In the street - Trên đường

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
How many blocks do I have to walk to get to the town centre?
inizia ad imparare
Tôi phải đi qua bao nhiêu toà nhà mới đến trung tâm thị trấn?
How far is it?
inizia ad imparare
Bao xa?
How long would it take me to get there?
inizia ad imparare
Mất bao lâu để tôi đến đấy?
I have to take two buses to get home.
inizia ad imparare
Tôi đã phải đi hai chuyến buýt mới về được đến nhà.
Could you please repeat the directions?
inizia ad imparare
Bạn có thể lặp lại hướng đi không?
I have the wrong address.
inizia ad imparare
Tôi bị sai địa chỉ.
Do you know where there is a public phone?
inizia ad imparare
Bạn có biết điện thoại công cộng ở đâu không?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Vietnamese"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.