Fraziniai veiksmažodžiai: 26-50

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
pasilenkti
Turi pasilenkti, nes lubos žemos.
inizia ad imparare
to bend down
You need to bend down, because the ceiling is low.
įnikti
Ji pasiruošusi įnikti į darbą.
inizia ad imparare
to dive in
She is ready to dive in the work.
užrišti
Močiutė užrišo anūkui batų raištelius.
inizia ad imparare
to do up
The grandma did up her grandson's shoelaces.
palikti
Palikome savo bagažą viešbutyje ir išėjome apsižvalgyti.
inizia ad imparare
to drop off
We dropped our luggage off at the hotel and went sightseeing.
nuvažiuoti
Negaliu tuo patikėti! Jis tiesiog įlipo į automobilį ir nuvažiavo.
inizia ad imparare
to drive off
I cannot believe it! He just got in the car and drove off.
užsukti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie apsilankymą.
Norėčiau užsukti pas savo močiutę.
inizia ad imparare
to drop by
I'd like to drop by my grandmother's house.
mesti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie nutraukimą.
Tu taip anksti metei savo studijas.
inizia ad imparare
to drop out
You have dropped out your studies too early.
valgyti ne namuose
Šįvakar noriu valgyti ne namuose. Nenoriu gaminti.
inizia ad imparare
to eat out
I'd like to eat out tonight, I don't want to cook.
atsirasti
Sinonimas: baigtis
Pasirinkau neteisingą kryptį ir atsiradau nežinomoje apylinkėje.
inizia ad imparare
to end up
I took the wrong direction and I ended up in an unknown district.
susipykti
Susipykau su draugu.
inizia ad imparare
to fall out
I fell out with a friend.
užpildyti
Jeigu per šiandien užpildysite paraišką, rytoj gausite atsakymą.
inizia ad imparare
to fill out
If you fill out the application by today you will get the answer tomorrow.
sužinoti
Ką tik sužinojau, kad mano skrydis buvo atšauktas.
inizia ad imparare
to find out
I've just found out that my flight has been canceled.
pabaigti
Pirmiau pabaik namų darbus, o po to gali eiti laukan.
inizia ad imparare
to finish off
Finish off your homework first and you can go out.
sutaisyti
Tėtis ką tik sutaisė televizorių.
inizia ad imparare
to fix up
My father has just fixed up the TV set.
pabėgti
Prieš pradedant lyti spėjau pabėgti.
inizia ad imparare
to get away
I managed to get away before it started to rain.
sugrąžinti
Paskolinau knygą ir jos nebesusigrąžinau.
inizia ad imparare
to get back
I lent my book and never got it back.
pragyventi
Jis nebegali ilgiau pragyventi su savo alga.
inizia ad imparare
to get by
He can't get by with his salary for much longer.
užeiti
Nelauk prie durų, užeik!
inizia ad imparare
to get in
Don't wait on the door, get in!
įlipti
Įlipk į pirmą autobusą!
inizia ad imparare
to get on
Get on the first bus!
pasprukti
Prieš atvykstant policijai mes pasprukome.
inizia ad imparare
to get out
We got out before the police arrived.
atiduoti
Atidaviau savo mėgiamiausius marškinėlius.
inizia ad imparare
to give away
I gave away my favourite T-shirt.
vykti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiksmą.
Pažiūrėkime kas vyksta!
inizia ad imparare
to go on
Let's see what's going on!
sprogti
Šalia ambasados sprogo bomba.
inizia ad imparare
to go off
The bomb went off near the embassy.
pasiduoti
Tau reikėtų pasiduoti. Tu niekada nelaimėsi.
inizia ad imparare
to give up
You are never going to win, you should just give up.
išeiti
Norėčiau šįvakar išeiti į miestą.
inizia ad imparare
to go out
I would like to go out in the city tonight.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.