what is psychology

 0    117 schede    Daria50
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
w dziedzinie psychologii
inizia ad imparare
in the field of psychology
psychoanaliza
inizia ad imparare
psychoanalysis
dały początek
inizia ad imparare
gave rise to
teoria marzeń sennych
inizia ad imparare
dream theory
halucynacje
inizia ad imparare
hallucinations
wizję
inizia ad imparare
vision
zaburzenie psychiczne
inizia ad imparare
mental disorder
nadmierna stymulacja
inizia ad imparare
overstimulation
prowadzić do
inizia ad imparare
lead to
napięcie emocjonalne
inizia ad imparare
emotional tension
teoria konstruktów osobistych
inizia ad imparare
Personal Construct Theory
zwolennik
inizia ad imparare
proponent
warunkowanie instrumentalne
inizia ad imparare
operant conditioning
projekcja
inizia ad imparare
projection
przypisywanie swoich uczuć
inizia ad imparare
attributing your feelings
świadomość umysłu
inizia ad imparare
consious mind
dostępny
inizia ad imparare
accesible
pozazmyslowe
inizia ad imparare
extrasensory
podświadomość
inizia ad imparare
subconscious
wzmocnienie
inizia ad imparare
reinforcement
uleczalne
inizia ad imparare
treatable
sądowy
inizia ad imparare
forensic
pobudzać wyobraźnię
inizia ad imparare
stimulate the imagination
bardziej świadomi
inizia ad imparare
more conscious of
Codzienne warunki pracy
inizia ad imparare
Daily working conditions
warunkowanie instrumentalne
inizia ad imparare
operant conditioning
na behawioryzmu oparto
inizia ad imparare
were Based on behaviourism
projekcja
inizia ad imparare
projection
aktywność umysłowa
inizia ad imparare
mental activity
biochemia
inizia ad imparare
biochemistry
nadmiernie stymulują
inizia ad imparare
overstimulate
bezduszny
inizia ad imparare
unfeeling
hamowanie
inizia ad imparare
inhibition
narcyzm
inizia ad imparare
narcissism
nerwica
inizia ad imparare
neurosis
wzmocnienie
inizia ad imparare
reinforcement
zaburzenia świadomości
inizia ad imparare
disorder of consciousness
psychologia osobowości
inizia ad imparare
personality psychology
paranoiczny
inizia ad imparare
paranoic
przeniesienie
inizia ad imparare
transference
Klasyfikacja i definicja
inizia ad imparare
classification and definition
podobieństwa i roznice
inizia ad imparare
comparison and contrast
przyczyna i skutek
inizia ad imparare
cause and effect
sekwencja wydarzeń
inizia ad imparare
sequence of events
Etapy procesu
inizia ad imparare
stages of a process
Teorie i opinie wspierające informacje
inizia ad imparare
theories or opinions then supporting information
schemat drzewo
inizia ad imparare
tree diagram
diagram sekwencji działań
inizia ad imparare
flow chart
Nagłówki i notatki
inizia ad imparare
headings and notes
kółko i odgalezienia
inizia ad imparare
spidergram
tabela
inizia ad imparare
table
Oś czasu
inizia ad imparare
timeline
dwie kolumny
inizia ad imparare
two columns
Psychologia rozwojowa
inizia ad imparare
developmental psychology
warunkowanie klasyczne
inizia ad imparare
classical conditioning
Historia psychologii
inizia ad imparare
history of psychology
uzależnienie od narkotyków
inizia ad imparare
drug dependency
planowanie w psychologii społecznej
inizia ad imparare
gov planning
dynamika grupy
inizia ad imparare
group dynamic
struktura organizacyjna
inizia ad imparare
organizational structure
struktura mózgu
inizia ad imparare
brain structure
układ nerwowy
inizia ad imparare
nervous system
gdzie uses neuropsycholiogy
inizia ad imparare
commerce and medicine
rozwój mózgu
inizia ad imparare
brain development
dobór personelu
inizia ad imparare
Staff selection
gdzie uses clinical psychology
inizia ad imparare
schools and universities
nowe doświadczenia
inizia ad imparare
new experiences
należą do grupy
inizia ad imparare
belong to Group
niskie dochody
inizia ad imparare
low income
zależność
inizia ad imparare
dependency
leki uzależniające
inizia ad imparare
drugs addictive
łatwo nakłonić do brania narkotyków
inizia ad imparare
easy to persuade to take drugs
nauka języka u dzieci
inizia ad imparare
language acquisition in children
przedjęzykowy
inizia ad imparare
prelinguistic
rozpoznawać głos matki
inizia ad imparare
recognize mother's voice
zrozumieć podstawowe słownictwo
inizia ad imparare
understand Basic vocabulary
lingwistyczny
inizia ad imparare
linguistic
rozwój poznawczy
inizia ad imparare
cognitive development
konkretny ops
inizia ad imparare
concrete ops
bodziec
inizia ad imparare
stimulus
ślinić się
inizia ad imparare
salivate
szczur w szklanym pudelku
inizia ad imparare
rat in Glass box
nacisnąć dźwignię przez przypadek
inizia ad imparare
hit lever by chance
odruch warunkowy
inizia ad imparare
conditioned reflex
nerw wzrokowy
inizia ad imparare
optic nerve
percepcja od wrażeń zmysłowych
inizia ad imparare
perception from sensory experiences
sprawdź wymowę nazw
inizia ad imparare
check the pronunciation of names
sala wykładowa
inizia ad imparare
lecture room
na górze arkusza papieru
inizia ad imparare
at the top of a sheet of paper
zarys
inizia ad imparare
outline
modele ról
inizia ad imparare
rolemodels
obserwowalne dowody
inizia ad imparare
observable evidence
empiryczny
inizia ad imparare
empirical
wyłącznie na logice / racjonalne
inizia ad imparare
entirely on logic / rational
reakcja
inizia ad imparare
response
hipnotyzować
inizia ad imparare
mesmerize hypnotise
przesadny strach
inizia ad imparare
exaggerated fear
przez profilowanie
inizia ad imparare
by profiling
dochodzenie policyjne
inizia ad imparare
Police investigations
poznawczy
inizia ad imparare
cognitive
świadomy / świadoma
inizia ad imparare
being aware / conscious
transakcyjna
inizia ad imparare
transactional
typy osobowości
inizia ad imparare
personality types
doradztwo
inizia ad imparare
counselling
Arystoteles
inizia ad imparare
aristotle
od niemowlęctwa
inizia ad imparare
from infancy
łańcuch przyczynowo skutkowy
inizia ad imparare
the chain of cause
wielokrotny efekt
inizia ad imparare
multiple effect
smucić
inizia ad imparare
to grieve
żałoba
inizia ad imparare
bereavement
branży detalicznej
inizia ad imparare
retail industry
sprawca
inizia ad imparare
perpetrator
odnosić korzyści z
inizia ad imparare
to benefit from
wariat
inizia ad imparare
lunatic
być w zaprzeczeniu
inizia ad imparare
to be in the denial
wygaszanie
inizia ad imparare
extintion
Regulamin
inizia ad imparare
terms and conditions

Devi essere accedere per pubblicare un commento.