Asking and answering personal questions - Câu hỏi và câu trả lời cho những vấn đề cá nhân

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I love learning new languages.
inizia ad imparare
Tôi thích việc học nhiều ngôn ngữ mới.
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
inizia ad imparare
Tôi thường xuyên ra ngoài với bạn trai/bạn gái.
I've been studying a lot.
inizia ad imparare
Tôi đã đi học rất nhiều.
I'm a modern languages student.
inizia ad imparare
Tôi là một học sinh ngôn ngữ hiện đại.
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
inizia ad imparare
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời chúng tại cuộc gặp mặt.
Do you have any pets?
inizia ad imparare
Bạn có bất kỳ thú cưng nào không?
Where did you learn English?
inizia ad imparare
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Vietnamese"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.