8 Production

 0    156 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zapasy
inizia ad imparare
stock/inventory
składnik
inizia ad imparare
component
zdolność produkcyjna
inizia ad imparare
capacity
lokacja
inizia ad imparare
location
łańcuch dostaw
inizia ad imparare
supply chain
na zewnątrz
inizia ad imparare
outsourcing
korzyści skali
inizia ad imparare
econimies of scale
cykl produkcyjny
inizia ad imparare
lead time
fabryka
inizia ad imparare
plant
rezerwa
inizia ad imparare
reserve
produkcja, wydajność
inizia ad imparare
output
stopa
inizia ad imparare
rate
wspólny
inizia ad imparare
collective
geograficzny
inizia ad imparare
geographical
sieć
inizia ad imparare
network
poddany obróbce
inizia ad imparare
processed
uzyskany z
inizia ad imparare
arising from
produkcja na masową skalę
inizia ad imparare
large-scale production
surowy
inizia ad imparare
raw
osiągnięty z
inizia ad imparare
achieved from
montować, składać
inizia ad imparare
make up
oszczędności kosztów
inizia ad imparare
cost savings
surowiec
inizia ad imparare
raw material
produkcja przemysłowa
inizia ad imparare
industrial production
wpływ czegoś
inizia ad imparare
impact of sth
szczególny
inizia ad imparare
particular
na tym polu
inizia ad imparare
in this field
cel
inizia ad imparare
objective
dział produkcji
inizia ad imparare
production department
dopasować coś do czegoś
inizia ad imparare
to match sth to sth
termin, określenie
inizia ad imparare
term
produkować, wytwarzać
inizia ad imparare
manufacture
skutek, konsekwencja
inizia ad imparare
consequence
niewystarczający
inizia ad imparare
insufficient
nadmierny
inizia ad imparare
excess
korzyść, przewaga
inizia ad imparare
advantage
rzemieślnik
inizia ad imparare
craftsperson
utrzymywać
inizia ad imparare
maintain
przestarzały
inizia ad imparare
obsolete
przestrzałość
inizia ad imparare
obsolescence
pozwolić komuś coś zrobić
inizia ad imparare
to allow sb to do sth
konkurent, rywal
inizia ad imparare
competitor
wchodzić do czegoś
inizia ad imparare
to enter sth
wilekość, ilość produkcji
inizia ad imparare
production volume
zwiększ, wzrastać
inizia ad imparare
increase
przeciętny koszt stały
inizia ad imparare
average fixed cost
na wyprodukowaną jednostkę
inizia ad imparare
per unit produced
zmniejszać, maleć
inizia ad imparare
decrease
koordynować
inizia ad imparare
coordinate
przepływ materiałów
inizia ad imparare
material flows
dostawca
inizia ad imparare
supplier
udział w rynku
inizia ad imparare
market share
stały, ciągły
inizia ad imparare
permanent
środowisko pracy
inizia ad imparare
working environment
pogarszać się
inizia ad imparare
to get worse
stosunki pracy
inizia ad imparare
industrial relations
pogarszać się
inizia ad imparare
deteriorate
składowanie, przechowywanie
inizia ad imparare
storage
magazyn
inizia ad imparare
warehouse
handlować
inizia ad imparare
handle
handlowanie
inizia ad imparare
handling
kierowanie
inizia ad imparare
handling
ubezpieczenie
inizia ad imparare
insurance
amortyzacja
inizia ad imparare
depreciation
koszt alternatywny
inizia ad imparare
the opportunity cost of
elastyczny
inizia ad imparare
flexible
planowanie produkcji
inizia ad imparare
scheduling
koszt działania
inizia ad imparare
cost operation
układ, ustawienie
inizia ad imparare
set-up
kradzież
inizia ad imparare
theft
uszkodzenie
inizia ad imparare
breakage
zróżnicowanie
inizia ad imparare
variation
wymagania co do produktu
inizia ad imparare
product demand
niedostateczne wykorzystanie
inizia ad imparare
under-utilizing
siła robocza
inizia ad imparare
workforce
ochrona przed czymś
inizia ad imparare
protection against sth
niedobór, brak
inizia ad imparare
shortage
strajk
inizia ad imparare
strike
zamówienie
inizia ad imparare
order
niewłaściwy
inizia ad imparare
incorrect
wadliwy, ułomny
inizia ad imparare
defective
transport, dostawa, wysyłka
inizia ad imparare
shipment
zmuszać
inizia ad imparare
force
dodatkowy
inizia ad imparare
additional
zyskowny
inizia ad imparare
profitable
wykorzystać kogoś/coś
inizia ad imparare
to take advantage of sb/sth
ilość, wielkość
inizia ad imparare
quantity
nabywanie, kupowanie
inizia ad imparare
purchasing
pobudzać
inizia ad imparare
stimulate
odwrotny, przeciwny
inizia ad imparare
reverse
licytacja, aukcja
inizia ad imparare
auction
wład, udział
inizia ad imparare
contribution
brać udział w czymś, przyczyniac się do czegoś
inizia ad imparare
to contribute to sth
przypisywać sobie zasługi za coś/zrobienie czegoś
inizia ad imparare
to take a credit for sth / to do sth
osadzony
inizia ad imparare
embedded
zagrożenie
inizia ad imparare
threat
fragment
inizia ad imparare
extract
zakładać
inizia ad imparare
set up
głównie, przeważnie
inizia ad imparare
mainly
personel szkoleniowy
inizia ad imparare
training staff
wychować
inizia ad imparare
bring up
ciągły, nieustający proces szkolenia
inizia ad imparare
constant process of training
zapobieganie
inizia ad imparare
prevention
dowodzić, że
inizia ad imparare
to argue that
określać
inizia ad imparare
stipulate
główny
inizia ad imparare
major
prowadzić wojnę przeciwko sobie
inizia ad imparare
fight a war against each other
osadzać coś w czymś
inizia ad imparare
to embed sth in [or into] sth
wyczucie do czegoś
inizia ad imparare
feel for sth
założyciel, fundator
inizia ad imparare
founder
przewodniczący, prezes
inizia ad imparare
chairman
premia z tytułu ryzyka
inizia ad imparare
risk premium
dosyć
inizia ad imparare
pretty
ostrożny
inizia ad imparare
careful
kapitał
inizia ad imparare
equity
gromadzić, rozwijąć
inizia ad imparare
build up
destrukcyjny
inizia ad imparare
destructive
wydarzenie
inizia ad imparare
event
spadać
inizia ad imparare
go down
gwałtownie
inizia ad imparare
exponentially
wplatać w
inizia ad imparare
to weave into
zakłócać, przerywać
inizia ad imparare
disrupt
oszczędność
inizia ad imparare
economy
przez to, tym samym
inizia ad imparare
thereby
kosztowny
inizia ad imparare
costly
zasoby
inizia ad imparare
resources
natrafić na ropę naftową
inizia ad imparare
to strike oil
kończyć się
inizia ad imparare
run out
zatem, dlatego też
inizia ad imparare
therefore
spadać, zostać porzuconym
inizia ad imparare
get dropped
szyb naftowy
inizia ad imparare
oil well
wysychać
inizia ad imparare
go dry
lunąć
inizia ad imparare
pour down
bardzo, drogo
inizia ad imparare
dearly
zaopatrzenie
inizia ad imparare
procurement
dobrobyt, dostatek
inizia ad imparare
prosperity
stabilność
inizia ad imparare
stability
wspierać, promować, awansować
inizia ad imparare
promote
zostać osadzonym
inizia ad imparare
get embedded
nieprawdopodobne by
inizia ad imparare
unlikely to
zasługiwać na coś
inizia ad imparare
deserve sth
pochwała
inizia ad imparare
praise
rozwój czegoś
inizia ad imparare
evolution of sth
mocno, pewnie
inizia ad imparare
firmly
warunki życia ludzi
inizia ad imparare
standards of living people
zakładać
inizia ad imparare
establish
potencjalny
inizia ad imparare
potential
przysparzać komuś kłopotów
inizia ad imparare
to cause sb trouble
uzyskiwać, otrzymywać
inizia ad imparare
obtain
zapas, dostawa
inizia ad imparare
supply
stan
inizia ad imparare
state
przynajmniej
inizia ad imparare
at least
pod względem czegoś
inizia ad imparare
in terms of sth
niezawodność, wiarygodność
inizia ad imparare
reliability
być znanym z czegoś
inizia ad imparare
to have a reputation for sth
aspekt, punkt widzenia
inizia ad imparare
aspect

Devi essere accedere per pubblicare un commento.