Asking and giving advice - Hỏi và cho lời khuyên

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
If you were in my place, what would you do?
inizia ad imparare
Nếu bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?
In my opinion, you should convince her it was an accident.
inizia ad imparare
Theo tôi, bạn nên thuyết phục cô ấy rằng nó chỉ là tai nạn thôi.
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
inizia ad imparare
Thường đó là một ý tốt khi bạn nhờ bố của bạn hoà giải giùm.
What I said is my personal recommendation.
inizia ad imparare
Những gì tôi nói chỉ là đề xuất cá nhân thôi.
Why don't you ask for an apology?
inizia ad imparare
Tại sao bạn không yêu cầu một lời xin lỗi?
What do you advise me?
inizia ad imparare
Bạn khuyên tôi làm gì?
I advise you to talk to her.
inizia ad imparare
Tôi khuyên bạn nên nói với cô ấy.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Vietnamese"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.