In an interview - Trong buổi phỏng vấn

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Thank you for your time.
inizia ad imparare
Cám ơn bạn đã dành thời gian cho tôi.
I think I have the profile you are looking for.
inizia ad imparare
Tôi nghĩ tôi có hồ sơ mà bạn đang tìm kiếm.
Could you please say that again?
inizia ad imparare
Bạn có thể nói lại một lần nữa không?
Thank you for the opportunity.
inizia ad imparare
Cám ơn bạn đã cho tôi cơ hội.
Could you please tell me what are the company's benefits?
inizia ad imparare
Bạn có thể vui lòng nói cho tôi nghe về phúc lợi của công ty là gì không?
I've always been interested in working in your company.
inizia ad imparare
Tôi luôn có hứng thú làm việc trong công ty của bạn.
I really liked the profile of the job.
inizia ad imparare
Tôi rất thích mô tả công việc.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Vietnamese"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.