Zwroty dyskusja

 0    86 schede    raven125
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Powiedz mi, czy dobrze zrozumiałem?
inizia ad imparare
Let me see if I got this right.
Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem.
inizia ad imparare
I'm not quite sure I understand.
Czy mógłbyś zaproponować rozwiązanie?
inizia ad imparare
Could you suggest a solution?
Pokażę ci co mam na myśli.
inizia ad imparare
Let me show you what I mean.
Co miałeś na myśli mówiąc, że...
inizia ad imparare
What did you mean by saying that...
Co przez to rozumiesz?
inizia ad imparare
What do you mean by that?
Przejdźmy do następnego punktu.
inizia ad imparare
Let's move on to the next point.
Witam na inspekcji...
inizia ad imparare
Welcome to the inspection...
Chciałbym krótko omówić uwagi, które wysłaliście do mnie.
inizia ad imparare
I would like to shortly discuss comments that you've sent to me.
Nie ma co przedłużać tego spotkania.
inizia ad imparare
There is no need to prolong this meeting.
Czy mógłbyś się wypowiedzieć?
inizia ad imparare
Could you comment?
Mogłbyś to rozwinąć?
inizia ad imparare
Could you elaborate on that?
Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
inizia ad imparare
How does it look from your point of view?
Czy byłbyś tak miły, aby powiedzieć mi...
inizia ad imparare
Would you be so kind us to tell...
Jak to widzisz?
inizia ad imparare
How do you see it?
Osobiście uważam, że...
inizia ad imparare
Personally, I think that...
Moje zdanie na ten temat jest takie, że...
inizia ad imparare
My view on this is that...
Nie ma co do tego wątpliwości.
inizia ad imparare
There is no doubt about it.
Najważniejsze jest...
inizia ad imparare
The most important is...
Być może zabrzmi to dziwnie, ale...
inizia ad imparare
It might sound strange, but...
Muszę wyrazić swój podziw dla...
inizia ad imparare
I must express my admiration for...
Mówi się, że...
inizia ad imparare
One can say that...
Innymi słowy...
inizia ad imparare
In other words...
Z mojego punktu widzenia...
inizia ad imparare
From my point of view...
Jestem przekonany, że...
inizia ad imparare
I am convinced that...
Pod tym względem...
inizia ad imparare
In this respect,...
Zgodnie z moją najlepszą wiedzą...
inizia ad imparare
To the best of my knowledge...
Z tego co wiem...
prostsza wersja
inizia ad imparare
From what I know...
Z tego co wiem...
ładniejsza wersja
inizia ad imparare
As far as I'm concerned...
Należy nadmienić, że...
inizia ad imparare
It's important to mention that...
Nie mogę zaprzeczyć, że...
inizia ad imparare
I can't deny that...
To brzmi rozsądnie.
inizia ad imparare
That sounds reasonable.
W pełni zgadzam się, że...
inizia ad imparare
I entirely agree that...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się...
bardziej typowo
inizia ad imparare
Generally speaking, I agree...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się...
mniej typowo
inizia ad imparare
Broadly speaking, I agree...
Popieram Twoją opinię o...
inizia ad imparare
I agree with your opinion about...
W pewnym stopniu się zgadzam, ale...
inizia ad imparare
To some extent I agree, but...
Jak by to ująć?
inizia ad imparare
How shall I put this?
Przypuszczam, że...
inizia ad imparare
I suppose that...
Mogę się mylić, ale...
inizia ad imparare
I might be wrong but...
Popraw mnie, jeśli się mylę, ale...
inizia ad imparare
Correct me if I'm wrong, but...
Waham się co do tego...
normalne
inizia ad imparare
I hesitate about this...
Waham się co do tego...
bardziej idiomatycznie
inizia ad imparare
I'm in two minds whether...
Kolejnym aspektem jest to, że...
inizia ad imparare
Another aspect is that...
Wskazywałem, że...
inizia ad imparare
I was pointing out the fact that...
Inną sprawą jest, że...
inizia ad imparare
Another thing is that...
Należy podkreślić, że...
inizia ad imparare
It's important to emphasize that...
Jestem głęboko przekonany, że...
inizia ad imparare
I'm deeply convinced that...
Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy rozważyć...
inizia ad imparare
Before we move on, we need to consider...
Stanowczo nie zgadzam się...
inizia ad imparare
I strongly disagree...
Obawiam się, że w tej kwestii nie mogę się z Tobą zgodzić.
inizia ad imparare
I'm afraid I can't agree with you on that point.
Wydaje mi się to niesłuszne...
inizia ad imparare
It seems wrong to me...
Wydaje mi się to niesłuszne...
inizia ad imparare
I find it wrong...
Z całym szacunkiem, ale...
inizia ad imparare
With all due respect, but...
To się wydaje oczywiste, ale...
inizia ad imparare
It seems obvious, but...
tym niemniej
inizia ad imparare
nonetheless
chociaż
inizia ad imparare
although
ponadto
inizia ad imparare
furthermore
dodatkowo
inizia ad imparare
additionally
co więcej
inizia ad imparare
what is more
w dodatku
inizia ad imparare
in addition
mimo że
tylko jeden wyraz
inizia ad imparare
although
mimo że
dwa wyrazy
inizia ad imparare
even though
pomimo czegoś
inizia ad imparare
in spite of sth
Podzielam twoje zdanie.
inizia ad imparare
I share your point of view.
Zakładam że...
inizia ad imparare
I assume that...
Tak przypuszczam.
inizia ad imparare
I suppose so.
Bez cienia wątpliwości.
inizia ad imparare
Without a shadow of a doubt.
Nie przesadzaj!
inizia ad imparare
Do not exaggerate!
Nie zwracaj uwagi na...
inizia ad imparare
Do not take any notice of...
Proszę przerywać, jeśli mają Państwo jakieś pytania czy uwagi.
inizia ad imparare
Please feel free to interrupt if you have any questions or comments.
Przepraszam, że cię niepokoję tym.
inizia ad imparare
I’m very sorry for trouble you with this.
Byłbym wdzięczny za twoją pomoc w tej kwestii.
inizia ad imparare
I would appreciate your help in this matter.
Czy mogę Cię prosić o małą przysługę?
inizia ad imparare
Can I ask a small favor of you?
Czy mogę cię prosić o przysługę?
inizia ad imparare
Can I ask you a favor?
Zaraz do Ciebie wrócę.
inizia ad imparare
I will get back to you shortly.
Z moich informacji wynika, że...
inizia ad imparare
My information suggests that...
Zgodnie z moimi informacjami...
inizia ad imparare
According to my information...
Z kim powinienem pogadać o...
inizia ad imparare
To whom should I speak about...
Kto mógłby mi z tym pomóc?
inizia ad imparare
Who would be able to help me with that?
Z kim mogę porozmawiać...?
inizia ad imparare
Who do I speak to ...?
Wydaje mi się to logiczne i kwestię tę należy dogłębnie rozważyć.
inizia ad imparare
It seems logical to me, and in-depth thought must be given to this issue.
Musisz też wiedzieć, że...
inizia ad imparare
You've also got to know that...
Musisz też wiedzieć
Z need
inizia ad imparare
You also need to know
Musisz o tym wiedzieć!
inizia ad imparare
You have got to know that!
have got w brytyjskim, have w amerykańskim
Muszę zaznaczyć, że...
inizia ad imparare
I have to point out that...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.