ISEL zdania sekcje 1-10

 0    50 schede    tombed
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
inizia ad imparare
I can't stand getting up early in the morning.
A niech to! Spóźnię się do pracy!
inizia ad imparare
Dammit! I'm going to be late for work.
Czy mógłbyś wstawić się za mną?
inizia ad imparare
Could you put in a good word for me?
Co mam zrobić?
inizia ad imparare
What am I supposed to do?
Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
inizia ad imparare
Do whatever possible to ease the situation.
Innymi słowy, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
inizia ad imparare
In other words you won't be allowed to leave the country.
Niech to dobrze zrozumiem - czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
inizia ad imparare
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?
Skąd mam to wiedzieć?
inizia ad imparare
How should I know?
Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
inizia ad imparare
I get the feeling that you're hiding something from me.
Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
inizia ad imparare
I think somebody's trying to frame you.
Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii.
inizia ad imparare
I was just saying I was going to take up a job in Ireland.
Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
inizia ad imparare
If you stay with me, I'll make it worth your while.
Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
inizia ad imparare
Wow, gold earrings! You shouldn't have.
Sprawiasz, że mam po co żyć.
inizia ad imparare
You make my life worth living.
Naprawdę?
inizia ad imparare
Is that so?
Pytałam, czy mogę zaprosić Piotrka na obiad w niedzielę.
inizia ad imparare
I asked if I could invite Peter to dinner on Sunday.
Myślałem, że on ma przyjść w sobotę.
inizia ad imparare
I thought he was supposed to be coming on Saturday.
Zmienił zdanie w ostatniej chwili.
inizia ad imparare
He changed his mind at the last moment.
Czy będziesz przechodził koło supermarketu?
inizia ad imparare
Will you be passing a supermarket?
Nie chce mi się robić zakupów dla ciebie.
inizia ad imparare
I can't be bothered to do the shopping for you.
Dla przykładu weź Bliski Wschód.
inizia ad imparare
Take the Middle East, for example.
Pozwól, że powiem to inaczej. Jeśli tam pojedziemy, będzie po nas.
inizia ad imparare
Let me put it in another way, if we go there, we'll be done for.
Nie wyciągajmy pochopnych wniosków.
inizia ad imparare
Let's not jump to conclusions.
To zależy od ciebie, jakie ryzyko jesteś gotowy ponieść.
inizia ad imparare
It's up to you what risks you are prepared to take.
Co przez to rozumiesz?
inizia ad imparare
What do you mean by that?
Że też cię tutaj spotykam! Czy to na pewno zbieg okoliczności?
inizia ad imparare
Fancy meeting you here! Is it really a coincidence?
Nie sądzę!
inizia ad imparare
I don't think so!
Pozory mylą.
inizia ad imparare
Appearances can be deceptive.
Mam cię dość. Chyba pójdę do domu i odpocznę.
inizia ad imparare
I'm fed up with you. I think I'll go home and have a rest.
Proszę, nie podejmuj pochopnych decyzji.
inizia ad imparare
Please, don't make any rash decisions.
Czy mogę zamienić z tobą słówko?
inizia ad imparare
Can I have a word with you?
Co w ciebie wstąpiło? (Co cię naszło?) Wydajesz się za bardzo podekscytowany.
inizia ad imparare
What came over you? You seem over-excited.
Najlepsze w tym jest to, że wygramy w każdym przypadku.
inizia ad imparare
The best thing about it is that we'll win in each case.
Niestety, nie podzielam twojego poglądu.
inizia ad imparare
I'm afraid I don't share your view.
Chodzi o to, że twoje szanse są nikłe.
inizia ad imparare
The point is that your chances are slim.
Przepraszam, że się wtrącam, ale czy mówiliście, że mamy długi?
inizia ad imparare
Sorry to butt in, but did you say we are in debt?
Jak mam to powiedzieć... Spójrz na wykres.
inizia ad imparare
How should I put it... Look at this chart.
Niech pomyślę... Nie, nie możemy tego zrobić w ten sposób.
inizia ad imparare
Let me think... No, we can't do it this way.
Musimy trzymać się warunków kontraktu.
inizia ad imparare
We have to abide by the contract terms.
Właśnie mi się przypomniało. (A propos.) Ta firma zbankrutowała w zeszłym tygodniu.
inizia ad imparare
That reminds me. This company went bankrupt last week.
Myślałem, że nigdy mi się to nie uda.
inizia ad imparare
I thought I'd never make it.
Jeśli to prawdziwa okazja, wchodzę w to.
inizia ad imparare
If it's a real bargain, count me in.
Póki pamiętam, czy możesz pobrać trochę pieniędzy z bankomatu?
inizia ad imparare
While I remember, can you get some money out of a cash machine?
A, miałem cię o coś zapytać...
inizia ad imparare
Oh, there was something I was going to ask you...
Gdzie tu się można napić?
inizia ad imparare
Where do you get a drink in this place?
A propos, czy widziałeś dziś Martę?
inizia ad imparare
By the way, have you seen Martha today?
Myślałem, że możemy spędzić razem trochę czasu.
inizia ad imparare
I've just thought we could spend some time together.
Nie sądzę, że to dobry pomysł. Od jakiegoś czasu chodzi z Markiem.
inizia ad imparare
I don't think it's a good idea. She's been going out with Mark for some time now.
Nie wiesz przypadkiem, co grają w kinie?
inizia ad imparare
Do you happen to know what's on at the cinema?
Mówiąc w skrócie, film jest odlotowy.
inizia ad imparare
To put it in a nutshell, the film is out of this world.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.