziewcząt
inizia ad imparare
single-sex school
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
studiować coś
inizia ad imparare
do a degree in sth
chodzić na kurs językowy
inizia ad imparare
do a language course
przygotowywać projekt (na jakiś temat)
inizia ad imparare
do a project (on sth)
robić powtórkę
inizia ad imparare
do revision
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
do your homework
robić sobie przerwę
inizia ad imparare
take a break
robić rok przerwy w naucę
inizia ad imparare
take a gap year
pisać sprawdzian
inizia ad imparare
take a test
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
inizia ad imparare
BA (bachelor of Arts)
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
inizia ad imparare
BSc (Bachelor of Science)
zdobyć stopień naukowy
inizia ad imparare
get a degree
odczuwać tęsknotę za domem/stres
inizia ad imparare
feel homesick / stress
wykład
inizia ad imparare
lecture
magister nauk humanistycznych
inizia ad imparare
MA (Master of Arts)
magister nauk ścisłych
inizia ad imparare
MSc (Master of Science)
płacić czesne
inizia ad imparare
pay tuition fees
doktor (stopień naukowy)
inizia ad imparare
PhD
stypendium
inizia ad imparare
scholarship
uczestniczyć w życiu towarzyskim
inizia ad imparare
take part in social events
uczestniczyć w programch wymiany międzynarodowej
inizia ad imparare
take part in international exchange programmes
wykształcenie wyższe
inizia ad imparare
university education
student / studentka uniwersytetu
inizia ad imparare
university student
pożyczyć coś komuś
inizia ad imparare
lend something to somebody
rozsądny
inizia ad imparare
sensible

Devi essere accedere per pubblicare un commento.