zdania i zwroty

 0    112 schede    ola214
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dzwonię w sprawie faktury
inizia ad imparare
I am calling regarding invoice
Kubek jest na stole
inizia ad imparare
There is a cup on the table
butelki sa na stole
inizia ad imparare
There are bottles on the table
Mam odebrać swoje dzieci ze szkoły
inizia ad imparare
I am supposed to pick up my kids from school
muszę iść do pracy
inizia ad imparare
I have to go to work
Chciałbym zapytać o cenę
inizia ad imparare
I would like to ask about price
Chcę to sprawdzić
inizia ad imparare
I want to check it
Czy ty musisz jechać do USA?
inizia ad imparare
Do you have to go to USA
Miałem wczoraj zadzwonić do klienta, ale zapomniałem
inizia ad imparare
I was supposed to call to my customer but I forgot
Czy jest basen w hotelu?
inizia ad imparare
Is there a pool at your hotel?
Nie musiałem wczoraj płacić za lunch
inizia ad imparare
I didn't have to pay for lanch yesterday
Czy chciałbyś napić trochę wody?
inizia ad imparare
Would you like to drink some water?
Czy chesz abym sprzedał ten rower?
inizia ad imparare
Do you want me to sell this bike
Chciałbym abyś dał mi jego numer
inizia ad imparare
I would like you to give me his number
Oni teraz pracują
inizia ad imparare
They are working now
On często pracuje
inizia ad imparare
He often works
On kupił wczoraj samochód
inizia ad imparare
He bought a car yesterday
On ostatnio kupił samochód
inizia ad imparare
He has bough a car lately
Zamierzam kupić samochód
inizia ad imparare
I am going to buy a car
Myślę, że kupię samochód w przyszłym roku
inizia ad imparare
I think I will buy a car next year
Wczoraj przez cały dzień sprzedawałem lody
inizia ad imparare
I was selling ice cream all day yesterday
Czy byłes wczoraj w pracy?
inizia ad imparare
Were you at work yesterday?
Czy on był wczoraj zajęty?
inizia ad imparare
Was he busy yesterday?
Czy ty teraz śpisz?
inizia ad imparare
Are you sleeping now?
Jutro o tej porze będę leciał do Włoch
inizia ad imparare
At this time tomorrow I will be flying to Italy
Czy kiedykolwiek byłes w Kanadzie?
inizia ad imparare
Have you ever been to Canada?
Czy ty jesteś z Hiszpanii?
inizia ad imparare
Are you Spanish?
Ona ostatnio była zajęta
inizia ad imparare
She has been busy lately.
Za dwa dni o tej porze będziemy grać w karty
inizia ad imparare
In two days at this time we will be playing cards
Czy byłes na wakacjach w zeszłym roku?
inizia ad imparare
Were you on holiday last summer?
Czy on zawsze pali papierosy?
inizia ad imparare
Does he always smoke cigarettes?
Czy ty często śpisz w hotelu?
inizia ad imparare
Do you often sleep at hotel?
Chciałbym się dowiedzieć, czy macie wolne pokoje
inizia ad imparare
I would like to find out if you have any vacancies?
Możesz mi powiedzieć, czy macie dziś czas?
inizia ad imparare
Can you tell me if you have time today?
Czy masz samochód?
inizia ad imparare
Do you have a car?
Jaka jest cena za noc?
inizia ad imparare
What is the price per night?
Ile to kosztuje?
inizia ad imparare
How much is it?
Musiałem wczoraj wysłać maila
inizia ad imparare
I had to send an email yesterday
On musiał chyba sprzedać ten samochód
inizia ad imparare
He must have sold that car.
Miałem wczoraj jeachć do Warszawy ale nie miałem czasu
inizia ad imparare
I was supposed to go to Warsaw yesterday but I had no time
Okazało się, że nie mamy czasu.
inizia ad imparare
It turned out we had no time.
O której zazwyczaj wstajesz?
inizia ad imparare
What time do you usually get up?
Daj mi znać skąd go odbierasz?
inizia ad imparare
Let me know where are you picking him up from?
Jutro sprzedaję samochód.
inizia ad imparare
I am sellin my car tomorrow.
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Tokio?
inizia ad imparare
What platform the train to Tokyo departs from?
To brzmi nieźle!
inizia ad imparare
It sounds great!
O której kończymy?
inizia ad imparare
What time are we off?
Co my teraz mamy zrobić?
inizia ad imparare
What are we supposed to do now?
To będzie sprawdzone jutro
inizia ad imparare
It will be checked tomorrow.
Powinieneś to zrobić wczoraj.
inizia ad imparare
You should have done it yesterday.
Nie byłem w stanie mu pomóc
inizia ad imparare
I wasn't able to help him.
Czy chesz abym podrzucił go z powrtem
inizia ad imparare
Do you want me to drop him back.
On został poinformowany o tym ostatnio.
inizia ad imparare
He has been informed about it recently.
Ja też nie mam tej książki.
inizia ad imparare
I don't have this book either.
Nie mam ochoty dziś pracować
inizia ad imparare
I don't feel working today.
Ile lat ma jego syn?
inizia ad imparare
How old is his son?
Gdzie mieszka jego siostra?
inizia ad imparare
Where does his sister live?
Ile lat pracujesz w tej firmie?
inizia ad imparare
How many years have you been working in this company?
Co byś zrobił gdybyś wygrał 1 mln$
inizia ad imparare
What would you do if you won 1 mln?
Kiedy ostatnim razem byłes w kinie?
inizia ad imparare
What was the last time you were at the cinema?
Gdzie byłes ostatnio?
inizia ad imparare
Where have you been recently?
Co robiłes wczoraj przez cały dzień?
inizia ad imparare
What were you doing all day yesterday?
Kto gotuje u ciebie w domu?
inizia ad imparare
Who cooks at your home?
Kto zabił Kenediego?
inizia ad imparare
Who killed Keneddy?
Kiedy ostatnim razem widziałes Rambo?
inizia ad imparare
What was the last time you saw Rambo?
Czy chcesz abym wysłał te faktury?
inizia ad imparare
Do you want me to send these invoices?
Ile lat ma jego babcia?
inizia ad imparare
How old is his grandma?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Berlina?
inizia ad imparare
What platform the train to Berlin departs from?
Jak długo grasz na gitarze?
inizia ad imparare
How long have you been playing the guitar?
Gdzie byłes wczoraj?
inizia ad imparare
Where were you yesterday?
Czy kupiłes ostatnio telefon?
inizia ad imparare
Have you bought a mobile recently?
Skąd znasz Johna?
inizia ad imparare
Where do you know John from?
Z kim pracujesz?
inizia ad imparare
Who do you work with?
Skąd to masz?
inizia ad imparare
Where do you have it from?
Nie mam dzis czasu
inizia ad imparare
I don't have any time today
Czy ty masz samochód?
inizia ad imparare
Do you have a car?
Nie miałem wczoraj czasu
inizia ad imparare
I didn't have time today.
Czy jest basen w hotelu?
inizia ad imparare
Is there a swiming pool at the hotel?
Mam dziś odebrać dokumenty
inizia ad imparare
I am supposed to pick up the documents
Miałem wczoraj odebrać dokumenty
inizia ad imparare
I was supposed to pick up the documents
On już zapłacił podatek
inizia ad imparare
He has already paid the tax
Czy widziałes już ten film
inizia ad imparare
Have you seen this film yet?
Czy widziałeś wczoraj ten film
inizia ad imparare
Did you see this film yesterday?
Czy on teraz pracuje?
inizia ad imparare
Is he working now?
Czy on często pracuje?
inizia ad imparare
Does he often work
Myślę, że kupię ten samochód
inizia ad imparare
I think I will buy a car
Dam ci znać za dwa dni
inizia ad imparare
I will let you know in two days
Czy możesz dac mi te faktury
inizia ad imparare
Can you give me these invoices?
Musze sprzedac ten dom
inizia ad imparare
I have to sell this house
On musiał chyba sprzedac ten dom
inizia ad imparare
He must have sold this house
On ostatnio sprzedał samochód
inizia ad imparare
He has sold a car lately
On sprzedał samochód 2 lata temu
inizia ad imparare
He sold his car 2 years ago
Jutro kupuję dom
inizia ad imparare
I am buying a house tomorrow
Myślę, że kupię dom w przyszłym roku
inizia ad imparare
I think I will buy a house next year
Idę kupić hamburgera
inizia ad imparare
I am going to buy a burger
Jutro o tej porze będę kupował dom
inizia ad imparare
At thin time tomorrow I will be buying a house
Jutro sprzedaję samochód.
inizia ad imparare
I am selling my car tomorrow
Idę zapalić
inizia ad imparare
I am going to smoke
Jutro o tej porze będe pił piwko
inizia ad imparare
At this time tomorrow I will be drinking beer
Czy moge dostać wodę
inizia ad imparare
Can I get some water?
Myślę, że wygramy ten mecz
inizia ad imparare
I think we will win this game
Jutro o tej porze będę leciał do USA
inizia ad imparare
At this time tomorrow I will be flying to US
Za dwa dni jade to Peru
inizia ad imparare
I am going to Peru in 2 days
Ja teraz pracuję
inizia ad imparare
I am working now
On często pracuje
inizia ad imparare
He often works
Czy on często pracuje?
inizia ad imparare
Does he often work
My teraz śpimy
inizia ad imparare
We are sleeping now
Czy ty teraz pływasz?
inizia ad imparare
Are you swimming now?
Jaki jest twój ulubiony kolor?
inizia ad imparare
What is your favourite colour?
Plecak jest w samochodzie
inizia ad imparare
There is a bag in the car
Co ja teraz mam zrobić?
inizia ad imparare
What am I supposed to do now?
Chciałbym się dowiedzieć, czy macie basen?
inizia ad imparare
I would like to find out if you have a swimming pool?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.